Skala Jakości Powietrza w Polsce
Air Quality Scale in Poland

Posted on September 3rd 2015
Udział: aqicn.org/faq/2015-09-03/air-quality-scale-in-poland/pl/

Inspekcja Ochrony Środowiska.
(Inspection of Environmental Protection)

Dane dotyczące jakości powietrza dla Polski są dostępne już od jakiegoś czasu, jednak w ostatnim czasie dostaliśmy kilka pytań o skalę AQI stosowaną przez Inspekcję Ochrony Środowiska , czyli wojewódzkie inspekcję Ochrony Środowiska, i czym różni się ona od skali stosowanej w Światowym Inspekcji Ochrony Środowiska. Projekt Indeksu Jakości. Jedna z nich pochodzi od Sylwii, która zapytała:

Jestem zdezorientowany tymi wszystkimi liczbami i dlaczego jest różnica w porównaniu z liczbami pokazywanymi na stronie internetowej warszawskiej EPA.

Czy mógłbym prosić o informację o źródle danych w Warszawie i o wiarygodności podawanych przez Państwa danych?

To właściwie bardzo dobre pytanie, ponieważ jeśli chodzi o dane, nikt nie powinien ich uważać za „oczywiste” (nawiązując do doskonałego wystąpienia Talithii Williams na TED na temat „Posiadaj dane swojego ciała”). Z tego też powodu istnieje projekt Światowego Indeksu Jakości Powietrza, mający na celu wyjaśnienie wszystkim, jak rozumieć liczbę stojącą za zanieczyszczeniem powietrza.--

Źródła danych o jakości powietrza

Aby odpowiedzieć na pierwsze pytanie dotyczące naszego źródła danych, usługa Światowego Indeksu Jakości Powietrza wykorzystuje wyłącznie oficjalnie zmierzone i opublikowane dane. Innymi słowy, w projekcie Światowy Indeks Jakości Powietrza sami nie prowadzimy monitoringu Jakości Powietrza. Zamiast tego polegamy na Agencji Ochrony Środowiska każdego kraju w zakresie obsługi i utrzymywania własnej sieci monitorowania [1]

W przypadku Warszawy pomiarem danych zajmuje się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie . Dostarczają dane, korzystając zarówno z polskiego wskaźnika AQI (tzw. Indeks Jakości Powietrza, vel IJP), jak i surowych stężeń PM 2,5 , PM 10 , ozonu itp. Możesz zobaczyć dane w ich serwisie mapowym .

Polskie AQI: Indeks Jakości Powietrza

IJP (Indeks jakości powietrza) definiuje własne kodowanie kolorami i skalę, które podsumowano w poniższej tabeli. Należy pamiętać, że standard kolorów używany przez IJP nie jest w pełni równoważny standardowi AQI amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA), ale szczegółowo omówimy to później.

Air quality Recommendations for population
0-1 Very good (Excellent)
Bardzo dobry
The air quality is good. The air pollution pose no threat. The conditions ideal for outdoor activities.
Jakośc powietrza jest dobra. Zanieczyszczenia powietrza nie stanowią zagrożenia. Warunki idealne na aktywności na zewnątrz.
1-3 Good
Dobry
Air quality is still good. The air pollution pose minimal risk to exposed persons. Conditions very good for outdoor activities.
Jakość powietrza jest wciąż dobra. Zanieczyszczenia powietrza stanowią minimalne zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko. Warunki bardzo dobre na aktywności na zewnątrz.
3-5 Moderate
Umiarkowany
Air quality is acceptable. Air pollution can endanger people at risk. Conditions good for for outdoor activities.
Jakośc powietrza jest akceptowalna. Zanieczyszczenia powietrza mogą stanowić zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko. Warunki dobre na na aktywności na zewnątrz.
5-7 Satisfactory
Dostateczny
Air quality is average. The air pollution pose a threat for people at risk * which may experience health effects. Other people should limit spending time outdoors, especially when they experience symptoms such as cough or sore throat.
Jakośc powietrza jest średnia. Zanieczyszczenia powietrza stanowią zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko* które mogą odczuwać skutki zdrowotne. Pozostałe osoby powinny ograniczyć spędzanie czasu na zewnątrz, zwłaszcza gdy doświadczą takich symptomów jak kaszel lub podrażnione gardło.
7-10 Bad
Zły
Air quality is bad. People at risk * should avoid to go outside. The rest should be ograniczyć.Nie are recommended for outdoor activities.
Jakość powietrza jest zła. Osoby narażone na ryzyko* powinny unikać wyjść na zewnątrz. Pozostali powinni je ograniczyć.Nie zalecane są aktywnośći na zewnątrz.
10+ Hazardous
Bardzo zły
The quality of air is dangerously wrong. Those at risk should be avoided to go outside. The others should limit the output to minimum.Wszelkie outdoor activities are discouraged. Jakośc powietrza jest niebezpiecznie zła. Osoby narażone na ryzyko powinny bezwzględnie unikać wyjść na zewnątrz. Pozostali powinni ograniczyć wyjścia do minimum.Wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane.

Kalkulacja Indeks Jakości Powietrza (IJP).

IJP oblicza się za pomocą wzoru uwzględniającego stężenie kilku substancji zanieczyszczających. Prawie każdy kraj ma własną formułę, a w przypadku Polski stosowana jest formuła oparta na „max”:

$$IJP = max( {O_3(1h) \over 120}, {NO_2(1h) \over 120}, {SO_2(1h) \over 120}, {CO(1h) \over 120}, {PM_{10}(1h) \over 100}, {PM_{2.5}(1h) \over 60}, {Benzen(1h) \over 40} ) x 5.$$

Może to wyglądać nieco barbarzyńsko, ale w rzeczywistości formuła ta jest bardzo podobna do tej stosowanej przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (a tym samym w projekcie Światowego Indeksu Jakości Powietrza), z wyjątkiem 4 głównych różnic:

 • Skala IJP wynosi od 0 do 10, podczas gdy w przypadku amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) od 0 do 500. Należy zauważyć, że inne standardy, takie jak norma AQHI z Hongkongu , również używają skali od 0 do 10, jest to całkowicie w porządku.

 • Wartości graniczne stosowane w IJP są liniowe dla każdej substancji zanieczyszczającej, podczas gdy w przypadku amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska tak nie jest. W tym artykule wyjaśniono wartości graniczne stosowane w amerykańskiej normie EPA.

 • IJP umieszcza benzen na liście substancji zanieczyszczających, czego nie robi amerykańska EPA. Jest to bardzo pozytywny punkt dla IJP, ponieważ wiadomo, że benzen jest wysoce rakotwórczy.

 • IJP opiera się na odczytach z 1 godziny, podczas gdy standard amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) teoretycznie opiera się na średniej z 24 godzin. Ponownie jest to bardzo słuszna uwaga IJP, ponieważ promujemy powszechne stosowanie odczytów 1-godzinnych poprzez nasze raporty Instant Cast .

Porównanie AQI amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska i IJP Polski

Ponieważ grafika jest lepsza niż długie zdania, poniższa interaktywna grafika stanowi porównanie skal AQI i IJP dla PM 2,5 i PM 10 . Możesz po prostu przesunąć kursor na wykres, aby zobaczyć porównanie AQI, IJP i surowego stężenia.
Notes:
 • PM 2,5 jest najczęściej dominującą substancją zanieczyszczającą (w porównaniu z PM 10 ), dlatego w tym artykule przyjrzymy się dokładniej PM 2,5 .
 • Europejski wspólny wskaźnik jakości powietrza ( CAQI ) dodano w celach informacyjnych, ale nie będzie on stosowany w analizie.

Zrozumienie różnic

Porównując skale IJP i AQI dla PM 2,5 , zamieszanie może wynikać z obu krańców skali:

 • Gdy jakość powietrza jest dobra, średni odczyt według standardu amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) jest równoznaczny z dobrą ( dobrą ) w IJP. Natomiast Umiarkowany ( Umiarkowany ) przy użyciu IJP odpowiada niezdrowemu dla grup wrażliwych według standardu amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA).

 • Gdy powietrze jest zanieczyszczone, norma IJP ustala bardzo konserwatywnie niski próg, na takim poziomie, że odczyt „Niezdrowy” przy użyciu standardu amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) może być równoznaczny z „Niebezpiecznym” ( Bardzo zły ) w przypadku IJP.

Cztery poniższe wykresy podsumowują różnice pomiędzy dwoma standardami dla stacji Komunikacyjnej w Warszawie za ostatnie 5 dni (po lewej stronie PM 2,5 , po prawej PM 10 ).PM2.5 US EPA AQI (Air Quality Index) - Instant Cast based:
PM2.5 POLAND IJP (Indeks jakości powietrza):
PM10 US EPA AQI (Air Quality Index) - Instant Cast based:
PM10 POLAND IJP (Indeks jakości powietrza):

Wyraźnie widać równoważność pomiędzy zielonym IJP i żółtym AQI dla skal PM 2,5 (po lewej). Jeżeli abstrahujemy tę różnicę w zmianie koloru, to oczywiste jest, że obie skale zgłaszają podobny poziom zanieczyszczenia.

W przypadku PM 10 , o ile dla US EPA AQI wskaźnik jest zawsze niższy od wskaźnika PM 2,5 , o tyle dla IJP wskaźnik PM 10 jest faktycznie podobny lub wyższy od wskaźnika PM 2,5 .

Zazwyczaj oczekuje się, że PM 2,5 będzie bardziej szkodliwy niż PM 10 (jak wyjaśniono w tym artykule ), dlatego będziemy musieli wrócić do tej różnicy w kolejnym artykule (szczególnie patrząc na współczynnik korelacji pomiędzy PM 10 i PM 2,5 w oparciu o dane empiryczne dla USA, Europy i Polski).

O innych zanieczyszczeniach

Spośród wszystkich innych substancji zanieczyszczających ozon (O 3 ) jest najprawdopodobniej drugą dominującą substancją zanieczyszczającą. Wiadomo już, że norma amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) dotycząca 1-godzinnego ozonu nie jest tak konserwatywna w porównaniu do innych istniejących norm (zobacz ten artykuł ), a IJP potwierdza tę zasadę. Dwa poniższe wykresy przedstawiają Indeks Ozonu zarówno dla AQI, jak i IJP.

US EPA AQI (Air Quality Index) - Instant Cast based:

POLAND IJP (Indeks jakości powietrza):

Note that the Ozone scale for the US EPA AQI requires concentrations to be expressed in ppb, while for the IJP it is mg/m3.

Należy zwrócić uwagę, że progi IJP Ozone zdefiniowane na stronie sojp.wios.warszawa.pl wykazują podobne progi dla poziomów 1-godzinnych i 8-godzinnych; zakładamy, że jest to błąd literowy, ponieważ można by oczekiwać niższego poziomu punktu granicznego dla 1 godziny w porównaniu z poziomami 8-godzinnymi. Skontaktowaliśmy się z warszawską Agencją Ochrony Środowiska i na podstawie jej odpowiedzi zaktualizujemy ten artykuł.

Inną substancją zanieczyszczającą, której warto przyjrzeć się bliżej, jest benzen, ponieważ IJP jest jedną z rzadkich skali uwzględniających benzen w obliczeniach Indeksu. Na szczęście odpowiedni wskaźnik za ostatnie 10 dni pokazuje, że stężenie benzenu zawsze mieści się w przedziale [0-1] „bardzo dobre”, więc nie „codzienny problem” jak PM2,5 może kiedyś wystąpić Być.

Wnioski

Z jednej strony istnieją bardzo dobre ulepszenia standardu Indeks Jakości Powietrza zdefiniowanego przez polską EPA: wykorzystanie odczytów jednogodzinnych, w tym więcej substancji zanieczyszczających, takich jak benzen, i obniżenie progu poziomu niebezpiecznego; Należy je promować na całym świecie. Będziemy rozważać rozszerzenie obliczeń AQI w ramach projektu Światowego Wskaźnika Jakości Powietrza, aby uwzględnić również benzen.

Z drugiej strony, próba porównania IJP i AQI między jabłkami nie jest prosta. Wykreślanie złożonego AQI zarówno dla IJP, jak i AQI (patrz wykresy poniżej) wygląda bardziej na porównanie jabłek i bananów . Z naszego doświadczenia wynika, że jest to czynnik najbardziej mylący przy porównywaniu danych dostarczanych przez różne strony internetowe.

Na koniec kluczową nauką jest zapamiętanie, że każda skala ma swoją specyfikę, a najważniejsze jest utrzymanie różnorodności skal: zaczynamy wierzyć, że posiadanie tylko jednej unikalnej skali może nie być właściwym rozwiązaniem i pracują obecnie nad globalnym rozwiązaniem, które pozwoli użytkownikom wybrać skalę najlepiej odpowiadającą ich potrzebom.

US EPA Composite AQI (Air Quality Index)
Poland Composite IJP (Indeks jakości powietrza)
EU Composite CAQI (Common Air Quality Index)
Note: the composite calculation is based on PM2.5, PM10 and Ozone only.

Załącznik

Poland IJP US EPA
range color description level range color level description
0 .. 50
Good Air quality is considered satisfactory, and air pollution poses little or no risk 0 .. 1
Bardzo dobry
Very Good
Tidak ada efek
50 .. 100
Moderate Air quality is acceptable; however, for some pollutants there may be a moderate health concern for a very small number of people who are unusually sensitive to air pollution. 1 .. 3
Dobry
Good
Terjadi penurunan pada jarak pandang
100 .. 150
Unhealthy for Sensitive Groups Members of sensitive groups may experience health effects. The general public is not likely to be affected. 3 .. 5
Umiarkowany
Moderate
Jarak pandang turun dan terjadi pengotoran debu di mana-mana
5 .. 7
Dostateczny
Satisfactory
Meningkatnya sensitivitas pada pasien berpenyakit asthma dan bronhitis
150 .. 200
Unhealthy Everyone may begin to experience health effects; members of sensitive groups may experience more serious health effects
7 .. 10
Zły
Bad
Tingkat yang berbahaya bagi semua populasi yang terpapar
10 ..
Bardzo zły
Hazardous
Tingkat yang berbahaya bagi semua populasi yang terpapar
200 .. 300
Very Unhealthy Health warnings of emergency conditions. The entire population is more likely to be affected.
300 .. 500
Hazardous Health alert: everyone may experience more serious health effects


Breakpoints used for the IJP:
PM10 - 1h PM10 - 24h NO2 - 1h CO - 8h O3 - 1h O3 - 8h SO2 - 1h SO2 - 24h Indeks jakości powietrza
Bardzo dobry 0-20 0-20 0-40 0-2000 0-24 0-24 0-70 0-25 0-1
Dobry 20-60 20-60 40-120 2000-6000 24-72 24-72 70-210 25-50 1-3
Umiarkowany 60-100 60-100 120-200 6000-1000 72-120 72-120 210-350 50-100 3-5
Dostateczny 100-140 100-140 200-280 1000-14000 120-168 120-168 350-490 100-125 5-7
Zły 140-200 140-200 280-400 >14000 168-240 168-240 490-700 >125 7-10
Bardzo zły >200 >200 >400 >240 >240 >700 >10--

Note: Artykuł ten jest częścią serii poświęconej ogólnoświatowym skalom jakości powietrza.

Więcej informacji na temat konkretnych krajów lub kontynentów można znaleźć w tych artykułach:
Tajlandia i Malezja
-
Indie
-
China
-
Hongkong / Kanada (wskaźnik zdrowia jakości powietrza)
-
Ameryka Południowa
-
Australia
-
Quebecu i Montrealu
-
Singapur
-
Polska
-
Indonezja
.

Informacje na temat stosowanej średniej 24-godzinnej lub ozonu i cząstek stałych (PM 2,5 ) można znaleźć w tych dwóch artykułach: Indeks ozonu przyziemnegoPM 2,5 Instant Cast[1] The monitors are anyways so expensive, estimated 15K€ each, that we could not afford it.
Kliknij tutaj, aby zobaczyć wszystkie wpisy w często zadawanych pytaniach
 • AQI Scale: What do the colors and numbers mean?
 • Using Statistical Distances for Real-time Sensor Networks Validation
 • Nitrogen Dioxyde (NO2) in our atmosphere
 • O pomiarach jakości powietrza i zanieczyszczeń:

  O Poziomach Jakości Powietrza

  -Wartości Indeksu Jakości Powietrza (AQI)Poziomy zagrożenia zdrowia
  0 - 50Dobra0-50: Dobra - Jakość powietrza jest uznawana za zadowalającą, a zanieczyszczenie powietrza stanowi niewielkie ryzyko lub jego brak.
  51 -100Średnia50-100: Średnia - Jakość powietrza jest dopuszczalna; jednak niektóre zanieczyszczenia mogą być umiarkowanie szkodliwe dla bardzo małej liczby osób, które są niezwykle wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza.
  101-150Niezdrowa dla osób wrażliwych100-150: Niezdrowe dla wrażliwych osób - u osób wrażliwych mogą wystąpić negatywne skutki dla zdrowia. Większość populacji może nie odczuwać negatywnych objawów.
  151-200Niezdrowa150-200: Niezdrowe - Każdy może zacząć doświadczać negatywnych skutków zdrowotnych; U osób wrażliwych mogą wystąpić poważniejsze skutki zdrowotne.
  201-300Bardzo niezdrowa200-300: Bardzo niezdrowe - Ostrzeżenie zdrowotne, poziom alarmowy. Bardzo prawdopodobny negatywny wpływ na całą populację.
  300+Zagrożenie dla życia300 : Niebezpieczny - Alarm Zdrowotny: każdy może doświadczyć poważniejszych skutków zdrowotnych.

  Aby dowiedzieć się więcej na temat jakości powietrza i zanieczyszczenia, sprawdź w wikipedii temat "jakość powietrza" lub nasz poradnik o jakości powietrza i jego wpływie na Twoje zdrowie.

  Więcej przydatnych informacji zdrowotnych na blogu doktora Richarda Sainta z Pekinu: www.myhealthbeijing.com .


  Uwaga dotycząca użytkowania: Wszystkie dane dotyczące jakości powietrza mogą być nieważne w chwili publikacji, a w celu zapewnienia jakości dane te mogą być w dowolnym momencie zmieniane bez powiadomienia. Projekt World Air Quality Index wykorzystuje wszystkie przydatne umiejętności, dba o rzetelność przy kompilowaniu treści tych informacji, ale w żadnym wypadku zespół projektowy World Air Quality Index lub jego agenci nie są odpowiedzialni za umowę, delikt lub w inny sposób za jakiekolwiek straty, obrażenia lub szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z dostarczania tych danych.  Ustawienia


  Ustawienia Języka:


  Temperature unit:
  Celcius