Chất lượng không khí trên toàn thế giới
AirNet Sensor Network

Countries (103)

Albania (2) -
Angola (4) -
Argentina (14) -
Armenia (2) -
Australia (25) -
Austria (4) -
Azerbaijan (2) -
Bangladesh (1) -
Belarus (13) -
Belgium (6) -
Bolivia (2) -
Brazil (12) -
Bulgaria (2) -
Cambodia (3) -
Canada (17) -
Cape Verde (2) -
Chad (1) -
Chile (25) -
China (6) -
Colombia (9) -
Costa Rica (2) -
Cyprus (3) -
Czech Republic (7) -
DR Congo (5) -
Democratic Republic of the Congo (5) -
Denmark (15) -
Dominican Republic (2) -
Ecuador (1) -
Egypt (1) -
Estonia (1) -
Ethiopia (2) -
Fiji (1) -
Finland (4) -
France (14) -
Georgia (3) -
Germany (24) -
Ghana (13) -
Greece (32) -
Guatemala (4) -
Hong Kong (1) -
Hungary (1) -
Iceland (2) -
India (122) -
Indonesia (13) -
Iran (1) -
Ireland (81) -
Isle of Man (1) -
Israel (35) -
Italy (6) -
Japan (2) -
Jersey (2) -
Kazakhstan (74) -
Kenya (3) -
Kosovo (8) -
Kuwait (1) -
Kyrgyzstan (38) -
Laos (9) -
Latvia (44) -
Liechtenstein (1) -
Lithuania (3) -
Madagascar (1) -
Malaysia (5) -
Mexico (1) -
Moldova (9) -
Mongolia (3) -
Montenegro (1) -
Morocco (2) -
Myanmar (2) -
Nepal (1) -
New Zealand (8) -
Niger (1) -
Nigeria (11) -
Norway (9) -
Pakistan (3) -
Philippines (1) -
Poland (5) -
Portugal (5) -
Romania (410) -
Russia (22) -
Saudi Arabia (4) -
Senegal (10) -
Serbia (60) -
Singapore (2) -
Slovakia (1) -
Slovenia (7) -
Somalia (1) -
South Africa (22) -
Spain (3) -
Sweden (8) -
Switzerland (22) -
Taiwan (1) -
Thailand (514) -
The Netherlands (16) -
Togo (1) -
Turkey (6) -
Uganda (78) -
Ukraine (925) -
United Arab Emirates (1) -
United Kingdom (25) -
United States (87) -
United States of America (87) -
Unknown (9) -
Vietnam (43) -
Share: aqicn.org/station/vn/

If you would like to add your own air quality feed onto the map, check the data feed page.

Albania

21
17

Angola

57
40
79
-

Argentina

29
4
3
6
5
3
5
13
-

Armenia

53

Australia

17
17
9
9
17
25
13
17
13
17
9
21
17
13
17
21
-

Austria

21
5
17
-

Azerbaijan

-
-

Bangladesh


Belarus

96
118
99
59
74
99
91
11
74
97
86
-
-

Belgium

17
5

Bolivia


Brazil

9
25
16
6
4
14
27
8
-
-

Bulgaria


Cambodia


Canada

13
17
9
13
9
5
0
5
17
-
-

Cape Verde

27
37

Chad


Chile

28
8
42
6
20
39
-
-
-
-
-
-

China

68

Colombia

6
-
-

Costa Rica


Cyprus

13
6
-

Czech Republic

0
0
0
0
0
-

DR Congo

-

Democratic Republic of the Congo

-

Denmark

9
9
21
11
4
8
-
-
-
-

Dominican Republic

28

Ecuador


Egypt


Estonia

-

Ethiopia

-

Fiji

-

Finland

13
-

France

5
85
9
25
-
-
-

Georgia

57
55

Germany

78
5
5
9
21
93
0
17
25
25
-

Ghana

59
26
72
69
58
74
112
0
62
68
-
-

Greece

21
13
4
60
30
25
46
55
21
6
27
5
46
18
-
-
-
-
-
-
-

Guatemala

59
-

Hong Kong


Hungary


Iceland

1

India

154
293
248
200
184
147
202
168
198
155
196
137
42
99
227
151
195
163
184
211
177
212
151
206
179
167
193
221
197
122
149
189
5
198
219
199
218
235
161
208
194
186
217
195
170
171
137
182
211
157
153
176
186
216
252
193
112
89
199
206
202
154
205
179
308
195
188
169
151
261
175
206
154
151
259
184
314
210
93
209
184
199
117
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Indonesia

78
-
-

Iran


Ireland

1
16
15
18
18
9
5
21
12
5
13
17
11
12
46
21
9
16
16
10
12
10
25
25
14
20
5
25
8
8
12
6
2
9
21
11
9
13
12
12
5
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Isle of Man


Israel

50
45
21
5
42
55
30
21
21
-
-
-

Italy

30
11
25
21
-

Japan

25
-

Jersey

5
21

Kazakhstan

41
78
96
82
153
135
153
53
151
149
160
153
155
152
158
96
153
158
179
156
156
47
55
134
151
66
48
152
42
33
66
132
155
105
9
117
163
119
8
180
154
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Kenya

19
-

Kosovo

58
16
80
85
92
17
-

Kuwait

-

Kyrgyzstan

82
88
60
95
55
70
47
71
187
69
41
60
33
98
120
-
-
-
-
-
-
-

Laos

110
155
68
68
-

Latvia

46
35
52
50
67
33
55
55
49
7
64
66
32
52
45
70
34
22
49
52
42
55
55
27
37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Liechtenstein

-

Lithuania

-
-

Madagascar


Malaysia


Mexico


Moldova

78
87
61
30
57
65
60

Mongolia

162

Montenegro

-

Morocco


Myanmar

68

Nepal

81

New Zealand

21
21
91
21
17
13

Niger

29

Nigeria


Norway

17
17
13
21
17
-

Pakistan

117
92

Philippines

51

Poland

34
13
0

Portugal

13
13
0
30

Romania

91
65
82
53
59
78
17
59
76
82
80
25
78
117
72
38
109
85
76
104
114
76
57
65
87
68
76
87
72
50
59
72
70
0
30
85
63
38
57
76
104
68
53
61
76
65
78
57
53
63
46
53
122
169
95
80
25
117
102
76
38
70
102
74
46
93
21
55
95
17
72
38
82
76
74
55
76
72
82
59
50
68
85
104
87
65
21
208
151
154
68
164
0
97
93
0
80
70
42
9
42
78
99
70
65
53
72
38
80
55
68
78
107
68
25
76
46
89
53
76
78
72
112
72
99
78
89
63
78
78
82
57
55
0
59
61
91
78
68
74
46
50
57
70
74
76
74
157
61
89
53
30
89
74
122
53
102
34
80
63
109
91
59
74
74
76
72
34
76
78
0
50
42
53
72
76
87
65
91
63
57
74
80
76
63
99
201
46
93
57
17
70
85
50
53
63
34
61
21
42
61
72
95
9
70
173
134
999
78
25
65
134
59
85
80
85
65
95
72
76
53
91
91
93
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Russia

17
17
17
21
25
17
80
13
5
30
9
9
13
5
-
-
-

Saudi Arabia

-

Senegal

113
71
55
18
51
-
-
-
-

Serbia

52
65
88
51
119
81
48
73
63
22
88
105
65
91
119
72
97
74
97
88
36
105
71
65
97
112
144
135
79
109
109
54
86
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Singapore

34

Slovakia


Slovenia

30
17
-
-
-
-
-

Somalia


South Africa

6
6
7
7
40
11
4
15
4
85
7
12
7
-
-
-
-
-

Spain

17
5

Sweden

5
5
5
21
-
-

Switzerland

9
9
34
21
0
13
95
5
13
9
0
13
-

Taiwan

-

Thailand

56
73
57
52
61
55
93
52
64
33
27
87
62
61
122
70
79
61
80
55
39
19
72
25
112
46
21
30
46
38
55
97
61
114
112
134
89
57
34
42
53
53
127
80
97
13
89
80
70
93
78
38
38
46
38
42
38
38
63
53
42
46
25
139
34
42
25
38
38
109
93
50
21
42
59
46
50
21
82
74
63
30
34
42
72
93
42
53
38
91
13
25
34
30
57
61
68
38
21
119
34
82
34
80
53
82
25
25
117
65
57
59
104
91
63
154
42
17
72
72
72
102
38
82
63
109
63
80
0
25
50
112
65
107
50
21
85
38
95
42
127
78
93
122
57
25
112
55
82
93
112
109
82
50
127
74
89
132
93
63
72
57
124
38
30
129
134
142
76
13
59
30
74
91
122
34
74
38
112
157
99
25
57
91
127
117
93
34
65
5
114
102
89
97
89
87
30
129
42
109
38
30
93
124
76
114
53
17
102
55
82
53
161
129
109
112
72
114
124
21
55
76
70
70
72
38
50
46
42
50
99
9
50
93
46
34
61
74
72
91
102
122
25
42
34
93
80
78
34
104
78
13
57
57
68
102
68
46
25
122
91
55
82
50
78
89
34
93
42
78
102
38
124
119
87
30
122
78
85
53
107
76
80
25
65
59
30
21
34
112
78
46
68
72
85
102
97
97
102
76
93
17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

The Netherlands

13
17
5
0
25
0
21
17
124
17
-

Togo

37

Turkey

57
108
-

Uganda

151
67
142
32
112
117
89
95
80
85
153
89
153
80
66
158
152
59
67
76
84
70
199
61
123
121
89
71
51
175
99
156
104
120
187
151
72
138
99
81
159
94
71
42
92
150
135
42
152
152
151
98
97
71
116
132
105
81
141
70
138
99
153
90
76
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ukraine

73
36
114
45
53
44
62
96
35
37
54
84
42
140
71
50
15
78
98
3
93
46
118
44
20
32
40
51
37
33
57
155
11
53
53
53
48
69
67
91
72
95
84
92
34
834
13
33
4
93
90
52
119
75
92
87
94
105
93
59
51
39
29
52
130
21
46
78
58
89
99
37
53
13
20
23
32
75
52
38
21
21
9
15
3
51
1
22
38
61
75
11
2
3
5
45
0
5
1
10
10
2
2
57
6
178
43
27
53
17
182
55
43
38
6
3
185
5
31
120
21
28
95
91
66
34
105
37
42
47
76
87
72
30
19
65
30
76
54
135
61
64
55
61
63
52
4
29
31
76
73
43
15
25
29
27
33
11
84
24
3
123
21
21
36
119
39
20
35
107
17
23
45
78
72
95
51
20
12
63
44
51
50
46
39
37
40
44
153
45
57
22
54
44
65
33
29
52
39
89
32
119
50
57
59
27
42
39
32
35
46
88
3
101
9
135
18
66
5
98
87
27
62
10
26
38
20
76
47
73
106
119
114
131
123
124
145
80
133
134
31
0
71
46
55
30
65
22
21
107
70
26
81
85
36
92
0
5
3
3
59
32
62
1
25
72
57
68
73
64
67
91
33
53
50
98
77
33
44
22
38
25
152
72
15
98
84
133
81
125
61
53
20
40
44
41
55
49
40
13
25
95
40
43
29
81
115
22
55
139
58
48
48
53
19
73
118
24
110
97
23
105
84
138
38
46
14
75
52
128
50
31
101
17
13
4
19
122
56
57
59
80
25
50
21
26
63
14
93
77
59
76
37
40
21
24
21
45
51
51
27
70
21
25
50
117
127
35
15
22
74
95
130
142
20
42
50
56
133
24
90
40
13
69
86
60
51
160
137
88
123
143
116
39
57
135
34
34
129
137
76
127
19
26
5
52
72
140
93
126
27
63
60
78
64
51
137
19
112
130
111
50
26
30
34
36
23
46
134
76
70
25
122
34
30
39
60
99
78
110
91
18
59
81
41
70
114
33
38
17
131
50
43
132
133
126
125
120
136
33
31
57
38
132
118
37
53
57
66
66
116
86
113
63
90
36
105
25
82
26
132
27
122
51
87
41
17
17
28
54
128
135
150
111
71
43
64
135
60
54
6
96
70
21
39
70
92
15
135
95
9
144
99
97
55
101
44
54
26
131
39
55
97
67
36
130
95
91
34
50
35
76
113
23
25
38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

United Arab Emirates

-

United Kingdom

17
30
0
5
13
9
9
0
25
0
0
0
23
-
-

United States

9
5
21
9
21
13
17
17
175
21
0
13
38
50
21
13
30
9
17
0
13
21
13
13
21
21
25
0
17
13
17
21
13
34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

United States of America

9
5
21
9
21
13
17
17
175
21
0
13
38
50
21
13
30
9
17
0
13
21
13
13
21
21
25
0
17
13
17
21
13
34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Unknown

82

Vietnam

76
96
71
156
102
141
98
114
92
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Bạn muốn trạm giám sát chất lượng không khí của riêng bạn?

Các trạm giám sát chất lượng không khí GAIA đang sử dụng các cảm biến hạt laser công nghệ cao để đo ô nhiễm PM2.5 thời gian thực, đây là một trong những chất gây ô nhiễm không khí có hại nhất.

Rất dễ cài đặt, chúng chỉ cần một điểm truy cập WIFI và nguồn điện USB. Sau khi kết nối, mức độ ô nhiễm không khí được báo cáo ngay lập tức và theo thời gian thực trên bản đồ của chúng tôi

AirNet World Wide Map

Some of the available networks: Clarity - Open Sense - uRad Monitor - AirQo - Purple Air - LuftDaten - Citizen Science Project - Ambente - AQI India by Purelogic Labs India Pvt Ltd - AirKaz.org - Nebo - ยักษ์ขาว Yakkaw (White Giant) - Climate Change Data Center, Chiang Mai University - Eco City - Save Dnipro

Về phương pháp đo chất lượng không khí và mức độ ô nhiễm:

Về các thang đo chất lượng không khí

- Giá trị chỉ số chất lượng không khí (AQI)Mức độ ảnh hưởng sức khỏe
0 - 50 Tốt Chất lượng không khí được xem là đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
51 -100 Trung bình Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được; tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm.
101-150 Không tốt cho người nhạy cảm Nhóm người nhạy cảm có thể chịu ảnh hưởng sức khỏe. Số đông không có nguy cơ bị tác động.
151-200 Có hại cho sức khỏe Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe; nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.
201-300 Rất có hại cho sức khỏe Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
300+ Nguy hiểm Cảnh báo sức khỏe: tất cả mọi người có thể chịu tác động nghiêm trọng đến sức khỏe

Để biết thêm về ô nhiễm và chất lượng không khí , xem wikipedia chất lượng không khí đang đề hoặc hướng dẫn về chất lượng không khí và sức khỏe của bạn .

Để biết những lời khuyên về sức khỏe rất hữu ích của bác sĩ y khoa Richard Saint Cyr ở Bắc Kinh, xem www.myhealthbeijing.com blog.


Thông báo sử dụng: Tất cả dữ liệu chất lượng không khí không được xác thực tại thời điểm công bố. Nhằm đảm bảo chất lượng, những dữ liệu này có thể được cập nhập mà không cần thông báo trước. Nhóm dự án Chỉ số chất lượng không khí toàn cầu đã thực hiện tất cả yêu cầu cần thiết trong việc biên soạn các thông tin này. Nhóm dự án hoặc các bên liên quan sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc cung cấp những dữ liệu này trong bất kỳ trường hợp nào.Cài đặt


Cài đặt ngôn ngữ:


Temperature unit:
Celcius