Chất lượng không khí trên toàn thế giới
AirNet Sensor Network

Sorry, the data associated to your station can not be found right now....

Countries (70)

Albania (2) -
Angola (2) -
Argentina (10) -
Armenia (1) -
Australia (16) -
Austria (3) -
Azerbaijan (4) -
Belarus (17) -
Belgium (2) -
Brazil (6) -
Canada (8) -
Cape Verde (1) -
Chile (4) -
Colombia (2) -
Cyprus (3) -
Czech Republic (5) -
Denmark (8) -
Dominican Republic (1) -
Estonia (2) -
Finland (1) -
France (6) -
Georgia (1) -
Germany (9) -
Ghana (4) -
Greece (24) -
Guatemala (1) -
Iceland (2) -
Indonesia (2) -
Ireland (48) -
Israel (11) -
Italy (4) -
Kazakhstan (37) -
Kenya (1) -
Kosovo (5) -
Kyrgyzstan (17) -
Laos (1) -
Latvia (26) -
Liberia (1) -
Liechtenstein (1) -
Lithuania (1) -
Luxembourg (1) -
Moldova (7) -
Montenegro (1) -
Nepal (1) -
New Zealand (6) -
Norway (3) -
Pakistan (2) -
Philippines (1) -
Poland (4) -
Portugal (3) -
Romania (265) -
Russia (8) -
Senegal (6) -
Serbia (105) -
Slovenia (4) -
South Africa (5) -
South Korea (1) -
Spain (2) -
Sweden (6) -
Switzerland (9) -
Tajikistan (5) -
Thailand (495) -
The Netherlands (10) -
Togo (1) -
Turkey (4) -
Uganda (67) -
Ukraine (403) -
United Kingdom (13) -
United States of America (36) -
Vietnam (9) -
Share: aqicn.org/station/vn/

If you would like to add your own air quality feed onto the map, check the data feed page.

Albania

7
11

Angola

50
-

Argentina

31
8
2
5
3
7
5
19
3
7

Armenia

159

Australia

25
17
17
17
5
5
17
17
5
9
9
9
0
17
25
-

Austria

17
55
-

Azerbaijan

22
30
-
-

Belarus

46
55
74
34
39
54
72
23
0
35
58
5
18
25
9
42
29

Belgium

5
17

Brazil

21
8
4
0
-
-

Canada

17
244
9
13
13
17
0
-

Cape Verde

3

Chile

23
18
50
25

Colombia

15
17

Cyprus

9
7
8

Czech Republic

13
0
0
0
0

Denmark

11
834
24
10
13
9
9
58

Dominican Republic

21

Estonia

9
24

Finland

13

France

5
21
17
0
25
9

Georgia

-

Germany

17
25
21
17
13
21
78
63
-

Ghana

66
69
-
-

Greece

10
51
9
9
9
25
17
69
21
8
70
0
14
0
6
30
34
4
-
-
-
-
-
-

Guatemala

30

Iceland

0
-

Indonesia

3
834

Ireland

13
5
9
11
9
3
3
2
9
11
0
11
5
7
9
6
13
5
17
8
5
10
10
5
8
8
10
41
7
4
17
7
15
3
5
5
8
9
6
17
25
5
7
-
-
-
-
-

Israel

46
7
82
55
50
61
13
55
21
46
-

Italy

17
21
21
-

Kazakhstan

117
24
156
168
165
88
150
18
101
161
13
156
161
169
152
73
154
61
162
97
108
158
89
27
51
60
13
100
80
160
161
150
-
-
-
-
-

Kenya

20

Kosovo

7
25
12
-
-

Kyrgyzstan

155
145
240
156
95
153
309
154
301
90
132
170
182
127
115
-
-

Laos

-

Latvia

15
76
22
43
45
108
51
78
0
32
54
55
61
38
40
54
52
21
56
80
56
53
27
-
-
-

Liberia

21

Liechtenstein

38

Lithuania

-

Luxembourg

9

Moldova

25
0
17
13
32
42
-

Montenegro

-

Nepal

166

New Zealand

17
0
139
21
17
13

Norway

13
17
9

Pakistan

164
140

Philippines

72

Poland

0
13
13
-

Portugal

5
17
-

Romania

17
85
55
61
17
190
38
70
102
9
0
53
55
25
61
72
78
107
74
93
87
91
99
102
5
17
68
0
13
104
114
85
17
21
13
57
87
42
34
119
5
63
70
65
65
25
89
65
0
82
25
0
5
89
17
55
30
93
17
50
70
82
21
9
85
50
21
74
5
50
9
46
63
42
53
99
9
9
9
13
25
82
99
42
13
61
70
0
13
85
63
21
68
0
82
91
162
78
74
17
5
17
74
21
17
152
55
149
5
25
25
68
42
63
34
74
34
34
87
9
59
9
13
76
70
74
74
5
46
127
70
25
76
17
42
50
85
65
30
5
30
38
70
30
74
0
70
70
61
50
59
46
9
76
13
17
112
72
42
127
70
119
68
76
17
63
30
13
87
17
68
74
87
25
25
76
82
21
124
95
82
0
38
42
91
61
9
34
153
68
61
17
30
112
85
61
63
72
5
124
59
21
13
46
53
30
91
5
80
13
112
65
68
38
13
61
155
68
59
70
21
5
13
50
25
59
65
74
38
72
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Russia

57
13
50
42
25
9
21
17

Senegal

48
19
25
-
-
-

Serbia

49
39
65
42
62
103
172
6
92
20
21
50
160
87
63
97
59
31
184
18
45
102
66
75
81
26
82
90
34
76
59
87
93
84
32
22
90
104
105
68
105
9
77
10
68
107
103
25
87
26
108
199
49
33
17
92
72
159
69
7
20
67
113
8
100
4
59
166
72
140
72
91
18
60
74
49
153
85
110
77
10
26
141
136
86
34
133
126
174
20
7
116
88
39
124
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Slovenia

38
114
-
-

South Africa

54
27
16
18
-

South Korea

-

Spain

0
17

Sweden

34
0
5
0
-
-

Switzerland

21
0
0
13
5
93
13
5
9

Tajikistan

155
152
168
142
152

Thailand

41
62
81
56
58
52
77
54
78
62
46
60
54
58
127
54
79
59
51
25
63
85
59
78
95
17
61
89
76
82
80
93
74
46
61
57
74
63
117
99
61
25
104
57
55
65
112
129
107
38
17
57
70
53
34
46
89
95
25
85
91
53
25
68
76
53
55
61
132
55
74
63
68
93
76
74
61
68
137
117
76
80
112
80
85
91
74
80
53
42
82
68
91
59
55
63
38
50
38
46
147
17
59
55
82
42
76
91
70
59
61
68
159
46
72
63
114
124
80
127
61
109
151
95
102
95
154
93
25
109
63
61
89
65
53
144
34
25
61
34
122
109
50
78
153
155
87
59
55
76
65
82
99
151
55
151
46
63
55
129
151
76
139
50
91
55
42
117
74
95
107
38
63
65
59
17
46
38
76
68
89
25
59
55
61
137
152
142
114
97
21
102
104
34
65
59
109
34
89
97
53
147
63
34
53
78
107
38
21
99
87
65
117
114
104
112
9
82
104
107
91
17
89
42
65
65
114
76
55
117
63
46
95
61
70
59
112
104
124
80
72
99
107
80
159
53
76
85
91
87
104
38
50
65
104
42
107
63
21
97
117
117
74
87
38
59
17
42
82
38
53
59
122
68
78
122
124
55
122
91
102
95
59
109
72
38
112
57
74
38
153
70
42
70
53
59
68
99
53
13
34
78
57
57
89
87
74
46
25
53
99
61
72
55
70
93
80
107
107
70
107
97
97
137
99
107
104
119
38
68
59
102
78
50
85
82
59
53
63
174
80
53
95
57
61
17
87
63
70
97
76
57
5
61
59
61
55
42
46
107
72
74
114
61
112
13
109
85
38
129
57
102
95
102
161
50
25
152
112
38
65
117
91
119
70
85
87
137
50
104
134
59
70
152
139
85
65
114
72
99
144
34
34
25
119
93
63
104
117
42
95
34
117
95
5
13
21
68
63
30
117
72
50
30
50
65
17
161
85
117
65
87
72
53
117
46
107
72
107
89
95
57
65
72
74
61
93
68
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

The Netherlands

38
13
17
13
5
174
21
9
13
-

Togo

-

Turkey

38
89
24
206

Uganda

48
65
62
36
43
66
70
83
32
175
52
82
55
62
94
63
55
75
34
70
156
61
83
95
80
54
55
66
62
61
36
60
63
59
40
54
44
135
39
54
49
51
56
34
69
60
45
55
60
185
53
49
56
60
60
40
52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ukraine

98
46
46
29
725
26
55
53
21
16
62
47
35
27
62
54
45
24
16
58
26
64
89
69
8
36
49
43
72
13
59
68
33
50
31
13
39
59
46
60
73
44
30
64
30
53
17
34
35
54
43
45
61
48
29
27
47
38
2
52
43
56
58
0
53
27
58
41
2
1
21
0
5
74
3
23
8
0
27
3
37
2
3
2
1
21
1
3
1
6
13
2
25
1
3
10
2
5
5
9
6
5
61
50
25
6
72
89
62
21
24
44
24
124
23
21
20
52
19
46
9
10
46
71
15
3
45
1
50
38
25
9
52
31
22
22
57
43
68
13
52
57
95
55
38
62
54
63
46
72
49
55
68
61
46
78
78
55
107
40
43
50
22
17
52
39
22
53
51
55
51
47
39
37
11
53
24
21
56
36
59
14
14
17
13
45
48
24
36
50
32
53
43
27
59
57
46
45
35
52
46
38
66
52
104
55
49
28
31
30
51
41
51
27
20
44
55
44
39
51
25
37
56
118
55
15
11
44
42
34
56
51
37
49
15
43
33
35
33
20
35
33
64
47
43
14
39
25
40
45
42
51
88
19
29
44
13
88
74
31
43
45
38
62
11
38
64
51
23
47
46
39
56
27
65
34
18
46
52
41
50
3
20
26
72
57
61
50
60
48
58
36
28
23
66
41
52
13
59
24
20
39
53
21
23
38
31
53
37
44
50
13
44
48
19
40
72
40
32
43
63
89
33
43
52
54
55
53
21
63
38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

United Kingdom

5
0
9
5
30
17
0
5
0
0
25
0
2

United States of America

21
13
17
21
0
13
1
5
25
21
13
25
17
21
30
9
57
17
17
13
68
21
17
17
9
13
17
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Vietnam

151
155
110
68
137
72
51
20
-

Bạn muốn trạm giám sát chất lượng không khí của riêng bạn?

Các trạm giám sát chất lượng không khí GAIA đang sử dụng các cảm biến hạt laser công nghệ cao để đo ô nhiễm PM2.5 thời gian thực, đây là một trong những chất gây ô nhiễm không khí có hại nhất.

Rất dễ cài đặt, chúng chỉ cần một điểm truy cập WIFI và nguồn điện USB. Sau khi kết nối, mức độ ô nhiễm không khí được báo cáo ngay lập tức và theo thời gian thực trên bản đồ của chúng tôi

AirNet World Wide Map

Some of the available networks: Clarity - Open Sense - uRad Monitor - AirQo - Purple Air - LuftDaten - Citizen Science Project - Ambente - AQI India by Purelogic Labs India Pvt Ltd - AirKaz.org - Aire Paraguay - Nebo - ยักษ์ขาว Yakkaw (White Giant) - Climate Change Data Center, Chiang Mai University - Eco City - Save Dnipro

Về phương pháp đo chất lượng không khí và mức độ ô nhiễm:

Về các thang đo chất lượng không khí

- Giá trị chỉ số chất lượng không khí (AQI)Mức độ ảnh hưởng sức khỏe
0 - 50 Tốt Chất lượng không khí được xem là đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
51 -100 Trung bình Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được; tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm.
101-150 Không tốt cho người nhạy cảm Nhóm người nhạy cảm có thể chịu ảnh hưởng sức khỏe. Số đông không có nguy cơ bị tác động.
151-200 Có hại cho sức khỏe Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe; nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.
201-300 Rất có hại cho sức khỏe Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
300+ Nguy hiểm Cảnh báo sức khỏe: tất cả mọi người có thể chịu tác động nghiêm trọng đến sức khỏe

Để biết thêm về ô nhiễm và chất lượng không khí , xem wikipedia chất lượng không khí đang đề hoặc hướng dẫn về chất lượng không khí và sức khỏe của bạn .

Để biết những lời khuyên về sức khỏe rất hữu ích của bác sĩ y khoa Richard Saint Cyr ở Bắc Kinh, xem www.myhealthbeijing.com blog.


Thông báo sử dụng: Tất cả dữ liệu chất lượng không khí không được xác thực tại thời điểm công bố. Nhằm đảm bảo chất lượng, những dữ liệu này có thể được cập nhập mà không cần thông báo trước. Nhóm dự án Chỉ số chất lượng không khí toàn cầu đã thực hiện tất cả yêu cầu cần thiết trong việc biên soạn các thông tin này. Nhóm dự án hoặc các bên liên quan sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc cung cấp những dữ liệu này trong bất kỳ trường hợp nào.Cài đặt


Cài đặt ngôn ngữ:


Temperature unit:
Celcius