Chất lượng không khí trên toàn thế giới
AirNet Sensor Network

Sorry, the data associated to your station can not be found right now....

Countries (72)

Albania (2) -
Angola (2) -
Argentina (10) -
Armenia (1) -
Australia (16) -
Austria (3) -
Azerbaijan (4) -
Belarus (17) -
Belgium (2) -
Brazil (6) -
Canada (8) -
Cape Verde (1) -
Chile (6) -
Colombia (2) -
Cyprus (3) -
Czech Republic (5) -
Denmark (8) -
Dominican Republic (1) -
Estonia (3) -
Finland (2) -
France (6) -
Georgia (1) -
Germany (10) -
Ghana (4) -
Greece (24) -
Greenland (1) -
Guatemala (1) -
Iceland (2) -
Indonesia (2) -
Ireland (48) -
Israel (11) -
Italy (5) -
Kazakhstan (38) -
Kenya (1) -
Kosovo (5) -
Kyrgyzstan (20) -
Laos (1) -
Latvia (27) -
Liberia (1) -
Liechtenstein (1) -
Lithuania (1) -
Luxembourg (1) -
Moldova (7) -
Montenegro (1) -
Nepal (1) -
New Zealand (6) -
Norway (3) -
Pakistan (2) -
Philippines (1) -
Poland (4) -
Portugal (3) -
Romania (266) -
Russia (8) -
Senegal (6) -
Serbia (105) -
Slovenia (4) -
South Africa (5) -
South Korea (1) -
Spain (3) -
Sweden (6) -
Switzerland (9) -
Tajikistan (5) -
Thailand (502) -
The Netherlands (10) -
Togo (1) -
Turkey (4) -
Uganda (67) -
Ukraine (406) -
United Kingdom (14) -
United States of America (35) -
Unknown (3) -
Vietnam (9) -
Share: aqicn.org/station/vn/

If you would like to add your own air quality feed onto the map, check the data feed page.

Albania

84
52

Angola

56
-

Argentina

7
18
34
9
2
2
3
3
-
-

Armenia

160

Australia

17
9
21
9
13
5
17
9
25
17
17
25
0
9
0
-

Austria

50
-
-

Azerbaijan

30
74
-
-

Belarus

51
62
49
45
76
74
85
54
45
21
42
65
56
63
-
-
-

Belgium

34
17

Brazil

59
14
12
0
1
-

Canada

17
13
202
9
17
5
13
-

Cape Verde

21

Chile

21
9
12
26
17
6

Colombia

27
23

Cyprus

16
15
39

Czech Republic

0
80
0
0
0

Denmark

834
3
13
55
15
55
-
-

Dominican Republic

15

Estonia

40
72
18

Finland

13
-

France

42
13
17
5
5
-

Georgia

-

Germany

17
5
17
9
21
21
13
21
78
63

Ghana

96
80
-
-

Greece

175
293
0
5
75
160
34
95
124
79
46
59
6
16
5
135
47
-
-
-
-
-
-
-

Greenland

-

Guatemala

9

Iceland

1
10

Indonesia

105
-

Ireland

21
7
32
3
2
93
19
8
59
32
10
9
19
13
10
19
13
8
26
34
8
22
161
50
5
9
78
13
22
13
10
18
34
15
13
64
7
25
59
69
-
-
-
-
-
-
-
-

Israel

61
80
21
99
17
5
5
95
85
8
-

Italy

46
17
34
-
-

Kazakhstan

64
151
164
165
127
354
95
104
123
39
421
229
89
77
174
150
59
153
76
114
227
167
24
67
27
285
90
83
96
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Kenya

71

Kosovo

10
77
71
43
-

Kyrgyzstan

153
156
174
70
182
173
142
189
179
162
156
52
172
355
97
-
-
-
-
-

Laos

-

Latvia

0
4
55
74
25
58
31
32
46
39
18
51
7
53
61
40
45
64
35
28
37
35
-
-
-
-
-

Liberia

14

Liechtenstein

42

Lithuania

50

Luxembourg

5

Moldova

132
59
57
63
99
-
-

Montenegro

-

Nepal

117

New Zealand

21
21
13
0
158
17

Norway

13
17
13

Pakistan

188
236

Philippines

25

Poland

13
0
13
-

Portugal

0
13
-

Romania

30
78
122
169
162
124
164
153
68
72
89
91
70
34
87
152
152
109
72
63
157
147
74
42
95
162
87
179
42
127
149
61
102
59
68
102
112
109
104
89
102
82
95
85
65
170
53
72
154
82
30
72
91
50
89
87
93
114
65
70
127
99
97
42
93
119
13
122
152
95
132
117
74
74
169
38
46
74
154
158
30
17
112
87
89
151
57
166
155
173
0
13
80
139
46
102
165
134
17
124
159
198
97
74
82
85
13
162
172
87
107
85
57
21
80
17
175
57
124
93
186
174
147
65
78
222
76
99
119
82
25
82
165
63
70
87
153
68
834
142
76
5
68
112
122
142
132
97
137
5
46
119
61
119
158
72
156
89
0
72
21
72
65
89
61
97
65
122
158
155
157
119
78
82
72
9
82
59
0
74
85
82
151
78
168
97
161
167
162
89
114
151
97
169
165
161
167
68
104
63
91
61
99
122
163
63
95
91
93
87
93
109
55
97
70
87
68
82
76
63
89
80
85
157
63
246
82
76
157
87
163
21
154
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Russia

21
25
34
30
21
21
-
-

Senegal

123
22
18
-
-
-

Serbia

115
59
117
233
75
181
100
122
169
56
100
26
82
70
100
51
158
67
97
34
126
153
66
89
154
101
56
71
103
94
43
148
57
66
106
248
130
142
108
134
93
193
108
24
74
94
176
83
154
394
88
70
271
70
88
170
109
267
152
147
65
77
172
130
101
98
68
164
92
94
346
156
156
68
81
183
149
62
176
85
181
108
13
71
161
75
156
151
70
116
178
237
55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Slovenia

107
157
59
-

South Africa

13
9
20
28
15

South Korea

-

Spain

17
0
13

Sweden

0
0
0
5
30
5

Switzerland

30
13
93
5
0
0
9
21
0

Tajikistan

129
92
91
107
95

Thailand

70
166
91
88
84
71
64
64
81
70
145
63
62
94
48
88
0
136
73
105
9
70
99
107
70
102
85
124
17
74
97
152
99
91
87
152
65
80
159
89
160
149
147
78
89
122
112
78
93
124
132
134
55
13
76
117
78
42
93
50
107
91
57
72
34
122
112
55
74
144
134
91
93
70
85
127
154
65
87
99
129
129
89
78
119
80
99
104
93
102
102
87
87
80
53
91
104
104
76
80
80
129
93
85
78
78
104
134
109
55
63
76
158
82
50
132
70
109
129
162
65
78
82
119
85
89
82
132
42
127
93
95
91
61
55
114
61
61
53
144
124
70
158
155
109
114
156
85
114
95
227
317
87
104
87
87
149
95
174
142
109
156
91
70
97
99
68
160
68
78
95
97
91
87
97
95
155
78
63
114
137
169
165
122
102
42
104
124
25
74
72
124
30
109
127
95
95
53
30
57
78
151
99
34
30
63
59
119
109
137
124
17
89
134
158
107
34
95
30
80
117
68
68
76
82
87
97
97
102
74
95
102
137
112
91
129
99
78
104
144
85
119
112
70
134
117
53
99
78
132
65
144
78
76
134
153
114
70
82
76
25
53
68
59
74
65
95
50
70
107
124
163
139
159
104
161
95
72
89
124
65
97
59
179
134
50
30
38
114
82
114
59
55
59
142
74
74
80
70
142
80
65
95
160
85
91
99
117
70
107
132
78
82
89
129
117
91
129
129
59
76
80
76
85
21
80
109
97
153
89
78
72
93
112
82
82
25
80
82
122
104
122
107
85
161
87
99
134
68
59
53
154
142
132
122
129
122
17
119
95
87
122
89
76
109
124
107
109
117
149
132
107
99
104
132
122
68
134
112
155
80
117
119
89
93
178
124
91
97
97
89
117
109
46
46
72
21
158
114
119
167
137
76
99
85
104
104
38
25
57
97
80
93
132
161
112
97
99
99
59
154
95
34
160
104
124
72
102
74
161
165
80
112
76
142
102
164
72
107
63
70
74
109
117
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

The Netherlands

21
17
0
30
13
13
0
17
13
-

Togo

-

Turkey

19
80
5
-

Uganda

165
177
88
157
157
188
82
154
166
65
164
198
202
163
128
122
81
149
102
65
154
76
185
151
139
81
157
151
162
157
161
93
133
91
158
161
164
158
173
40
70
143
156
160
162
167
81
155
163
80
159
57
162
159
147
64
119
84
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ukraine

93
92
53
21
70
95
79
146
103
63
74
85
86
160
45
162
61
154
64
63
127
119
34
111
156
33
96
149
62
61
57
90
52
171
107
153
86
104
89
102
93
63
57
46
57
92
3
86
128
67
93
0
51
108
153
147
55
69
97
51
89
83
74
76
80
80
78
13
105
159
14
1
20
0
2
151
5
24
3
1
37
2
1
1
1
3
1
28
8
15
1
5
1
1
1
15
2
1
57
31
72
3
63
107
34
63
66
72
76
41
77
102
111
93
34
75
9
50
11
42
3
86
75
71
34
26
62
73
70
68
107
57
95
120
46
107
50
61
46
38
38
146
25
46
68
78
62
140
74
51
178
157
93
93
38
96
85
102
78
72
97
36
34
51
83
24
90
60
62
46
74
110
77
78
111
9
227
67
120
124
55
30
136
118
155
134
90
51
152
105
112
151
82
63
31
52
88
21
74
81
62
66
111
38
75
60
170
50
67
87
64
77
86
73
84
90
91
198
271
74
86
44
52
68
94
32
77
90
64
105
42
94
130
92
100
5
155
80
83
53
43
63
82
1
43
91
50
72
76
152
38
93
121
54
98
61
177
89
142
151
162
55
120
127
130
11
56
74
93
78
162
47
63
151
71
62
129
94
29
56
77
76
1
69
82
123
150
116
7
71
54
54
123
38
147
82
63
61
46
27
72
34
67
65
84
79
117
71
65
150
82
74
40
40
83
73
64
139
95
155
75
78
124
108
78
55
68
38
118
114
63
21
76
95
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

United Kingdom

13
9
5
5
17
21
30
21
9
5
17
0
113
-

United States of America

38
9
82
5
5
70
21
55
25
17
13
13
17
8
21
38
13
13
13
74
9
13
65
21
99
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Unknown


Vietnam

167
43
145
216
47
84
154
195
164

Bạn muốn trạm giám sát chất lượng không khí của riêng bạn?

Các trạm giám sát chất lượng không khí GAIA đang sử dụng các cảm biến hạt laser công nghệ cao để đo ô nhiễm PM2.5 thời gian thực, đây là một trong những chất gây ô nhiễm không khí có hại nhất.

Rất dễ cài đặt, chúng chỉ cần một điểm truy cập WIFI và nguồn điện USB. Sau khi kết nối, mức độ ô nhiễm không khí được báo cáo ngay lập tức và theo thời gian thực trên bản đồ của chúng tôi

AirNet World Wide Map

Some of the available networks: Clarity - Open Sense - uRad Monitor - AirQo - Purple Air - LuftDaten - Citizen Science Project - Ambente - AQI India by Purelogic Labs India Pvt Ltd - AirKaz.org - Aire Paraguay - Nebo - ยักษ์ขาว Yakkaw (White Giant) - Climate Change Data Center, Chiang Mai University - Eco City - Save Dnipro

Về phương pháp đo chất lượng không khí và mức độ ô nhiễm:

Về các thang đo chất lượng không khí

- Giá trị chỉ số chất lượng không khí (AQI)Mức độ ảnh hưởng sức khỏe
0 - 50 Tốt Chất lượng không khí được xem là đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
51 -100 Trung bình Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được; tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm.
101-150 Không tốt cho người nhạy cảm Nhóm người nhạy cảm có thể chịu ảnh hưởng sức khỏe. Số đông không có nguy cơ bị tác động.
151-200 Có hại cho sức khỏe Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe; nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.
201-300 Rất có hại cho sức khỏe Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
300+ Nguy hiểm Cảnh báo sức khỏe: tất cả mọi người có thể chịu tác động nghiêm trọng đến sức khỏe

Để biết thêm về ô nhiễm và chất lượng không khí , xem wikipedia chất lượng không khí đang đề hoặc hướng dẫn về chất lượng không khí và sức khỏe của bạn .

Để biết những lời khuyên về sức khỏe rất hữu ích của bác sĩ y khoa Richard Saint Cyr ở Bắc Kinh, xem www.myhealthbeijing.com blog.


Thông báo sử dụng: Tất cả dữ liệu chất lượng không khí không được xác thực tại thời điểm công bố. Nhằm đảm bảo chất lượng, những dữ liệu này có thể được cập nhập mà không cần thông báo trước. Nhóm dự án Chỉ số chất lượng không khí toàn cầu đã thực hiện tất cả yêu cầu cần thiết trong việc biên soạn các thông tin này. Nhóm dự án hoặc các bên liên quan sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc cung cấp những dữ liệu này trong bất kỳ trường hợp nào.Cài đặt


Cài đặt ngôn ngữ:


Temperature unit:
Celcius