Vietnam Air Pollution Statistics
Top 10 Best and Worst Air Quality in Vietnam

Share: aqicn.org/statistics/vietnam/kr/

The statistics below corresponds to the real-time readings
last updated on .

Worst Air Quality Stations
Phố Nguyễn Duy Trinh
on 2021-04-19 15:48:02
116
graph 0
Hà Nội/UBND xã Thanh Xuân - Sóc Sơn, Vietnam
on 2021-04-19 15:00:00
113
graph 1
Hà Nội/36A Phạm Văn Đồng, Vietnam
on 2021-04-19 15:00:00
109
graph 2
Hà Nội/Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Vietnam
on 2021-04-19 15:00:00
103
graph 3
Hà Nội/UBND P.Cầu Diễn - Nam Từ Liêm, Vietnam
on 2021-04-19 15:00:00
99
graph 4
Hà Nội/UBND TT Chúc Sơn - Chương Mỹ, Vietnam
on 2021-04-19 15:00:00
98
graph 5
Hà Nội/Cung thiếu nhi Hà Nội - Hoàn Kiếm, Vietnam
on 2021-04-19 15:00:00
96
graph 6
Bắc Ninh/Phù Xá - Văn Môn, Vietnam
on 2021-04-19 16:00:00
95
graph 7
Cao Bằng/Trạm khí TTQT, Vietnam
on 2021-04-19 16:00:00
95
graph 8
Hà Nội/Tòa nhà quản lý Hồ Thành Công, Vietnam
on 2021-04-19 15:00:00
92
graph 9

Best Air Quality Stations
Quảng Ninh/Yên Mỹ , Vietnam
on 2021-04-19 15:00:00
9
graph 0
Bắc Ninh/UBND_xã Xuân Lâm, Vietnam
on 2021-04-19 15:00:00
15
graph 1
đường Ngô Quang Thắm
on 2021-04-19 15:20:03
23
graph 2
Hoài Đức
on 2021-04-19 15:46:43
27
graph 3
Hanoi, Vietnam (Hà Nội)
on 2021-04-19 15:00:00
29
graph 4
Viet Tri, Vietnam (Tp Việt Trì)
on 2021-04-19 15:00:00
30
graph 5
Bắc Ninh/KCN Tiên Sơn, Vietnam
on 2021-04-19 15:00:00
32
graph 6
Quảng Ninh/Gần KCN Cái Lân, Vietnam
on 2021-04-19 14:00:00
34
graph 7
Gia Lai/phường Thống Nhất - Pleiku, Vietnam
on 2021-04-19 15:00:00
34
graph 8
Quảng Ninh/Phương Nam , Vietnam
on 2021-04-19 14:00:00
35
graph 9


Statistics for other regions



나만의 공기 품질 모니터링 스테이션을 원하십니까?

GAIA 대기 모니터링 센터는 첨단 레이저 입자 센서를 사용하여 가장 유해한 대기 오염 물질 중 하나 인 PM2.5 오염 물질을 실시간으로 측정합니다.

설치가 매우 쉽고 WIFI 액세스 포인트와 USB 전원 공급 장치 만 있으면됩니다. 일단 연결되면 대기 오염 수준은 실시간으로 실시간으로보고됩니다.

더 많은 대기 오염 관련 제품을 찾고 계십니까?



대기질 순위

대기질 및 환경 오염 측정에 관하여 :

대기질 지수 단계에 대하여

AQI지수구분구간의미
0 - 50 좋음 대기오염 관련 질환자군에서도 영향이 유발되지 않을 수준
51 -100 보통 환자군에게 만성 노출시 경미한 영향이 유발될 수 있는 수준
101-150 민감군영향 환자군 및 민감군에게 유해한 영향이 유발될 수 있는 수준
151-200 나쁨 환자군 및 민감군(어린이, 노약자 등)에게 유해한 영향 유발, 일반인도 건강상 불쾌감을 경험할 수 있는 수준
201-300 매우나쁨 환자군 및 민감군에게 급성 노출시 심각한 영향 유발, 일반인도 약한 영향이 유발될 수 있는 수준
300+ 위험 환자군 및 민감군에게 응급 조치가 발생되거나, 일반인에게 유해한 영향이 유발될 수 있는 수준
(Reference: see airkorea.or.kr)

대기질과 오염에 대해 더 많은 것을 알아보려면 위키피디아의 대기질 문서(영어)을 보거나 대기질과 건강에 대한 AirNow 가이드(영어)를 참조해보세요.

매우 유용한 베이징의 의학박사 Richard Saint Cyr MD의 건강 관련 팁을 보려면 www.myhealthbeijing.com 의 블로그를 확인하세요.


사용안내: 모든 대기 질 데이터는 발행 당시에 검증되지 않았으며, 품질 보증으로 인해 이러한 데이터는 예고없이 언제든지 수정 될 수 있습니다. 세계 대기 품질 지수 프로젝트는이 정보의 내용을 편집함에있어 합당한 기술과 관심을 행사했으며 어떤 상황에서도 세계 대기 품질 지수 (World Air Quality Index) 프로젝트 팀 또는 그 대리인은이 데이터의 공급으로 인해 직접 또는 간접적으로 발생하는 손실, 상해 또는 손해에 대해 계약, 불법 행위 또는 기타의 책임을지지 않습니다.



설정


언어 설정 :


Temperature unit:
Celcius