Vietnam Air Pollution Statistics
Top 10 Best and Worst Air Quality in Vietnam

Share: aqicn.org/statistics/vietnam/kr/

The statistics below corresponds to the real-time readings
last updated on .

Worst Air Quality Stations
Đức Giang
on 2021-05-14 16:19:13
110
graph 0
Phố Nguyễn Duy Trinh
on 2021-05-14 16:49:23
99
graph 1
Bắc Ninh/gần KCN Yên Phong, Vietnam
on 2021-05-14 07:00:00
95
graph 2
Bắc Biên
on 2021-05-14 16:19:05
92
graph 3
Cao Bằng/Trạm khí TTQT, Vietnam
on 2021-05-14 16:00:00
89
graph 4
Hanoi US Embassy, Vietnam (Đại sứ quán Mỹ, Hà Nội)
on 2021-05-14 16:00:00
82
graph 5
Phố Gia Thượng
on 2021-05-14 16:18:19
79
graph 6
Thái nguyên/Đường Hùng Vương - Tp Thái Nguyên, Vietnam
on 2021-05-14 16:00:00
68
graph 7
Ngõ 45 Đường Tô Ngọc Vân
on 2021-05-14 16:49:44
68
graph 8
Bán Đảo Linh Đàm
on 2021-05-14 16:19:46
62
graph 9

Best Air Quality Stations
Quảng Ninh/Phương Nam , Vietnam
on 2021-05-14 15:00:00
1
graph 0
Lào Cai/KCN TALOONG1, Vietnam
on 2021-05-14 13:00:00
1
graph 1
Bắc Ninh/UBND Đại Đồng, Vietnam
on 2021-05-14 03:00:00
2
graph 2
đường Ngô Quang Thắm
on 2021-05-14 16:49:05
6
graph 3
Quảng Ninh/Yên Mỹ , Vietnam
on 2021-05-14 15:00:00
6
graph 4
Hẻm 108 Trần Văn Quang
on 2021-05-14 16:18:06
7
graph 5
Hung Phuoc 2
on 2021-05-14 16:18:04
10
graph 6
Gia Lai/phường Thống Nhất - Pleiku, Vietnam
on 2021-05-14 16:00:00
11
graph 7
Bắc Ninh/Phù Xá - Văn Môn, Vietnam
on 2021-05-13 22:00:00
13
graph 8
United Nations International School of Hanoi, Vietnam (Trường Quốc tế Liên Hợp Quốc Hà Nội)
on 2021-05-12 00:00:00
14
graph 9


Statistics for other regions나만의 공기 품질 모니터링 스테이션을 원하십니까?

GAIA 대기 모니터링 센터는 첨단 레이저 입자 센서를 사용하여 가장 유해한 대기 오염 물질 중 하나 인 PM2.5 오염 물질을 실시간으로 측정합니다.

설치가 매우 쉽고 WIFI 액세스 포인트와 USB 전원 공급 장치 만 있으면됩니다. 일단 연결되면 대기 오염 수준은 실시간으로 실시간으로보고됩니다.

더 많은 대기 오염 관련 제품을 찾고 계십니까?대기질 순위

대기질 및 환경 오염 측정에 관하여 :

대기질 지수 단계에 대하여

AQI지수구분구간의미
0 - 50 좋음 대기오염 관련 질환자군에서도 영향이 유발되지 않을 수준
51 -100 보통 환자군에게 만성 노출시 경미한 영향이 유발될 수 있는 수준
101-150 민감군영향 환자군 및 민감군에게 유해한 영향이 유발될 수 있는 수준
151-200 나쁨 환자군 및 민감군(어린이, 노약자 등)에게 유해한 영향 유발, 일반인도 건강상 불쾌감을 경험할 수 있는 수준
201-300 매우나쁨 환자군 및 민감군에게 급성 노출시 심각한 영향 유발, 일반인도 약한 영향이 유발될 수 있는 수준
300+ 위험 환자군 및 민감군에게 응급 조치가 발생되거나, 일반인에게 유해한 영향이 유발될 수 있는 수준
(Reference: see airkorea.or.kr)

대기질과 오염에 대해 더 많은 것을 알아보려면 위키피디아의 대기질 문서(영어)을 보거나 대기질과 건강에 대한 AirNow 가이드(영어)를 참조해보세요.

매우 유용한 베이징의 의학박사 Richard Saint Cyr MD의 건강 관련 팁을 보려면 www.myhealthbeijing.com 의 블로그를 확인하세요.


사용안내: 모든 대기 질 데이터는 발행 당시에 검증되지 않았으며, 품질 보증으로 인해 이러한 데이터는 예고없이 언제든지 수정 될 수 있습니다. 세계 대기 품질 지수 프로젝트는이 정보의 내용을 편집함에있어 합당한 기술과 관심을 행사했으며 어떤 상황에서도 세계 대기 품질 지수 (World Air Quality Index) 프로젝트 팀 또는 그 대리인은이 데이터의 공급으로 인해 직접 또는 간접적으로 발생하는 손실, 상해 또는 손해에 대해 계약, 불법 행위 또는 기타의 책임을지지 않습니다.설정


언어 설정 :


Temperature unit:
Celcius