Guide to publishing Shinyei sensor data on the World Air Quality Index project

Note. The content on this page is outdated.
For the most recent upload API document, go to https://aqicn.org/data-feed/upload-api/

This page is made for those interrested in measuring Air Quality based on the Shinyei sensor. For more information about the Shinyei sensor, please refer to this on-going experiment page: sensor/shinyei/.


--

Hardware Setup

For this experiement, the hardware used to retrieve the data from the Shinyei Sensor is a PC Duino - but any Raspberry PI would also work fine.

All which is needed, on the PC Duino side, to extract the information from the Shinyei sensor is two digital input. In our configuration, we use the GPIO6 and GPIO7 from the PC Duino. Since the PC duino also provide a 5V output, we directly power supply the SHinyei from the Pc Duino pins.

For now, threshold input (IN1) is left unsed, but it will be used later as a way to split particule by size, and hence detect both PM10 and PM2.5 particules.

Scripts

The scripts are available online from github. They are based on the Air Quality data-upload API described at api/sensor.

To run the scripts, you just need to use this simple command: python shinyei-lpo-reader.py. It will output data in the following style:

 $ python shinyei-lpo-reader.py

16:51:27: 13.02 9.27
16:51:32: 10.15 3.03
16:51:37: 8.58 1.86
16:51:42: 8.97 1.01
16:51:47: 8.32 1.05
16:51:52: 8.22 1.05
16:51:57: 7.33 0.75
16:52:02: 6.72 0.75
16:52:07: 6.05 0.75
16:52:12: 6.4 0.75
16:52:17: 7.13 0.75
--- 16:52:22 --- 0.073053159646 0.00751250729585 ---
Posting {'type': 'shinyei-pdp42ns-1u', 'unit': 'lpo', 'value': 0.07305315964603189} {'type': 'shinyei-pdp42ns-2.5u', 'unit': 'lpo', 'value': 0.007512507295851456} -> 200 OK
Server says {u'sensorID': u'589', u'result': u'ok', u'dataids': [2835085, 2835086]}
Firs column is obviously the current time. The second and third column are the measured LPO (in percentage, from 0 to 100). The script measures the LPO over 1 minute, so the 'current' LPO indication will be displayed 10 times. The 1 minute average is displayed as '--- 16:52:22 --- 0.073053159646 0.00751250729585 ---' (unit from 0 to 1). After that, the averaged LPO is posted ( Posting {'type': 'shinyei-pdp42ns-1u', 'unit': 'lpo', 'value': 0.07305315964603189} {'type': 'shinyei-pdp42ns-2.5u', 'unit': 'lpo', 'value': 0.007512507295851456} -> 200 OK ) to the server.


--

Configuration

Once your setup is working, do not forget to use your own sensor ID, by replacing the value "shinyei.test-sensor" in the file shinyei-lpo-reader.py with your own sensor ID. Sensor ID can be any string, but we recommand to use the convention sensor-type.(location+).your-name, such as for instance shinyei.china.beijing.haidian.john-doe.

 uploader = AirQualityUploader("shinyei.test-sensor")
Once you have choosen your own sensor ID, do not forget to protect it by password so that no-one else but you can upload data. For that, you just need to contact us and let us the ID you want to protect. We will then provide you the password to be used.

--

Still to be done

There are sitll many things to be done. Si if you want to join us and support our work, here are some of the things which we need help for:
  • Hardware connectivity based on the Raspberry PI, Beagle Bonne and other IOT Hardware.
  • Use an intermediate arduino-like to poll and pre-process the data from the Shinyei.
  • Improve the python-scripts with fail-safe support (i.e. keep the data even though if there is no WIFI connection).

--

Read or publish comments (they rely on Disqus)

Về phương pháp đo chất lượng không khí và mức độ ô nhiễm:

Về các thang đo chất lượng không khí

- Giá trị chỉ số chất lượng không khí (AQI)Mức độ ảnh hưởng sức khỏe
0 - 50 Tốt Chất lượng không khí được xem là đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
51 -100 Trung bình Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được; tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm.
101-150 Không tốt cho người nhạy cảm Nhóm người nhạy cảm có thể chịu ảnh hưởng sức khỏe. Số đông không có nguy cơ bị tác động.
151-200 Có hại cho sức khỏe Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe; nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.
201-300 Rất có hại cho sức khỏe Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
300+ Nguy hiểm Cảnh báo sức khỏe: tất cả mọi người có thể chịu tác động nghiêm trọng đến sức khỏe

Để biết thêm về ô nhiễm và chất lượng không khí , xem wikipedia chất lượng không khí đang đề hoặc hướng dẫn về chất lượng không khí và sức khỏe của bạn .

Để biết những lời khuyên về sức khỏe rất hữu ích của bác sĩ y khoa Richard Saint Cyr ở Bắc Kinh, xem www.myhealthbeijing.com blog.


Thông báo sử dụng: Tất cả dữ liệu chất lượng không khí không được xác thực tại thời điểm công bố. Nhằm đảm bảo chất lượng, những dữ liệu này có thể được cập nhập mà không cần thông báo trước. Nhóm dự án Chỉ số chất lượng không khí toàn cầu đã thực hiện tất cả yêu cầu cần thiết trong việc biên soạn các thông tin này. Nhóm dự án hoặc các bên liên quan sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc cung cấp những dữ liệu này trong bất kỳ trường hợp nào.Cài đặt


Cài đặt ngôn ngữ:


Temperature unit:
Celcius