Vietnamese Translations

Share: aqicn.org/translate/vietnamese/


[13] Beijing's Air Quality is not available: Chỉ số chất lượng không khí của Bắc Kinh chưa có sẵn trong hệ thống
[14] Beijing's Air Quality is good: Chất lượng không khí của Bắc Kinh đang ở mức tốt
[15] Beijing's Air Quality is moderate: Chất lượng không khí của Bắc Kinh ở mức độ trung bình
[16] Beijing's Air Quality is unhealthy for sensitive groups: Chất lượng không khí của Bắc Kinh không tốt cho người nhạy cảm
[17] Beijing's Air Quality is unhealthy: Chất lượng không khí của Bắc Kinh đang ở mức có hại cho sức khỏe
[18] Beijing's Air Quality is very unhealthy: Chất lượng không khí ở Bắc Kinh đang ở ngưỡng rất có hại cho sức khỏe
[19] Beijing's Air Quality is hazardous: Chất lượng không khí của Bắc Kinh đang ở mức độ nguy hiểm
[20] __CITY__ Air Quality: Chất lượng không khí của _THÀNH PHỐ_
[21] __CITY__ Air Quality is __LEVEL__: Chất lượng không khí ở_THÀNH PHỐ_ đang ở __Mức__
[273] Not Available: Chất lượng không khí
[274] Good: Tốt
[275] Moderate: Trung bình
[276] Unhealthy for Sensitive Groups: Không tốt cho người nhạy cảm
[277] Unhealthy: Có hại cho sức khỏe
[278] Very Unhealthy: Rất có hại cho sức khỏe
[279] Hazardous: Nguy hiểm
[298] Beijing Air Pollution: Real-time PM2.5 Air Quality Index (AQI): Mức độ ô nhiễm không khí tại Bắc Kinh: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) PM2.5 theo thời gian thực
[299] Beijing Air Pollution: Real-time Air Quality Index (AQI): Ô nhiễm không khí tại Bắc Kinh: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực
[300] Beijing Air Quality Index: Chỉ số chất lượng không khí ở Bắc Kinh
[301] Beijing Air Quality.: Chất lượng không khí của Bắc Kinh.
[302] Beijing AQI: Chỉ số chất lượng không khí của Bắc Kinh
[303] Beijing Real-time Air Quality Index (AQI).: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại Bắc Kinh theo thời gian thực
[304] Air Pollution in Beijing: Real-time Air Quality Index Visual Map: Ô nhiễm không khí tại Bắc Kinh: Bản đồ trực quan chỉ số ô nhiễm không khí (AQI) theo thời gian thực
[305] Beijing Air Quality Forecast: Dự báo chất lượng không khí ở Bắc Kinh
[306] Beijing Wind Forecast: Dự báo gió tại Bắc Kinh
[307] Beijing Air Quality Monitoring Stations: Các trạm giám sát chất lượng không khí tại Bắc Kinh
[308] Beijing Air Pollution Map: Bản đồ ô nhiễm không khí tại Bắc Kinh
[309] Beijing Air Pollution: Ô nhiễm không khí tại bắc Kinh
[41] __CITY__ Air Pollution: Real-time PM2.5 Air Quality Index (AQI): Ô nhiễm không khí tại _THÀNH PHỐ_: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) PM2.5 theo thời gian thực
[42] __CITY__ Air Pollution: Real-time Air Quality Index (AQI): Ô nhiễm không khí tại __THÀNH PHỐ__: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực
[43] __CITY__ Air Quality Index: Chỉ số chất lượng không khí tại __THÀNH PHỐ__
[44] __CITY__ Air Quality.: Chất lượng không khí tại __THÀNH PHỐ__
[45] __CITY__ AQI: AQI của __THÀNH PHỐ__
[46] __CITY__ Real-time Air Quality Index (AQI).: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực __THÀNH PHỐ__
[48] Air Pollution in __CITY__: Real-time Air Quality Index Visual Map: Ô nhiễm không khí tại __THÀNH PHỐ__ : Bản đồ trực quan chỉ số chất lượng không khí theo thời gian thực
[121] __CITY__ Air Quality Monitoring Stations: Các trạm giám sát chất lượng không khí tại __THÀNH PHỐ__
[124] __CITY__ Air Pollution Map: Bản đồ ô nhiễm không khí của __THÀNH PHỐ__
[126] __CITY__ Air Pollution: Ô nhiễm không khí tại __THÀNH PHỐ__
[141] __CITY__ Air Quality Forecast: Dự báo chất lượng không khí ở __THÀNH PHỐ__
[149] __CITY__ Wind Forecast: Dự báo Gió tại __THÀNH PHỐ__
[22] Air Pollutants data: Dữ liệu về Ô nhiễm không khí
[23] Nitrogen Dioxide: Khí NO2
[24] Sulphur Dioxide: Khí SO2
[25] Carbon Monoxide: Khí CO
[26] PM2.5 (Small particulate matter): PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)
[27] PM10 (Respirable particulate matter): PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)
[28] Ozone: Ô-zôn
[29] Meteorological Information: thông tin khí tượng
[30] Wind speed: tốc độ gió
[31] Humidity: Độ ẩm
[32] Temperature:: Nhiệt độ:
[33] Pressure:: Áp suất không khí:
[34] Wind: Gió
[35] Temp.: Nhiệt độ.
[36] mb: mb
[313] Dew: Sương
[314] Current: Hiện tại
[315] Min: Thấp nhất
[316] Max: Cao nhất
[37] overall AQI: Chỉ số Chất lượng Không khí tổng thể
[38] Primary pollutant: Nguồn ô nhiễm chính
[39] Current conditions for __CITY__ on __DATE__: Điều kiện hiện tại đối với _THÀNH PHỐ__ trong __NGÀY__
[40] Updated: Đã cập nhật
[133] Past week: Tuần trước
[134] Past 5 days: 5 ngày qua
[135] Past 48 hours: 48 giờ qua
[136] Past 24 hours: 24 giờ qua
[236] Updated 18 days ago: Cập nhật từ 18 giờ trước
[237] Updated 18 minutes ago: Cập nhật từ 18 phút trước
[238] Updated on Monday 18:00: Cập nhật lúc 18:00 ngày Thứ hai
[239] Updated on __DAY__ 18:00: Cập nhật lúc 18:00 ngày __DAY__
[240] Monday: thứ Hai
[241] Tuesday: thứ Ba
[242] Wednesday: thứ Tư
[243] Thursday: thứ Năm
[244] Friday: thứ Sáu
[245] Saturday: thứ Bảy
[246] Sunday: Chủ Nhật
[247] January: tháng Một
[248] February: tháng Hai
[249] March: tháng Ba
[250] April: tháng Tư
[251] May: tháng Năm
[252] June: tháng Sáu
[253] July: tháng Bảy
[254] August: tháng Tám
[255] September: tháng Chín
[256] October: tháng Mười
[257] November: tháng Mười Một
[258] December: tháng Mười Hai
[74] Air Pollution in the World: Tình trạng Ô nhiễm không khí trên thế giới
[75] Enter the name of the city you are looking for: Nhập tên của thành phố bạn muốn tìm
[76] Locate the nearest city: Xác định vị trí thành phố gần nhất
[77] Search for your city: Tìm kiếm thành phố của bạn
[78] Enter a city name: Nhập tên thành phố
[79] or geolocate the nearest station: hoặc định vị địa lý trạm giám sát gần nhất
[80] Auto locate the nearest city: Tự động định vị thành phố gần nhất
[81] Find the nearest Air Quality (AQI) monitoring station: Tìm kiếm trạm giám sát chất lượng không khí (AQI) gần nhất
[82] Nearest Monitoring Stations: Các trạm giám sát gần nhất
[83] Please wait while checking your current location...: Xin vui lòng chờ trong khi kiểm tra vị trí hiện tại của bạn ...
[84] Please wait while looking for the nearest stations.: Xin vui lòng chờ trong khi tìm kiếm các trạm gần nhất.
[85] Nearest cities loaded.: Đã tải dữ liệu các thành phố gần nhất
[86] loading ...: Đang tải...
[87] loading data…: Đang tải dữ liệu ...
[158] Looking for another city?: Tìm kiếm thành phố khác?
[296] Previously visited stations:: Trạm truy cập trước đó:
[1] Asia Air Quality: Chất lượng không khí khu vực châu Á
[2] World Air Quality: Chất lượng không khí thế giới
[3] Worldwide real-time air quality (Asia, Europe, Americas, ...): Chất lượng không khí theo thời gian thực trên toàn thế giới (Châu á, Châu Âu, Châu Mỹ,...)
[4] World AQI 2x1: Chỉ số AQI 2x1 trên toàn thế giới
[5] World AQI 1x1: Chỉ số AQI 1x1 trên toàn thế giới
[6] AQI: Chỉ số AQI
[311] World-wide Air Quality Monitoring Data Coverage: Theo dõi dữ liệu về chất lượng không khí trên toàn thế giới
[7] Air quality is considered satisfactory, and air pollution poses little or no risk: Chất lượng không khí được xem là đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
[8] Air quality is acceptable; however, for some pollutants there may be a moderate health concern for a very small number of people who are unusually sensitive to air pollution.: Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được; tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm.
[9] Members of sensitive groups may experience health effects. The general public is not likely to be affected.: Nhóm người nhạy cảm có thể chịu ảnh hưởng sức khỏe. Số đông không có nguy cơ bị tác động.
[10] Everyone may begin to experience health effects; members of sensitive groups may experience more serious health effects: Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe; nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.
[11] Health warnings of emergency conditions. The entire population is more likely to be affected.: Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
[12] Health alert: everyone may experience more serious health effects: Cảnh báo sức khỏe: tất cả mọi người có thể chịu tác động nghiêm trọng đến sức khỏe
[280] home: Trang Chủ
[281] here: tại đây
[282] map: bản đồ
[283] mask: mặt nạ
[284] faq: Câu hỏi thường gặp
[285] search: tìm kiếm
[286] contact: Liên hệ
[287] links: Liên kết
[165] air quality data source: nguồn dữ liệu chất lượng không khí
[288] air quality research: nghiên cứu chất lượng không khí
[289] air quality experimentations: các cuộc thử nghiệm về chất lượng không khí
[290] air quality index calculation: tính toán chỉ số chất lượng không khí
[291] air quality products (masks, monitors…): sản phẩm làm tăng chất lượng không khí (khẩu trang, màn hình giám sát ...)
[292] air quality forecasting: dự báo chất lượng không khí
[293] air quality knowledge base and articles: nguồn cấp thông tin và bài viết về chất lượng không khí
[294] air quality sensors analysis: phân tích cảm biến chất lượng không khí
[295] press and media kit: báo chí và các phương tiện truyền thông
[137] Asian air quality forecast: prediction for the next 8 days: Dự báo chất lượng không khí Châu Á: dự báo cho 8 ngày tới
[138] European air quality forecast: prediction for the next 3 days: Dự báo chất lượng không khí Châu Âu: dự báo cho 3 ngày tới
[139] World air quality forecast: prediction for the next 8 days: Dự báo chất lượng không khí Thế giới: dự báo cho 8 ngày tới
[140] Air Quality Forecast: Dự báo chất lượng không khí
[142] Click for more details: Nhấn vào để biết thêm chi tiết
[143] View the next 8 days forecast: Xem dự báo 8 ngày tới
[144] <small>Air Quality</small><br><b>Forecast</b>: <Nhỏ> chất lượng không khí </small> <br> <b> Dự báo </b>
[146] Wind Speed: Tốc độ gió
[148] Wind Forecast: Dự báo gió
[151] Wind Speed /<br>Gust<small> (in m/s)</small>: Tốc độ gió /<br> giật <small> (m/s) </small>
[152] Wind Speed <small>(m/s)</small>: Tốc độ gió <small> (m/s) </small>
[153] Today: Hôm nay
[154] Now: Hiện tại
[155] Forecast for __TODAY__: Dự báo cho __HÔM NAY__
[156] Weather Forecast: Dự báo thời tiết
[157] The arrow represents the wind direction. The two numbers represent the wind speed and gust, expressed in meter/second.: Các mũi tên hiển thị hướng gió. Số liệu đại diện cho tốc độ gió và mức giật, đơn vị đo lường mét/giây.
[49] It seems that you are not located in __CITYID__, and that the closest city from your location is __CITYIP1__ (distance 188KM).<br>Do you want to see the __CITYIP2__ Air Quality Index instead?: Có vẻ như bạn hiện không ở __MÃ THÀNH PHỐ__, và thành phố gần nhất với vị trí của bạn là __MÃ IP THÀNH PHỐ 1__ (khoảng cách 188km). <br> Bạn có muốn nhìn thấy các chỉ số chất lượng không khí của __MÃ IP THÀNH PHỐ 2__ thay vào đó không?
[50] It seems that you are not located in __CITYID__, and that the closest city from your location is __CITYIP__. Do you want to see the Air Quality Index for __COUNTRY__ instead?: Có vẻ như bạn hiện không ở __MÃ THÀNH PHỐ__, và thành phố gần nhất với vị trí của bạn là __MÃ IP THÀNH PHỐ 1__ . Bạn có muốn nhìn thấy các chỉ số chất lượng không khí của __ĐỊA HẠT__ thay vào đó không?
[51] Never show this information again.: Không bao giờ hiển thị thông tin này một lần nữa.
[52] Click here to refine your location using your browser geolocation information.: Nhấn vào đây để tinh chỉnh vị trí của bạn bằng cách sử dụng thông tin định vị từ trình duyệt của bạn.
[53] Please wait while querying your location...: Xin vui lòng chờ trong khi truy vấn vị trí của bạn ...
[55] You are here!: Bạn đang ở đây!
[56] Click here to view the full report: Nhấn vào đây để xem báo cáo đầy đủ
[57] The nearest Air Quality monitoring stations is: __CITY__: Các trạm giám sát chất lượng không khí gần nhất là: __THÀNH PHỐ__
[58] (18 KM): (18 Kilômet)
[59] Based on your IP address information (__IP__), <br> we have identified that your are located at <b>__CITY__</b>, <br> and that the 50 nearest stations are:<br>: Dựa trên thông tin địa chỉ IP của bạn (__IP__) <br> chúng tôi đã xác định vị trí của bạn tại <b> __THÀNH PHỐ__ </b>,<br> và 50 trạm giám sát gần nhất là: <br>
[161] Do you want to see __CITY__ AQI instead?: Bạn có muốn xem chỉ số AQI của __THÀNH PHỐ__ thay cho thành phố hiện tại?
[60] Most Recent News: Tin tức gần đây nhất
[61] view all the past news, or check the frequently asked questions.: Xem tất cả các tin tức cũ, hoặc kiểm tra các câu hỏi thường gặp.
[62] Air Pollution in the World: Frequently Asked Questions: Ô nhiễm không khí trên thế giới: Các câu hỏi thường gặp
[63] Frequently Asked Questions: Câu hỏi thường gặp
[64] F.A.Q. topics:: Chủ đề thường gặp:
[65] Air quality research and experiments:: Nghiên cứu và các thử nghiệm chất lượng không khí:
[66] For a more general presentation of the quality research and experimentations, check <a href='URL'>our research and development page</a>.: Để có bài trình bày tổng quát hơn về nghiên cứu và các thử nghiệm chất lượng, kiểm tra <a href='URL'> các nghiên cứu và phát triển tại trang của chúng tôi.
[67] If you want to comment about this post, please follow this link:: Nếu bạn muốn bình luận về bài viết này, xin vui lòng đi theo liên kết này:
[47] Real-time Air Quality Index for more than 60 countries in the world: Chỉ số chất lượng không khí theo thời gian thực tại hơn 60 quốc gia trên thế giới
[68] Share using:: Chia sẻ qua:
[69] Please wait while generating the image: Xin vui lòng chờ trong khi tạo ra các hình ảnh
[122] Want to know the real-time Air Pollution levels where you live?: Bạn muốn biết mức độ ô nhiễm không khí theo thời gian thực tại nơi bạn sống?
[123] Share the '<i>Find the nearest Air Quality (AQI) monitoring station</i>' link on:: Chia sẻ liên kết '<i> Tìm trạm giám sát chất lượng không khí (AQI) gần nhất </i>' trên:
[162] How polluted is the air today? Check out the real-time air pollution map, for more than 60 countries.: Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 60 quốc gia.
[163] Free real-time air pollution information - for more than 60 countries in the world.: Miễn phí thông tin ô nhiễm không khí theo thời gian thực - cho hơn 60 quốc gia trên thế giới.
[164] Worldwide Air Quality: Chất lượng không khí trên toàn thế giới
[70] Air Quality experiments on alternative sensors and prediction model: Thí nghiệm chất lượng không khí trên các cảm biến luân phiên nhau và mô hình dự báo
[71] Air quality sensors experiments: thí nghiệm cảm biến chất lượng không khí
[72] Research on Air Quality: Nghiên cứu về chất lượng không khí
[54] Sorry, an error happened: Xin lỗi, có một sự cố đã xảy ra
[88] Sorry, no such a city: Xin lỗi, không có thành phố nào như thế
[89] Oops... something went wrong: Rất tiếc ... có gì đó đã trục trặc
[90] Sorry, an error occurred while trying to find out location and city information.: Xin lỗi, đã xảy ra lỗi khi cố gắng để tìm ra vị trí và thông tin về thành phố.
[91] Sorry, failed to get current geolocation (timeout): Rất tiếc, không tìm được định vị hiện tại (hết thời gian)
[92] Sorry, can not get the geolocation (no gps?): Xin lỗi, không thể định vị được (không có GPS?)
[93] Oops, sorry, something wrong happened: the data can not be loaded. Please try to select another city...: Rất tiếc, xin lỗi, đã có lỗi xảy ra: các dữ liệu không thể tải được. Hãy cố gắng chọn một thành phố khác ...
[94] Oops, sorry, an error happened while trying to load the Air Quality data...: Rất tiếc, xin lỗi, có một lỗi đã xảy ra khi cố gắng tải dữ liệu chất lượng không khí ...
[95] No data connection...: Không có kết nối dữ liệu ...
[259] English: Tiếng Anh
[260] Simplified Chinese: Tiếng Trung giản thể
[261] Japanese: Tiếng Nhật
[262] Korean: Tiếng Hàn Quốc
[263] Russian: Tiếng Nga
[264] Spanish: Tiếng Tây Ban Nha
[265] Traditional Chinese: Tiếng Trung phồn thể
[266] French: Tiếng Pháp
[267] Polish: Tiếng Ba Lan
[268] German: Tiếng Đức
[269] Serbian: Tiếng Serbia
[270] Portuguese: Tiếng Bồ Đào Nha
[271] Malay: Tiếng Malaysia
[96] Settings: Cài đặt
[97] Application Settings: Cài đặt ứng dụng
[98] Load most recent AQI data: Tải dữ liệu chỉ số chất lượng không khí gần đây nhất
[99] Select another city: Chọn thành phố khác
[100] View all cities on a map: Xem tất cả các thành phố trên bản đồ
[101] Share: Chia sẻ
[103] Language Settings:: Cài đặt ngôn ngữ:
[110] This application is brought to you by the World Air Quality Index project: Ứng dụng này được mang đến cho bạn bởi dự án Chỉ số Chất lượng Không khí Thế giới
[111] Air Quality Rankings: Bảng xếp hạng chất lượng không khí
[112] Auto locate nearest city: Tự động xác định vị trí thành phố gần nhất
[113] Quick access:: Truy cập nhanh:
[114] Most common cities with PM2.5 data: Dữ liệu PM2.5 tại một số thành phố phổ biến
[115] AQI City Selection: Lựa chọn chỉ số AQI của thành phố
[116] US Emb.: ĐSQ Mỹ.
[117] Please wait while looking for your city: Xin vui lòng chờ trong khi tìm kiếm thành phố của bạn
[118] Please wait while loading nearest city: Xin vui lòng chờ trong khi tải thành phố gần nhất
[119] Nearest cities:: Thành phố gần nhất:
[120] or let us find your nearest air quality monitoring station: hoặc để chúng tôi tìm trạm quan trắc chất lượng không khí gần bạn nhất
[127] Real-time PM2.5 Air Quality Index (AQI): Chỉ số Chất lượng Không khí (AQI) về PM2.5 theo thời gian thực
[128] Weather Information: Thông tin thời tiết
[129] Click here to see the mobile version of this web page: Nhấn vào đây để xem phiên bản di động của trang web này
[130] Remember the selected city: Ghi nhớ thành phố được chọn
[131] Open normal webpage (instead of the mobile webapp version): Mở trang web bình thường (thay vì phiên bản webapp di động)
[132] Air Quality, AQI, PM2.5... explained: Giải thích khái niệm Chất lượng không khí, AQI, PM2.5 ...
[104] Download the World Air Quality Index application: Tải ứng dụng Chỉ số Chất lượng Không khí Thế giới
[105] Android widget (from the Google app-store): Tiện ích cho bản Android (từ cửa hàng ứng dụng của Google)
[106] Android widget (direct apk file download): Tiện ích cho bản Android (tải về trực tiếp tập tin apk)
[107] Symbian/S60 widget (direct wgz file download): Tiện ích Symbian / S60 (tải về trực tiếp tập tin WGZ)
[108] Other widgets...: Các tiện ích khác ...
[297] Download the Smartphone application: Tải ứng dụng trên điện thoại cảm ứng
[166] Air Quality | Product Listing: Chất lượng không khí | Danh sách sản phẩm
[167] Respistors, Masks, Cleaners, Purifiers, HVAC, Sensors.....: Respistors, khẩu trang, máy làm sạch, máy lọc, HVAC, cảm biến .....
[168] There are so many air quality related products on the market; Some are good, other are bad. For consumers like us, it can sometime be difficult to find out which product is good and worth buying and which one is bad and should not be bought. For this reason, we have created this 'Air Quality Products' page on which you will find a selection of products that we have carefully studied and evaluated.: Hiện có rất nhiều các sản phẩm liên quan đến chất lượng không khí trên thị trường; Một số là tốt, số khác thì không. Đối với người tiêu dùng như chúng ta, đôi khi có thể sẽ khó khăn để tìm ra sản phẩm nào là tốt và đáng mua và cái nào là không tốt và không nên mua. Vì lý do này, chúng tôi đã tạo ra trang 'Các sản phẩm liên quan đến Chất lượng Không khí' này mà trên đó, bạn sẽ tìm thấy lựa chọn về các sản phẩm mà chúng tôi đã nghiên cứu và đánh giá cẩn thận.
[169] Looking for more air quality related products?: Tìm kiếm nhiều sản phẩm liên quan đến chất lượng không khí hơn?
[170] Protection Masks & Respirators: Mặt nạ và khẩu trang bảo vệ
[171] Home Air Purifiers: Máy lọc không khí tại gia
[172] Personal Air Quality Monitors: Máy quan trắc Chất lương Không khí tư nhân
[173] DIY Air Sensors: Cảm biến không khí tự chế
[174] Professional Air Quality Monitoring Stations: Trạm quan trắc Chất lượng không khí chuyên dụng
[175] Professional Air Cleaners: Máy làm sạch không khí chuyên dụng
[176] Feel tired with the pollution: Get a mask!: Cảm thấy mệt mỏi với tình trạng ô nhiễm: Hãy đeo khẩu trang!
[177] There are many kinds of masks for air pollution protection (<a href='%LINK:TOTOBOBO%'>Totobobo</a>, <a href='%LINK:RESPRO%'>Respro</a>, <a href='%LINK:VOGMASK%'>Vogmask</a>, <a href='%LINK:3M-N95%'>3M N95</a> ...) available on the market. We are in no way affiliated to any of the mask producers, but here are some of our favorites that we could recommend:: Có rất nhiều loại khẩu trang giúp bảo vệ bạn khỏi ô nhiễm không khí (<a href='%LINK:TOTOBOBO%'> Totobobo mã, <a href='%LINK:RESPRO%'> Respro mã, <a href = '% LINK: VOGMASK%'> mã Vogmask, <a href='%LINK:3M-N95%'> 3M N95 mã ...) có sẵn trên thị trường. Chúng tôi hoàn toàn không thuộc chi nhánh của nhà sản xuất khẩu trang nào, nhưng đây là một số hãng yêu thích của chúng tôi mà chúng tôi có thể giới thiệu cho bạn:
[178] <b>Totobobo</b>: A professional Singapore based company manufacturing their own air pollution mask.: <b> Totobobo </b>: Một công ty ở Singapore chuyên sản xuất khẩu trang chống ô nhiễm không khí của họ.
[179] Shinyei & Samyoung sensors experiment: Thí nghiệm cảm biến Shinyei & Samyoung
[180] The Dylos experiment in Beijing: Thí nghiệm Dylos ở Bắc Kinh
[181] Please wait, while loading the Air Quality data...: Xin vui lòng chờ trong khi tải các dữ liệu Chất lượng Không khí ...
[182] Display city name in native (汉字): Hiển thị tên thành phố bằng ngôn ngữ địa phương (汉字)
[183] Display city name in English (Pinyin): Hiển thị tên thành phố bằng tiếng Anh (bính âm)
[184] Temperature Unit: Celsius: Đơn vị nhiệt độ: độ C
[185] Temperature Unit: Fahrenheit: Đơn vị nhiệt độ: độ F
[186] Widget background transparency: Tiện ích trong suốt phông nền
[187] Search City: Tìm kiếm thành phố
[188] Load most recent AQI data: Tải dữ liệu AQI gần đây nhất
[189] View all pollutant AQI graphs: Xem tất cả các đồ thị AQI với từng chất ô nhiễm
[190] View all cities AQI on a map: Xem tất cả các thành phố AQI trên bản đồ
[191] Choose another city AQI: Chọn một thành phố AQI khác
[192] About this app and widget: Về ứng dụng và công cụ này
[193] Contact the World Air Quality Index project team: Liên hệ với nhóm dự án Chỉ số Chất lượng Không khí của Thế giới
[194] Share: Chia sẻ
[195] Share this application: Chia sẻ ứng dụng này
[196] Rate this application: Xếp hạng ứng dụng này
[197] Download the World Air Quality Index application: Tải về ứng dụng Chỉ số Chất lượng Không khí của Thế giới
[198] Automatically select the nearest monitoring station: Tự động chọn trạm quan trắc gần nhất
[199] With this option, this application will always try to find the nearest air monitoring station from your actual location.: Với tùy chọn này, ứng dụng này sẽ luôn luôn cố gắng tìm trạm quan trắc không khí gần nhất từ ​​vị trí thực tế của bạn.
[200] Notify AQI updates in the status bar: Thông báo cập nhật AQI trong thanh trạng thái
[201] Threshold AQI for the notification:: Ngưỡng AQI đạt mức độ cảnh báo:
[202] Air Quality Index (AQI) Values: Giá trị chỉ số chất lượng không khí (AQI)
[203] Levels of Health Concern: Mức độ ảnh hưởng sức khỏe
[204] About the Air Quality and Pollution Measurement:: Về phương pháp đo chất lượng không khí và mức độ ô nhiễm:
[205] About the Air Quality Levels: Về các thang đo chất lượng không khí
[207] To know more about Air Quality and Pollution, check the <a href=‘URLWIKIPEDIA'>wikipedia Air Quality topic</a> or the <a href=‘URLAIRNOW'>airnow guide to Air Quality and Your Health</a>.: Để biết thêm về ô nhiễm và chất lượng không khí , xem <a href='http://en.wikipedia.org/wiki/Air_quality' target=_> wikipedia chất lượng không khí đang đề hoặc <a href = 'http :? action = //www.airnow.gov/index.cfm aqibasics.aqi 'target = _> hướng dẫn về chất lượng không khí và sức khỏe của bạn </a>.
[208] For very useful health advices of Beijing Doctor Richard Saint Cyr MD, check <a href=‘URLMHBJ'>www.myhealthbeijing.com</a> blog.: Để biết những lời khuyên về sức khỏe rất hữu ích của bác sĩ y khoa Richard Saint Cyr ở Bắc Kinh, xem <a href='http://www.myhealthbeijing.com/' target=mhb> www.myhealthbeijing.com </a> blog.
[159] Open the minimap to view all stations near __CITYNAME__: Mở bản đồ nhỏ để xem tất cả các trạm gần __Tên thành phố__
[160] No thank you.: Không, cảm ơn.
[209] Download the real-time Air Quality Index Widget for:: Tải về tiện ích Chỉ số Chất lượng Không khí theo thời gian thực cho:
[210] <i>Support for more platforms (Windows 8, FoxOS, Tizen, …) coming soon.... Stay tuned!</i>: <i> Hỗ trợ cho nhiều cấu hình (Windows 8, Foxos, Tizen, ...) sẽ sớm ra mắt.... Hãy theo dõi! </i>
[211] Widget: Tiện ích
[212] Site map:: Bản đồ khu vực:
[213] For a complete list Air Quality sources, please check our website at __URL__: Để có một danh sách đầy đủ về các nguồn chất lượng không khí, hãy truy cập trang web của chúng tôi tại __URL__
[214] For the latest information about the Asia Air Quality, check our website at __URL__. : Để có những thông tin mới nhất về chất lượng không khí ở Châu Á, hãy truy cập trang web của chúng tôi tại __URL__.
[215] How to use this app: Cách sử dụng ứng dụng này
[216] Select your City: Chọn thành phố của bạn
[217] Information sources:: Nguồn thông tin:
[218] Done: Đã xong
[219] Sponsored links: Liên kết được tài trợ
[220] Copyright: Bản quyền
[221] © World Air Quality Index Project: © Dự án Chỉ số chất lượng không khí toàn cầu
[222] Getting started: Bắt đầu
[223] How does it work: Cách hoạt động
[224] About this application: Về ứng dụng này
[225] Please note that __CITY__ monitoring station is now shutdown and will soon be removed from the station list.: Xin lưu ý rằng trạm quan trắc tại __CITY__ hiện đã dừng họat động và sẽ sớm được loại khỏi danh sách các trạm.
[226] Nearest Stations: Trạm gần nhất
[227] Options: Tùy chọn
[228] Settings: Cài đặt
[229] Contacting the World Air Quality Index team: Liên hệ với nhóm 'Chỉ số chất lượng không khí Thế giới'
[232] You can contact us using the following form. Please be patient, and allow us to reply to your messages within one week.: Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng các hình thức sau đây. Hãy kiên nhẫn, và cho phép chúng tôi trả lời tin nhắn của bạn trong vòng một tuần.
[233] Give feedback: Gửi phản hồi
[310] All the credits must go to the US Embassies in China for initially providing and publishing their PM2.5 air quality measurement, to the China MEP for the huge effort in providing PM2.5 for so many cities, and all the worldwide Environment Protection Agencies for their excellent work on monitoring and providing Air Quality information .: Tất cả các công trạng phải được dành cho các đại sứ quán Mỹ ở Trung Quốc vì đã cung cấp và công bố các phép đo chất lượng bụi PM2.5 trong không khí đầu tiên, dành cho Bộ bảo vệ Môi trường Trung Quốc vì những nỗ lực rất lớn trong việc cung cấp thông tin về bụi PM2.5 cho rất nhiều thành phố, và tất cả các Cơ quan Bảo vệ Môi trường trên toàn thế giới vì những công sức tuyệt vời của họ trong việc quan trắc và cung cấp thông tin về Chất lượng Không khí.
[312] Past 48 hours data: Dữ liệu trong 48 giờ qua

--

Read or publish comments (they rely on Disqus)

About the Air Quality and Pollution Measurement:

About the Air Quality Levels

AQIAir Pollution LevelHealth ImplicationsCautionary Statement (for PM2.5)
0 - 50 Good Air quality is considered satisfactory, and air pollution poses little or no risk None
51 -100 Moderate Air quality is acceptable; however, for some pollutants there may be a moderate health concern for a very small number of people who are unusually sensitive to air pollution. Active children and adults, and people with respiratory disease, such as asthma, should limit prolonged outdoor exertion.
101-150 Unhealthy for Sensitive Groups Members of sensitive groups may experience health effects. The general public is not likely to be affected. Active children and adults, and people with respiratory disease, such as asthma, should limit prolonged outdoor exertion.
151-200 Unhealthy Everyone may begin to experience health effects; members of sensitive groups may experience more serious health effects Active children and adults, and people with respiratory disease, such as asthma, should avoid prolonged outdoor exertion; everyone else, especially children, should limit prolonged outdoor exertion
201-300 Very Unhealthy Health warnings of emergency conditions. The entire population is more likely to be affected. Active children and adults, and people with respiratory disease, such as asthma, should avoid all outdoor exertion; everyone else, especially children, should limit outdoor exertion.
300+ Hazardous Health alert: everyone may experience more serious health effects Everyone should avoid all outdoor exertion

To know more about Air Quality and Pollution, check the wikipedia Air Quality topic or the airnow guide to Air Quality and Your Health.

For very useful health advices of Beijing Doctor Richard Saint Cyr MD, check www.myhealthbeijing.com blog.


Usage Notice: All the Air Quality data are unvalidated at the time of publication, and due to quality assurance these data may be amended, without notice, at any time. The World Air Quality Index project has exercised all reasonable skill and care in compiling the contents of this information and under no circumstances will the World Air Quality Index project team or its agents be liable in contract, tort or otherwise for any loss, injury or damage arising directly or indirectly from the supply of this data.Settings


Language Settings:


Temperature unit:
Celcius