Turkish Translations

Share: aqicn.org/translate/turkish/


[13] Beijing's Air Quality is not available: Pekin'in hava kalitesi bilgisi yok<br>
[14] Beijing's Air Quality is good: Pekin'in hava kalitesi iyi
[15] Beijing's Air Quality is moderate: Pekin'in hava kalitesi orta
[16] Beijing's Air Quality is unhealthy for sensitive groups: Pekin'in hava kalitesi duyarlı kesimler için sağlıksız
[17] Beijing's Air Quality is unhealthy: Pekin'in hava kalitesi sağlıksız
[18] Beijing's Air Quality is very unhealthy: Pekin'in hava kalitesi çok sağlıksız
[19] Beijing's Air Quality is hazardous: Pekin'in hava kalitesi tehlikeli düzeyde.
[20] __CITY__ Air Quality: __CITY__ hava kalitesi
[21] __CITY__ Air Quality is __LEVEL__: __CITY__ kentinin hava kalitesi __LEVEL__
[273] Not Available: Mevcut değil
[274] Good: İyi
[275] Moderate: Orta
[276] Unhealthy for Sensitive Groups: Duyarlı kesimler için sağlıksız
[277] Unhealthy: Sağlıksız
[278] Very Unhealthy: Çok sağlıksız
[279] Hazardous: Tehlikeli
[298] Beijing Air Pollution: Real-time PM2.5 Air Quality Index (AQI): Pekin Hava Kirliliği: PM2.5 Gerçek-zamanlı Hava Kalitesi Haritası (AQI)
[299] Beijing Air Pollution: Real-time Air Quality Index (AQI): Beijing hava kirliliği: Gerçek zamanlı hava kalitesi haritası (AQI)
[300] Beijing Air Quality Index: Beijing Hava Kalitesi Dizini
[301] Beijing Air Quality.: Beijing hava kalitesi.
[302] Beijing AQI: Beijing AQI
[303] Beijing Real-time Air Quality Index (AQI).: Beijing gerçek zamanlı Hava Kalitesi Dizini (AQI).
[304] Air Pollution in Beijing: Real-time Air Quality Index Visual Map: Hava kirliliği Pekin: gerçek zamanlı hava kalitesi dizini görsel haritası
[305] Beijing Air Quality Forecast: Pekin Hava Kalitesi Tahmini
[306] Beijing Wind Forecast: Pekin Rüzgar Tahmini
[307] Beijing Air Quality Monitoring Stations: Beijing Hava Kalitesi İzleme Birimleri
[308] Beijing Air Pollution Map: Pekin hava kirliliği haritası
[309] Beijing Air Pollution: Beijing hava kirliliği
[41] __CITY__ Air Pollution: Real-time PM2.5 Air Quality Index (AQI): __CITY__ hava kirliliği: gerçek zamanlı PM2.5 hava kalitesi haritası (AQI)
[42] __CITY__ Air Pollution: Real-time Air Quality Index (AQI): __CITY__ hava kirliliği: gerçek zamanlı hava kalitesi haritası (AQI)
[43] __CITY__ Air Quality Index: __CITY__ hava kalitesi haritası
[44] __CITY__ Air Quality.: __CITY__ hava kalitesi.
[45] __CITY__ AQI: __CITY__ AQI
[46] __CITY__ Real-time Air Quality Index (AQI).: __CITY__ gerçek zamanlı hava kalitesi indeksi (AQI).
[48] Air Pollution in __CITY__: Real-time Air Quality Index Visual Map: __CITY__ içinde hava kirliliği: gerçek zamanlı hava kalitesi dizini görsel harita
[121] __CITY__ Air Quality Monitoring Stations: __CITY__ Hava Kalitesi İzleme Birimleri
[124] __CITY__ Air Pollution Map: __CITY__ hava kirliliği haritası
[126] __CITY__ Air Pollution: __CITY__ hava kirliliği
[141] __CITY__ Air Quality Forecast: __CITY__ hava kalitesi tahmini
[149] __CITY__ Wind Forecast: __CITY__ rüzgar tahmini
[22] Air Pollutants data: Hava kirleticileri verisi
[23] Nitrogen Dioxide: Azot dioksit
[24] Sulphur Dioxide: Kükürt dioksit
[25] Carbon Monoxide: Karbon monoksit
[26] PM2.5 (Small particulate matter): PM2.5 (küçük parçacıklı madde)
[27] PM10 (Respirable particulate matter): PM10 (solunabilir parçacıklı madde)
[28] Ozone: Ozon
[29] Meteorological Information: Meteoroloji bilgisi
[30] Wind speed: Rüzgar hızı
[31] Humidity: Nem oranı
[32] Temperature:: Sıcaklık:
[33] Pressure:: Basınç:
[34] Wind: Rüzgar
[35] Temp.: Sıcaklık
[36] mb: MB
[313] Dew: Çiy
[314] Current: Akım
[315] Min: En düşük
[316] Max: En yüksek
[37] overall AQI: Genel HKB
[38] Primary pollutant: Birincil kirletici
[39] Current conditions for __CITY__ on __DATE__: __CITY__ için güncel durum, __DATE__
[40] Updated: Güncellendi
[133] Past week: Geçen hafta
[134] Past 5 days: Son 5 gün
[135] Past 48 hours: Son 48 saat
[136] Past 24 hours: Son 24 Saat
[236] Updated 18 days ago: 18 gün önce güncellendi
[237] Updated 18 minutes ago: 18 dakika önce güncellendi
[238] Updated on Monday 18:00: Son güncelleme: Pazartesi 18:00
[239] Updated on __DAY__ 18:00: Son güncelleme: __DAY__ 18:00
[240] Monday: Pazartesi
[241] Tuesday: Salı
[242] Wednesday: Çarşamba
[243] Thursday: Perşembe
[244] Friday: Cuma
[245] Saturday: Cumartesi
[246] Sunday: Pazar
[247] January: Ocak
[248] February: Şubat
[249] March: Mart
[250] April: Nisan
[251] May: Mayıs
[252] June: Haziran
[253] July: Temmuz
[254] August: Ağustos
[255] September: Eylül
[256] October: Ekim
[257] November: Kasım
[258] December: Aralık
[74] Air Pollution in the World: Dünyada Hava Kirliliği
[75] Enter the name of the city you are looking for: Aradığınız kentin adını girin
[76] Locate the nearest city: En yakın kenti bulun
[77] Search for your city: Kentinizi arayın
[78] Enter a city name: Kent adını girin
[79] or geolocate the nearest station: ya da en yakın izleme birimini bulun
[80] Auto locate the nearest city: En yakın kenti kendiliğinden bulun
[81] Find the nearest Air Quality (AQI) monitoring station: En yakın hava kalitesi (AQI) izleme birimini bulun.
[82] Nearest Monitoring Stations: En Yakın İzleme birimleri
[83] Please wait while checking your current location...: Geçerli konumunuzu denetlerken lütfen bekleyin...
[84] Please wait while looking for the nearest stations.: En yakın izleme birimleri aranırken lütfen bekleyin.
[85] Nearest cities loaded.: En yakın kentler yüklendi.<div><br></div>
[86] loading ...: yükleniyor...
[87] loading data…: veri yükleniyor...
[158] Looking for another city?: Başka bir kent için mi arıyorsunuz?
[296] Previously visited stations:: Daha önce bakılan izleme birimleri:
[1] Asia Air Quality: Asya Hava Kalitesi
[2] World Air Quality: Yeryüzü Hava Kalitesi
[3] Worldwide real-time air quality (Asia, Europe, Americas, ...): Yeryüzünde gerçek zamanlı hava kalitesi (Asya, Avrupa, Amerika,...)
[4] World AQI 2x1: Yeryüzü AQI 2 x 1
[5] World AQI 1x1: Yeryüzü AQI 1 x 1
[6] AQI: AQI
[311] World-wide Air Quality Monitoring Data Coverage: Yeryüzünde Hava Kalitesi İzleme Verisi Kapsamı
[7] Air quality is considered satisfactory, and air pollution poses little or no risk: Hava kalitesi yeterli olarak görülüyor ve hava kirliliği az ya da hiç risk yok
[8] Air quality is acceptable; however, for some pollutants there may be a moderate health concern for a very small number of people who are unusually sensitive to air pollution.: Hava kalitesi yeterli; ancak, bazı kirleticiler, hava kirliliği için alışılmadık derecede duyarlı az sayıda kişi için orta düzeyde sağlık kaygısı yaratabilir.
[9] Members of sensitive groups may experience health effects. The general public is not likely to be affected.: Duyarlı kesimlerin üyeleri sağlık etkileriyle karşılaşabilir. Halkın genelinin etkilenme olasılığı yoktur.
[10] Everyone may begin to experience health effects; members of sensitive groups may experience more serious health effects: Herkes sağlık etkilerini yaşamaya başlayabilir; duyarlı kesimlerin üyeleri daha ciddi sağlık etkileri karşılaşabilir.
[11] Health warnings of emergency conditions. The entire population is more likely to be affected.: İvedi durum sağlık uyarıları . Herkes büyük olasılıkla etkilenecektir .
[12] Health alert: everyone may experience more serious health effects: Sağlık uyarısı: herkes daha ciddi sağlık etkileri karşılaşabilir.
[280] home: Anasayfa
[281] here: Burada
[282] map: harita
[283] mask: maske
[284] faq: SSS
[285] search: Arama
[286] contact: iletişim
[287] links: bağlantılar
[165] air quality data source: hava kalitesi veri kaynağı
[288] air quality research: hava kalitesi araştırma
[289] air quality experimentations: hava kalitesi deneyleri
[290] air quality index calculation: hava kalitesi dizini Hesaplama
[291] air quality products (masks, monitors…): hava kalitesi ürünleri (maskeler, monitörler...)
[292] air quality forecasting: hava kalitesi öngörüsü
[293] air quality knowledge base and articles: hava kalitesi bilgi bankası ve yazıları
[294] air quality sensors analysis: hava kalitesi duyargalarının analizi
[295] press and media kit: basın ve medya paketi
[137] Asian air quality forecast: prediction for the next 8 days: Asya hava kalitesi öngörüsü: sonraki 8 gün için öngörü
[138] European air quality forecast: prediction for the next 3 days: Avrupa hava kalitesi öngörüsü: önümüzdeki 3 gün için öngörü
[139] World air quality forecast: prediction for the next 8 days: Dünya hava kalitesi öngörüsü: sonraki 8 gün için öngörü
[140] Air Quality Forecast: Hava kalitesi öngörüsü
[142] Click for more details: Daha çok ayrıntı için tıklayınız
[143] View the next 8 days forecast: Sonraki 8 gün öngörüsünü görüntüleyin
[144] <small>Air Quality</small><br><b>Forecast</b>: <small>Hava Kalitesi</small><br><b>Öngörü</b>
[146] Wind Speed: Rüzgar Hızı
[148] Wind Forecast: Rüzgar Öngörüsü
[151] Wind Speed /<br>Gust<small> (in m/s)</small>: Rüzgar Hızı /<br>Bora<small> (m/s)</small>
[152] Wind Speed <small>(m/s)</small>: Rüzgar Hızı <small>(m/s)</small>
[153] Today: Bugün
[154] Now: Şimdi
[155] Forecast for __TODAY__: __BUGÜN__ için öngörü
[156] Weather Forecast: Hava Öngörüsü
[157] The arrow represents the wind direction. The two numbers represent the wind speed and gust, expressed in meter/second.: Ok rüzgar yönünü gösterir. İki sayı, metre/saniye olarak, rüzgar hızı ile borayı gösterir.
[49] It seems that you are not located in __CITYID__, and that the closest city from your location is __CITYIP1__ (distance 188KM).<br>Do you want to see the __CITYIP2__ Air Quality Index instead?: Görünüşe göre __CITYID__ kentinde değilsiniz. Bulunduğunuz yere en yakın kent __CITYIP1__ kentidir (uzaklık: 188 KM).<br>Bunun yerine __CITYIP2__ için Hava Kalitesi Dizini'ni görmek ister misiniz?
[50] It seems that you are not located in __CITYID__, and that the closest city from your location is __CITYIP__. Do you want to see the Air Quality Index for __COUNTRY__ instead?: Görünüşe göre __CITYID__ kentinde değlsiniz ve bulunduğunuz yere en yakın kent __CITYIP__ . Bunun yerine __COUNTRY__ için Hava Kalitesi Dizini'ni görmek ister misiniz?
[51] Never show this information again.: bu bilgiyi bir daha gösterme.
[52] Click here to refine your location using your browser geolocation information.: Tarayıcınızın yer konumu verilerini kullanarak konumunuzu iyileştirmek için burayı tıklayın.
[53] Please wait while querying your location...: Lütfen konumunuz sorgulanırken bekleyin...
[55] You are here!: Sen buradasın!
[56] Click here to view the full report: Tam raporu görüntülemek için burayı tıklatın
[57] The nearest Air Quality monitoring stations is: __CITY__: En yakın hava kalitesi izleme birimleri: __CITY__
[58] (18 KM): (18 KM)
[59] Based on your IP address information (__IP__), <br> we have identified that your are located at <b>__CITY__</b>, <br> and that the 50 nearest stations are:<br>: IP adres bilgilerinize göre (__IP__), <br>Sizin <b>__CITY__</b>kentinde bulunduğunuzu belirledik,<br>ve size en yakın 50 izleme birimleri şunlardır:<br>
[161] Do you want to see __CITY__ AQI instead?: Bunun yerine __CITY__ AQI görmek istiyor musunuz?
[60] Most Recent News: En Güncel Haberler
[61] view all the past news, or check the frequently asked questions.: Eski haberleri görüntüleyin ya da sıkça sorulan sorulara bakın.
[62] Air Pollution in the World: Frequently Asked Questions: Dünyada hava kirliliği: sıkça sorulan sorular
[63] Frequently Asked Questions: Sıkça Sorulan Sorular
[64] F.A.Q. topics:: SSS konular:
[65] Air quality research and experiments:: Hava kalitesi araştırma ve deneyleri:
[66] For a more general presentation of the quality research and experimentations, check <a href='URL'>our research and development page</a>.: Kalite araştırma ve deneylerinin daha genel tanıtımı için <a href='URL'>araştırma ve geliştirme sayfamıza</a>bakın.
[67] If you want to comment about this post, please follow this link:: Bu yazıyı yorumlamak için, bu bağlantıyı tıklayın:
[47] Real-time Air Quality Index for more than 60 countries in the world: Dünyada 60'tan çok ülkede için gerçek zamanlı Hava Kalitesi Dizini
[68] Share using:: Paylaşmak için:
[69] Please wait while generating the image: Görüntü oluşturulurken lütfen bekleyin
[122] Want to know the real-time Air Pollution levels where you live?: Yaşadığınız yerdeki gerçek zamanlı Hava Kirliliği düzeyini bilmek ister misiniz?
[123] Share the '<i>Find the nearest Air Quality (AQI) monitoring station</i>' link on:: '<i>En yakın Hava Kalitesi (AQI) İzleme birimini bulma</i>' bağlantısını paylaş:
[162] How polluted is the air today? Check out the real-time air pollution map, for more than 60 countries.: Hava bugün ne oranda kirli? Gerçek zamanlı hava kirliliği haritasına 60'tan çok ülke için göz atın.
[163] Free real-time air pollution information - for more than 60 countries in the world.: Ücretsiz gerçek zamanlı hava kirliliği bilgisi - yeryüzünde 60'tan çok ülke için.
[164] Worldwide Air Quality: Dünyada Hava Kalitesi
[70] Air Quality experiments on alternative sensors and prediction model: Değişik duyarlar ve öngörü modelleri ile Hava kalitesi deneyleri
[71] Air quality sensors experiments: Hava kalitesi duyarga deneyleri
[72] Research on Air Quality: Hava Kalitesi üzerinde araştırma
[54] Sorry, an error happened: Üzgünüz, bir hata oluştu
[88] Sorry, no such a city: Üzgünüz, böyle bir kent yok
[89] Oops... something went wrong: Bir hata oluştu
[90] Sorry, an error occurred while trying to find out location and city information.: Üzgünüz, konum ile kent bilgilerini bulmaya çalışırken bir hata oluştu.
[91] Sorry, failed to get current geolocation (timeout): Üzgünüz, geçerli konum bilgisi alınamadı (zaman aşımı)
[92] Sorry, can not get the geolocation (no gps?): Üzgünüz, konum bilgisi alınamadı (gps yok mu?)
[93] Oops, sorry, something wrong happened: the data can not be loaded. Please try to select another city...: üzgünüz, bir hata oluştu: veri yüklenemiyor. Lütfen başka bir kent seçmeye çalışın...
[94] Oops, sorry, an error happened while trying to load the Air Quality data...: Üzgünüz, hava kalitesi verisi yüklenmeye çalışılırken bir hata oldu...
[95] No data connection...: Veri bağlantısı yok...
[259] English: İngilizce
[260] Simplified Chinese: Kolaylaştırılmış Çince
[261] Japanese: Japonca
[262] Korean: Korece
[263] Russian: Rusça
[264] Spanish: İspanyolca
[265] Traditional Chinese: Geleneksel Çince
[266] French: Fransızca
[267] Polish: Lehçe
[268] German: Almanca
[269] Serbian: Sırpca
[270] Portuguese: Portekizce
[271] Malay: Malayca
[96] Settings: Ayarlar
[97] Application Settings: Uygulama Ayarları
[98] Load most recent AQI data: En son AQI verilerini yükle
[99] Select another city: Başka bir kent seçin
[100] View all cities on a map: Tüm kentleri bir harita üzerinde göster
[101] Share: Paylaş
[103] Language Settings:: Dil Ayarları:
[110] This application is brought to you by the World Air Quality Index project: Bu uygulama size Dünya Hava Kalitesi Dizini Tasarısı tarafından sağlanmaktadır
[111] Air Quality Rankings: Hava kalitesi sıralaması
[112] Auto locate nearest city: Kendiliğinden en yakın kenti bul
[113] Quick access:: Hızlı erişim:
[114] Most common cities with PM2.5 data: PM2.5 verisinin en yaygın olduğu kentler
[115] AQI City Selection: AQI Kent seçimi
[116] US Emb.: ABD Elçiliği
[117] Please wait while looking for your city: Kentinizi ararken lütfen bekleyin
[118] Please wait while loading nearest city: En yakın kent yüklenirken lütfen bekleyin
[119] Nearest cities:: En yakın kentler:
[120] or let us find your nearest air quality monitoring station: ya da size en yakın hava kalitesi izleme birimini bulalım
[127] Real-time PM2.5 Air Quality Index (AQI): Gerçek zamanlı PM2.5 hava kalitesi haritası (AQI)
[128] Weather Information: Hava durumu bilgileri
[129] Click here to see the mobile version of this web page: Bu web sayfasının mobil sürümünü görmek için buraya tıklayın
[130] Remember the selected city: Seçilen kenti anımsa
[131] Open normal webpage (instead of the mobile webapp version): Normal web sayfasını aç (mobil uygulaması yerine)
[132] Air Quality, AQI, PM2.5... explained: Hava kalitesi, AQI, PM2.5 açıklaması...
[104] Download the World Air Quality Index application: Dünya Hava Kalitesi Dizini uygulamasını indir
[105] Android widget (from the Google app-store): Android göstergesi (google uygulama mağazasından)
[106] Android widget (direct apk file download): Android göstergesi (doğrudan apk dosyasını indir)
[107] Symbian/S60 widget (direct wgz file download): Symbian/S60 göstergesi (doğrudan wgz dosyası indir)
[108] Other widgets...: Öteki göstergeler...
[297] Download the Smartphone application: Akıllı telefon uygulamasını indir
[166] Air Quality | Product Listing: Hava kalitesi | Ürün listesi
[167] Respistors, Masks, Cleaners, Purifiers, HVAC, Sensors.....: Solunum aygıtları, Maskeler, Temizleyiciler, Arıtıcılar, HVAC, Duyargalar...
[168] There are so many air quality related products on the market; Some are good, other are bad. For consumers like us, it can sometime be difficult to find out which product is good and worth buying and which one is bad and should not be bought. For this reason, we have created this 'Air Quality Products' page on which you will find a selection of products that we have carefully studied and evaluated.: Piyasada hava kalitesi ile ilgili çok sayıda ürün satılmaktadır. Bu ürünlerin bazıları iyi, bazıları ise kötüdür. Tüketiciler için hangi ürünün iyi olduğunu ve satın alınması gerektiğini veya hangi ürünün kötü olduğunu ve satın almaya değer olmadığını bulmak zor olabilir. O yüzden özenle incelediğimiz ürünlerden oluşan bu 'Hava Kalitesi Ürünleri' sayfasını oluşturduk.
[169] Looking for more air quality related products?: Hava kalitesi ile ilgili daha çok ürün mü arıyorsunuz?
[170] Protection Masks & Respirators: Koruma maskeleri ve Solunum aygıtları
[171] Home Air Purifiers: Ev hava arıtıcıları
[172] Personal Air Quality Monitors: Kişisel Hava Kalitesi Göstergeçleri
[173] DIY Air Sensors: DIY hava Duyargaları
[174] Professional Air Quality Monitoring Stations: Profesyonel Hava Kalitesi İzleme Birimleri
[175] Professional Air Cleaners: Profesyonel Hava Temizleyiciler
[176] Feel tired with the pollution: Get a mask!: hava kirliliğinden yoruldunuz mu: maske alın!
[177] There are many kinds of masks for air pollution protection (<a href='%LINK:TOTOBOBO%'>Totobobo</a>, <a href='%LINK:RESPRO%'>Respro</a>, <a href='%LINK:VOGMASK%'>Vogmask</a>, <a href='%LINK:3M-N95%'>3M N95</a> ...) available on the market. We are in no way affiliated to any of the mask producers, but here are some of our favorites that we could recommend:: Piyasada hava kililiğinden korunmak için (<a href='%LINK:TOTOBOBO%'>Totobobo</a>, <a href='%LINK:RESPRO%'>Respro</a>, <a href='%LINK:VOGMASK%'>Vogmask</a>, <a href='%LINK:3M-N95%'>3 M N95</a> ...) çok çeşitli maskeler vardır. Biz hiçbir şekilde herhangi bir maske üreticisine bağlı değiliz, ancak önerdiklerimiz şunlardır:
[178] <b>Totobobo</b>: A professional Singapore based company manufacturing their own air pollution mask.: <b>Totobobo</b>: Hava kirliliği maskesi ürteten Singapur konumlu bir profesyonel kuruluş.
[179] Shinyei & Samyoung sensors experiment: Shinyei ve Samyoung sensörleri deneyi.
[180] The Dylos experiment in Beijing: Dylos deneyi, Pekin
[181] Please wait, while loading the Air Quality data...: Hava kalitesi verisi yüklenirken lütfen bekleyin...
[182] Display city name in native (汉字): Kent adını yerel dilde görüntüleyin (汉字)
[183] Display city name in English (Pinyin): Kent adını İngilizce görüntüleyin. (Pinyin)
[184] Temperature Unit: Celsius: Sıcaklık birimi: Celsius
[185] Temperature Unit: Fahrenheit: Sıcaklık birimi: Fahrenheit
[186] Widget background transparency: Göstergenin arka fon saydamlığı
[187] Search City: Kent arama
[188] Load most recent AQI data: En son AQI verilerini yükle
[189] View all pollutant AQI graphs: Tüm kirleticilerin AQI grafik görünümü
[190] View all cities AQI on a map: Tüm kentleri AQI haritası üzerinde göster
[191] Choose another city AQI: Başka bir AQI kenti seçin
[192] About this app and widget: Bu uygulama ve widget üzerine
[193] Contact the World Air Quality Index project team: Dünya Hava Kalitesi Dizini proje takımı ile iletişim
[194] Share: Paylaş
[195] Share this application: Bu uygulamayı paylaş
[196] Rate this application: Bu uygulamaya oy ver
[197] Download the World Air Quality Index application: Dünya Hava Kalite Dizini uygulamasını indir
[198] Automatically select the nearest monitoring station: En yakın izleme birimini kendiliğinden seç
[199] With this option, this application will always try to find the nearest air monitoring station from your actual location.: Bu seçenek ile, uygulama her zaman size en yakın hava izleme birimini bulmaya çalışır.
[200] Notify AQI updates in the status bar: AQI güncelleştirmelerini durum çubuğunda bildir.
[201] Threshold AQI for the notification:: AQI için bildirim eşiği
[202] Air Quality Index (AQI) Values: Hava Kalitesi Dizini (AQI) değerleri
[203] Levels of Health Concern: Sağlık Kaygısı düzeyleri
[204] About the Air Quality and Pollution Measurement:: Hava kalitesi ve kirliliği ölçümü üzerine:
[205] About the Air Quality Levels: Hava kalitesi düzeyleri üzerine
[207] To know more about Air Quality and Pollution, check the <a href=‘URLWIKIPEDIA'>wikipedia Air Quality topic</a> or the <a href=‘URLAIRNOW'>airnow guide to Air Quality and Your Health</a>.: Hava kalitesi ve kirliliği üzerine daha çok bilgi için <a href='‘URLWIKIPEDIA''>Vikipedi Hava Kalitesi konulu</a> ya da <a href='‘URLAIRNOW''>Airnow Hava Kalitesi ve Sağlığınız Kılavuzu'na</a>göz atın.
[208] For very useful health advices of Beijing Doctor Richard Saint Cyr MD, check <a href=‘URLMHBJ'>www.myhealthbeijing.com</a> blog.: Çok yararlı sağlık önerileri için Pekinli doktor Richard Saint Cyr MD'nin <a href='‘URLMHBJ''>www.myhealthbeijing.com</a> güncesine gözatın.
[159] Open the minimap to view all stations near __CITYNAME__: Yakınındaki tüm izleme birimlerini görüntülemek için __CITYNAME__ mini haritasını açın.
[160] No thank you.: Hayır sağolun.
[209] Download the real-time Air Quality Index Widget for:: Gerçek zamanlı Hava Kalitesi Dizini Göstergesini indir:
[210] <i>Support for more platforms (Windows 8, FoxOS, Tizen, …) coming soon.... Stay tuned!</i>: <i>Destek için daha çok platform (Windows 8, FoxOS, Tizen,...) yakında geliyor... Bizi izlemey, sürdürün!</i>
[211] Widget: Gösterge
[212] Site map:: Site Haritası:
[213] For a complete list Air Quality sources, please check our website at __URL__: Bütün hava kalitesi listesi kaynakları için lütfen __URL__ adresindeki Web sitemize göz atın
[214] For the latest information about the Asia Air Quality, check our website at __URL__. : Asya bölgesinin hava kalitesi hakkında en son bilgiler için __URL__ adresindeki Web sitemize göz atın.
[215] How to use this app: Bu uygulama nasıl kullanılır.
[216] Select your City: Kentinizi seçin
[217] Information sources:: Bilgi kaynakları:
[218] Done: Bitti
[219] Sponsored links: Sponsorlu bağlantılar
[220] Copyright: Telif hakkı
[221] © World Air Quality Index Project: © Yeryüzü Hava Kalitesi Dizini Projesi
[222] Getting started: Başlarken
[223] How does it work: Nasıl çalışır
[224] About this application: Bu uygulama üzerine
[225] Please note that __CITY__ monitoring station is now shutdown and will soon be removed from the station list.: Bu __CITY__ izleme birimi şimdi kapalı ve yakında izleme birimleri listesinden kaldırılacak.
[226] Nearest Stations: En yakın İzleme Birimleri
[227] Options: Seçenekler
[228] Settings: Ayarlar
[229] Contacting the World Air Quality Index team: Dünya Hava Kalitesi Dizini takımı ile iletişim
[232] You can contact us using the following form. Please be patient, and allow us to reply to your messages within one week.: Aşağıdaki formu kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Lütfen sabırlı olun ve iletilerinize bir hafta içinde yanıt verilmesi için bize izin verin.
[233] Give feedback: Geribildirim ver
[310] All the credits must go to the US Embassies in China for initially providing and publishing their PM2.5 air quality measurement, to the China MEP for the huge effort in providing PM2.5 for so many cities, and all the worldwide Environment Protection Agencies for their excellent work on monitoring and providing Air Quality information .: Katkılar tümüyle şu kurumlarındır: PM2.5 hava kalitesi ölçümlerini başlangıçta sağlayan, yayınlayan Çin'deki ABD Büyükelçilikleri, Çin'deki onca kent için PM2.5 verilerini sağlamak için büyük çaba gösteren Çin Çevre Bakanlığı, Hava niteliğini izlemek ve verileri yayınlamak için eksiksiz çalışan yeryüzündeki birçok çevre koruma kurumları.
[312] Past 48 hours data: Geçmiş 48 saatin verisi

--

Read or publish comments (they rely on Disqus)

About the Air Quality and Pollution Measurement:

About the Air Quality Levels

AQIAir Pollution LevelHealth ImplicationsCautionary Statement (for PM2.5)
0 - 50 Good Air quality is considered satisfactory, and air pollution poses little or no risk None
51 -100 Moderate Air quality is acceptable; however, for some pollutants there may be a moderate health concern for a very small number of people who are unusually sensitive to air pollution. Active children and adults, and people with respiratory disease, such as asthma, should limit prolonged outdoor exertion.
101-150 Unhealthy for Sensitive Groups Members of sensitive groups may experience health effects. The general public is not likely to be affected. Active children and adults, and people with respiratory disease, such as asthma, should limit prolonged outdoor exertion.
151-200 Unhealthy Everyone may begin to experience health effects; members of sensitive groups may experience more serious health effects Active children and adults, and people with respiratory disease, such as asthma, should avoid prolonged outdoor exertion; everyone else, especially children, should limit prolonged outdoor exertion
201-300 Very Unhealthy Health warnings of emergency conditions. The entire population is more likely to be affected. Active children and adults, and people with respiratory disease, such as asthma, should avoid all outdoor exertion; everyone else, especially children, should limit outdoor exertion.
300+ Hazardous Health alert: everyone may experience more serious health effects Everyone should avoid all outdoor exertion

To know more about Air Quality and Pollution, check the wikipedia Air Quality topic or the airnow guide to Air Quality and Your Health.

For very useful health advices of Beijing Doctor Richard Saint Cyr MD, check www.myhealthbeijing.com blog.


Usage Notice: All the Air Quality data are unvalidated at the time of publication, and due to quality assurance these data may be amended, without notice, at any time. The World Air Quality Index project has exercised all reasonable skill and care in compiling the contents of this information and under no circumstances will the World Air Quality Index project team or its agents be liable in contract, tort or otherwise for any loss, injury or damage arising directly or indirectly from the supply of this data.Settings


Language Settings:


Temperature unit:
Celcius