Polish Translations

Share: aqicn.org/translate/polish/


[13] Beijing's Air Quality is not available: Informacja o jakości powietrza w Pekinie jest niedostępna.
[14] Beijing's Air Quality is good: Jakość powietrza w Pekinie jest dobra.
[15] Beijing's Air Quality is moderate: Jakość powietrza w Pekinie jest umiarkowana.
[16] Beijing's Air Quality is unhealthy for sensitive groups: Jakość powietrza w Pekinie jest szkodliwa dla wrażliwych grup osób.
[17] Beijing's Air Quality is unhealthy: Jakość powietrza w Pekinie jest zła.
[18] Beijing's Air Quality is very unhealthy: Jakość powietrza w Pekinie jest bardzo zła.
[19] Beijing's Air Quality is hazardous: Jakość powietrza w Pekinie jest zagrażająca zdrowiu lub życiu.
[20] __CITY__ Air Quality: Jakość powietrza w: __CITY__
[21] __CITY__ Air Quality is __LEVEL__: Jakość powietrza w __CITY_ jest _ LEVEL __
[273] Not Available: Niedostępne
[274] Good: Dobra
[275] Moderate: Umiarkowana
[276] Unhealthy for Sensitive Groups: Niezdrowa dla wrażliwych grup osób
[277] Unhealthy: Niezdrowa
[278] Very Unhealthy: Bardzo niezdrowa
[279] Hazardous: Niebezpieczna
[298] Beijing Air Pollution: Real-time PM2.5 Air Quality Index (AQI): Zanieczyszczenie powietrza w Pekinie: aktualny wskaźnik jakości powietrza (AQI) PM2.5
[299] Beijing Air Pollution: Real-time Air Quality Index (AQI): Zanieczyszczenie powietrza w Pekinie: aktualny Wskaźnik Jakości Powietrza (AQI)
[300] Beijing Air Quality Index: Wskaźnik jakości powietrza dla Pekinu
[301] Beijing Air Quality.: Jakość powietrza w Pekinie.
[302] Beijing AQI: Wskaźnik AQI dla Pekinu
[303] Beijing Real-time Air Quality Index (AQI).: Aktualny Wskaźnik Jakości Powietrza (AQI) dla Pekinu.
[304] Air Pollution in Beijing: Real-time Air Quality Index Visual Map: Zanieczyszczenie powietrza w Pekinie: Mapa wskaźnika jakości powietrza.
[305] Beijing Air Quality Forecast: Prognoza jakości powietrza dla Pekinu
[306] Beijing Wind Forecast: Prognoza prędkości wiatru w Pekinie
[307] Beijing Air Quality Monitoring Stations: Stacje monitoringu jakości powietrza w Pekinie
[308] Beijing Air Pollution Map: Mapa zanieczyszczenia powietrza w Pekinie
[309] Beijing Air Pollution: Zanieczyszczenie powietrza w Pekinie
[41] __CITY__ Air Pollution: Real-time PM2.5 Air Quality Index (AQI): __CITY__, zanieczyszczenie powietrza: wskaźnik jakości powietrza (AQI) dla PM2,5 w czasie rzeczywistym.
[42] __CITY__ Air Pollution: Real-time Air Quality Index (AQI): __CITY__, zanieczyszczenie powietrza: wskaźnik jakości powietrza (AQI) w czasie rzeczywistym.
[43] __CITY__ Air Quality Index: Wskaźnik Jakości Powietrza dla: __CITY__
[44] __CITY__ Air Quality.: Jakość powietrza dla: __CITY__ .
[45] __CITY__ AQI: AQI dla: __CITY__
[46] __CITY__ Real-time Air Quality Index (AQI).: Wskaźnik Jakości Powietrza (AQI) w czasie rzeczywistym dla: __CITY__.
[48] Air Pollution in __CITY__: Real-time Air Quality Index Visual Map: Zanieczyszczenie powietrza w __CITY__: Mapa wizualna wskaźnika jakości powietrza w czasie rzeczywistym.
[121] __CITY__ Air Quality Monitoring Stations: Stacje monitorowania jakości powietrza w: __CITY__
[124] __CITY__ Air Pollution Map: Mapa zanieczyszczenia powietrza w:__CITY__
[126] __CITY__ Air Pollution: Zanieczyszczenie powietrza w: __CITY__
[141] __CITY__ Air Quality Forecast: Prognoza wskaźnika jakości powietrza w: __CITY__
[149] __CITY__ Wind Forecast: Prognoza wiatru w:__CITY__
[22] Air Pollutants data: Dane o zanieczyszczeniu powietrza
[23] Nitrogen Dioxide: Dwutlenek azotu
[24] Sulphur Dioxide: Dwutlenek siarki
[25] Carbon Monoxide: Tlenek węgla
[26] PM2.5 (Small particulate matter): PM2.5 (pył zawieszony drobny)
[27] PM10 (Respirable particulate matter): PM10 (pył zawieszony)
[28] Ozone: Ozon
[29] Meteorological Information: Informacje Meteorologiczne
[30] Wind speed: Prędkość wiatru
[31] Humidity: Wilgotność
[32] Temperature:: Temperatura:
[33] Pressure:: Ciśnienie:
[34] Wind: Wiatr
[35] Temp.: Temp.
[36] mb: mbar
[313] Dew: Rosa
[314] Current: Aktualnie
[315] Min: Min
[316] Max: Max
[37] overall AQI: Całkowity wskaźnik AQI
[38] Primary pollutant: Główny czynnik zanieczyszczający
[39] Current conditions for __CITY__ on __DATE__: Aktualne warunki dla: __CITY__, w dniu: __DATE__
[40] Updated: Zaktualizowano
[133] Past week: Dane z ostatniego tygodnia
[134] Past 5 days: Dane z ostatnich 5 dni
[135] Past 48 hours: Dane z ostatnich 48 godzin
[136] Past 24 hours: Dane z ostatnich 24 godzin
[236] Updated 18 days ago: Dane zaktualizowane 18 dni temu
[237] Updated 18 minutes ago: Dane zaktualizowane 18 minut temu
[238] Updated on Monday 18:00: Dane zaktualizowane w poniedziałek o godz. 18:00
[239] Updated on __DAY__ 18:00: Dane zaktualizowane w __DATE__ o godz. 18:00
[240] Monday: Poniedziałek
[241] Tuesday: Wtorek
[242] Wednesday: Środa
[243] Thursday: Czwartek
[244] Friday: Piątek
[245] Saturday: Sobota
[246] Sunday: Niedziela
[247] January: Styczeń
[248] February: Luty
[249] March: Marzec
[250] April: Kwiecień
[251] May: Maj
[252] June: Czerwiec
[253] July: Lipiec
[254] August: Sierpień
[255] September: Wrzesień
[256] October: Październik
[257] November: Listopad
[258] December: Grudzień
[74] Air Pollution in the World: Zanieczyszczenie powietrza na świecie
[75] Enter the name of the city you are looking for: Wpisz nazwę poszukiwanej miejscowości
[76] Locate the nearest city: Znajdź najbliższe miasto
[77] Search for your city: Znajdź swoje miasto
[78] Enter a city name: Wpisz nazwę miasta
[79] or geolocate the nearest station: lub zlokalizuj najbliższą stację monitorującą
[80] Auto locate the nearest city: Automatycznie zlokalizuj najbliższe miasto
[81] Find the nearest Air Quality (AQI) monitoring station: Znajdź najbliższą stację monitorującą jakość powietrza (AQI)
[82] Nearest Monitoring Stations: Najbliższe stacje monitorujące
[83] Please wait while checking your current location...: Proszę czekać - wyszukiwanie Państwa bieżącej lokalizacji...
[84] Please wait while looking for the nearest stations.: Proszę czekać - poszukuję najbliższej stacji.
[85] Nearest cities loaded.: Najbliższe miasta załadowane.
[86] loading ...: ładowanie...
[87] loading data…: przygotowywanie danych...
[158] Looking for another city?: Szukasz innej miejscowości?
[296] Previously visited stations:: Wcześniej odwiedzane stacje pomiarowe:
[1] Asia Air Quality: Jakość powietrza w Azji
[2] World Air Quality: Jakość powietrza na świecie
[3] Worldwide real-time air quality (Asia, Europe, Americas, ...): Jakość powietrza na całym świecie w czasie rzeczywistym (Azja, Europa, Ameryki,...)
[4] World AQI 2x1: Światowy AQI 2x1
[5] World AQI 1x1: Światowy AQI 1x1
[6] AQI: AQI (Wskaźnik jakości powietrza)
[311] World-wide Air Quality Monitoring Data Coverage: Monitorowanie danych jakości powietrza na całym świecie
[7] Air quality is considered satisfactory, and air pollution poses little or no risk: 0-50: Dobra - Jakość powietrza jest uznawana za zadowalającą, a zanieczyszczenie powietrza stanowi niewielkie ryzyko lub jego brak.
[8] Air quality is acceptable; however, for some pollutants there may be a moderate health concern for a very small number of people who are unusually sensitive to air pollution.: 50-100: Średnia - Jakość powietrza jest dopuszczalna, jednak niektóre zanieczyszczenia mogą być umiarkowanie szkodliwe dla bardzo małej liczby osób, które są niezwykle wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza.
[9] Members of sensitive groups may experience health effects. The general public is not likely to be affected.: 100-150: Niezdrowe dla wrażliwych osób - osoby wrażliwe mogą doświadczyć negatywnych oddziaływań zdrowotnych. Dla większość populacji brak negatywnych objawów zdrowotnych.
[10] Everyone may begin to experience health effects; members of sensitive groups may experience more serious health effects: 150-200: Niezdrowe - Każdy może zacząć doświadczać negatywnych skutków zdrowotnych; U osób wrażliwych mogą wystąpić poważniejsze skutki zdrowotne.
[11] Health warnings of emergency conditions. The entire population is more likely to be affected.: 200-300: Bardzo niezdrowe - Ostrzeżenie o warunkach niebezpiecznych dla zdrowia. Bardzo prawdopodobny negatywny wpływ na całą populację.
[12] Health alert: everyone may experience more serious health effects: 300 : Niebezpieczny - Alarm o zagrożeniu zdrowia: każdy jest zagrożony poważnym uszczerbkiem na zdrowiu.
[280] home: Strona główna
[281] here: tutaj
[282] map: Mapa
[283] mask: Maska
[284] faq: Często zadawane pytania
[285] search: Szukaj
[286] contact: Kontakt
[287] links: Linki
[165] air quality data source: Źródło danych dot. jakości powietrza
[288] air quality research: Badania jakości powietrza
[289] air quality experimentations: Eksperymenty przeprowadzane w związku z jakością powietrza
[290] air quality index calculation: Obliczanie wskaźnika jakości powietrza (AQI)
[291] air quality products (masks, monitors…): Produkty AQI (maski, mierniki...)
[292] air quality forecasting: Prognozowanie jakości powietrza
[293] air quality knowledge base and articles: Baza wiedzy i artykuły dot. jakości powietrza
[294] air quality sensors analysis: Analiza czujników jakości powietrza
[295] press and media kit: Zestaw dla prasy i mediów
[137] Asian air quality forecast: prediction for the next 8 days: Prognoza powietrza w Azji: prognozy na następne 8 dni
[138] European air quality forecast: prediction for the next 3 days: Prognoza powietrza w Europie: prognozy na następne 3 dni
[139] World air quality forecast: prediction for the next 8 days: Światowa prognoza jakości powietrza: prognoza na 8 dni
[140] Air Quality Forecast: Prognoza jakości powietrza
[142] Click for more details: Kliknij po więcej informacji
[143] View the next 8 days forecast: Zobacz prognozę na najbliższe 8 dni
[144] <small>Air Quality</small><br><b>Forecast</b>: <Small>Jakość powietrza</small><BR><b>Prognoza</b>
[146] Wind Speed: Prędkość wiatru <small>(m/s)</small>
[148] Wind Forecast: Prognoza wiatru
[151] Wind Speed /<br>Gust<small> (in m/s)</small>: Prędkość wiatru,<br> w porywach <small>(m/s)</small>
[152] Wind Speed <small>(m/s)</small>: Prędkość wiatru <small>(m/s)</small>
[153] Today: Dzisiaj
[154] Now: Teraz
[155] Forecast for __TODAY__: Prognoza na __TODAY__
[156] Weather Forecast: Prognoza pogody
[157] The arrow represents the wind direction. The two numbers represent the wind speed and gust, expressed in meter/second.: Strzałka oznacza kierunek wiatru. Dwie liczby oznaczają prędkości wiatru i max. porywy wiatru, wyrażone w metrach na sekundę.
[49] It seems that you are not located in __CITYID__, and that the closest city from your location is __CITYIP1__ (distance 188KM).<br>Do you want to see the __CITYIP2__ Air Quality Index instead?: Wydaje się, że nie znajdujesz się w __CITYID__, a najbliższą miejscowością jest __CITYIP1__ (odległość 188 km).<br>Czy chcesz zobaczyć wskaźnik jakości powietrza dla __CITYIP2__?
[50] It seems that you are not located in __CITYID__, and that the closest city from your location is __CITYIP__. Do you want to see the Air Quality Index for __COUNTRY__ instead?: Wydaje się, że nie znajdujesz się w __CITYID__, a najbliższą miejscowością jest __CITYIP__.<br>Czy chcesz zobaczyć Wskaźnik jakości powietrza dla __COUNTRY__?
[51] Never show this information again.: Nie pokazuj tej informacji ponownie.
[52] Click here to refine your location using your browser geolocation information.: Kliknij tutaj dla poprawienia swojej lokalizacji przy użyciu informacji geolokacyjnej przeglądarki.
[53] Please wait while querying your location...: Poczekaj, wyszukujemy Twoją lokalizację...
[55] You are here!: Jesteś tutaj!
[56] Click here to view the full report: Kliknij tutaj, aby wyświetlić pełny raport
[57] The nearest Air Quality monitoring stations is: __CITY__: Najbliższą stacją monitorowania jakości powietrza jest: __CITY__
[58] (18 KM): (18 km)
[59] Based on your IP address information (__IP__), <br> we have identified that your are located at <b>__CITY__</b>, <br> and that the 50 nearest stations are:<br>: Na podstawie Twojego adresu IP (__IP__),<br>określiliśmy, że znajdujesz się w <b>__CITY__</b><br> a najbliższych 50 stacji to:<br>
[161] Do you want to see __CITY__ AQI instead?: Czy chcesz wyświetlić wskazania AQI dla __CITY__ zamiast podanego?
[60] Most Recent News: Najnowsze wiadomości
[61] view all the past news, or check the frequently asked questions.: zobacz wszystkie dotychczasowe wiadomości lub sprawdź najczęściej zadawane pytania.
[62] Air Pollution in the World: Frequently Asked Questions: Zanieczyszczenie powietrza w Azji: Najczęściej zadawane pytania
[63] Frequently Asked Questions: Najczęściej zadawane pytania
[64] F.A.Q. topics:: FAQ - tematy:
[65] Air quality research and experiments:: Badania i eksperymenty dotyczące jakości powietrza
[66] For a more general presentation of the quality research and experimentations, check <a href='URL'>our research and development page</a>.: Dla szerszego zapoznania się z badaniami i doświadczeniami, związanymi z jakością (powietrza), zapoznaj się ze stroną <a href='URL'>zawierającą nasze badania i propozycje rozwojowe</a>.
[67] If you want to comment about this post, please follow this link:: Jeśli chcesz skomentować ten post, proszę użyj tego odsyłacza:
[47] Real-time Air Quality Index for more than 60 countries in the world: Wskaźniki jakości powietrza w czasie rzeczywistym, dla ponad 60 krajów świata
[68] Share using:: Podziel się, używając:
[69] Please wait while generating the image: Poczekaj, tworzenie obrazu.
[122] Want to know the real-time Air Pollution levels where you live?: Chcesz znać aktualne wskazania AQI w twoim miejscu zamieszkania?
[123] Share the '<i>Find the nearest Air Quality (AQI) monitoring station</i>' link on:: Udostępnij '<i>Znajdź najbliższą stację monitorującą AQI</i>' korzystając z odsyłacza:
[162] How polluted is the air today? Check out the real-time air pollution map, for more than 60 countries.: Jak bardzo jest dzisiaj zanieczyszczone powietrze? Sprawdź mapę AQI generowaną w czasie rzeczywistym dla ponad 60 krajów.
[163] Free real-time air pollution information - for more than 60 countries in the world.: Bezpłatne informacje dot. zanieczyszczenia powietrza generowane w czasie rzeczywistym - dostępne dla ponad 60 krajów na świecie.
[164] Worldwide Air Quality: Jakość powietrza na całym świecie
[70] Air Quality experiments on alternative sensors and prediction model: Doświadczenia przeprowadzane na alternatywnych czujnikach i model prognostyczny
[71] Air quality sensors experiments: Eksperymenty z czujnikami jakości powietrza
[72] Research on Air Quality: Badania dotyczące jakości powietrza
[54] Sorry, an error happened: Przepraszamy, wystąpił błąd
[88] Sorry, no such a city: Niestety, nie znaleziono takiego miasta
[89] Oops... something went wrong: Ups ... coś poszło nie tak!
[90] Sorry, an error occurred while trying to find out location and city information.: Przepraszamy, wystąpił błąd podczas próby uzyskania lokalizacji i informacji o mieście.
[91] Sorry, failed to get current geolocation (timeout): Niestety, nie udało się uzyskać aktualnej geolokacji (przekroczony limit czasu)
[92] Sorry, can not get the geolocation (no gps?): Niestety, nie można uzyskać geolokacji (wyłączony GPS?)
[93] Oops, sorry, something wrong happened: the data can not be loaded. Please try to select another city...: Ups, przepraszamy, coś nawaliło: nie można przedstawić informacji. Spróbuj wybrać inną miejscowość...
[94] Oops, sorry, an error happened while trying to load the Air Quality data...: Ups, przepraszamy, wystąpił błąd podczas próby prezentacji danych jakości powietrza ...
[95] No data connection...: Brak połączenia z bazą danych...
[259] English: angielski
[260] Simplified Chinese: chiński
[261] Japanese: japoński
[262] Korean: koreański
[263] Russian: rosyjski
[264] Spanish: hiszpański
[265] Traditional Chinese: tradycyjny chiński
[266] French: francuski
[267] Polish: polski
[268] German: niemiecki
[269] Serbian: serbski
[270] Portuguese: portugalski
[271] Malay: malajski
[96] Settings: Ustawienia
[97] Application Settings: Ustawienia aplikacji
[98] Load most recent AQI data: Załaduj najnowsze dane AQI
[99] Select another city: Wybierz inną miejscowość
[100] View all cities on a map: Zobacz wszystkie miejscowości na mapie
[101] Share: Udostępnianie
[103] Language Settings:: Ustawienia Języka:
[110] This application is brought to you by the World Air Quality Index project: Tę aplikację masz od World Air Quality Index
[111] Air Quality Rankings: Ranking AQI
[112] Auto locate nearest city: Automatycznie wyszukaj najbliższą miejscowość
[113] Quick access:: Szybki dostęp:
[114] Most common cities with PM2.5 data: Dane PM2.5 w najpopularniejszych miastach
[115] AQI City Selection: AQI - Wybór miasta
[116] US Emb.: Ambasada USA
[117] Please wait while looking for your city: Poczekaj na wyszukanie twojej miejscowości
[118] Please wait while loading nearest city: Poczekaj na wczytanie danych najbliższej miejscowości
[119] Nearest cities:: Najbliższe miasta:
[120] or let us find your nearest air quality monitoring station: albo pozwól nam znaleźć najbliższą stację monitorującą
[127] Real-time PM2.5 Air Quality Index (AQI): Wskaźnik (AQI) jakości powietrza PM2.5 generowany w czasie rzeczywistym
[128] Weather Information: Informacje pogodowe
[129] Click here to see the mobile version of this web page: Kliknij tutaj, aby wyświetlić mobilną wersję tej strony.
[130] Remember the selected city: Zapamiętaj wybrane miasto
[131] Open normal webpage (instead of the mobile webapp version): Otwórz normalną stronę (zamiast wersji mobilnej)
[132] Air Quality, AQI, PM2.5... explained: Jakość powietrza, AQI, PM2,5 ... wyjaśnione
[104] Download the World Air Quality Index application: Pobierz aplikację World Air Quality Index:
[105] Android widget (from the Google app-store): Widget dla Androida (z Google Play store)
[106] Android widget (direct apk file download): Widget dla Androida (odsyłacz bezpośredni do pliku .apk)
[107] Symbian/S60 widget (direct wgz file download): Widget dla Symbiana/S60 (bezpośredni link do pliku .wgz)
[108] Other widgets...: Inne widgety...
[297] Download the Smartphone application: Pobierz aplikację mobilną
[166] Air Quality | Product Listing: Jakość powietrza | Lista produktów
[167] Respistors, Masks, Cleaners, Purifiers, HVAC, Sensors.....: Respiratory, maski, środki czyszczące, urządzenia filtrujące, urządzenia COWiG, czujniki...
[168] There are so many air quality related products on the market; Some are good, other are bad. For consumers like us, it can sometime be difficult to find out which product is good and worth buying and which one is bad and should not be bought. For this reason, we have created this 'Air Quality Products' page on which you will find a selection of products that we have carefully studied and evaluated.: Na rynku dostępna jest cała gamma produktów, związanych z jakością powietrza. Jedne są dobre, inne niezbyt. Dla przeciętnych użytkowników, jak my, czasem trudno jest wybrać produkt dobry w korzystnej cenie spośród tych, które nie powinny być nabywane. Dlatego stworzyliśmy stronę internetową 'Air Quality Products', na której znajdziecie wybrane wyroby z branży AQI, które starannie zbadaliśmy i wypróbowaliśmy ich przydatność.
[169] Looking for more air quality related products?: Szukasz więcej produktów związanych z jakością powietrza?
[170] Protection Masks & Respirators: Maski ochronne i respiratory
[171] Home Air Purifiers: Domowe urządzenia filtrujące powietrze
[172] Personal Air Quality Monitors: Osobiste urządzenia pomiarowe AQI
[173] DIY Air Sensors: Czujnik powietrza z serii Zrób-To-Sam
[174] Professional Air Quality Monitoring Stations: Profesjonalne stacje monitoringu jakości powietrza
[175] Professional Air Cleaners: Profesjonalne filtry powietrza
[176] Feel tired with the pollution: Get a mask!: Zmęczony zanieczyszczonym powietrzem? Załóż maskę!
[177] There are many kinds of masks for air pollution protection (<a href='%LINK:TOTOBOBO%'>Totobobo</a>, <a href='%LINK:RESPRO%'>Respro</a>, <a href='%LINK:VOGMASK%'>Vogmask</a>, <a href='%LINK:3M-N95%'>3M N95</a> ...) available on the market. We are in no way affiliated to any of the mask producers, but here are some of our favorites that we could recommend:: Istnieje wiele rodzajów masek chroniących przed zanieczyszczeniami powietrza, jak na przykład: maski firmy (<a href='%LINK:TOTOBOBO%'>Totobobo </a>, <a href='%LINK:RESPRO%'> Respro </a> , <a href='%LINK:VOGMASK%'> Vogmask </a>czy maski <a href='%LINK:3M-N95%'> N95 firmy 3M </a> ...). Nie jesteśmy w żaden sposób związani z producentami masek, uważamy jednak, że jest kilka godnych naszego polecenia:
[178] <b>Totobobo</b>: A professional Singapore based company manufacturing their own air pollution mask.: <b>Totobobo</b> to profesjonalna singapurska firma wytwarzająca maski przeciw zanieczyszczeniom atmosferycznym.
[179] Shinyei & Samyoung sensors experiment: Eksperyment przeprowadzony na czujnikach Shiney & Samyoung
[180] The Dylos experiment in Beijing: Doświadczenie Dylosa w Pekinie
[181] Please wait, while loading the Air Quality data...: Proszę czekać, ładowanie danych AQI ...
[182] Display city name in native (汉字): Wyświetla nazwę miasta w standardowej (汉字)
[183] Display city name in English (Pinyin): Wyświetla nazwę miasta w języku angielskim (Pinyin)
[184] Temperature Unit: Celsius: Jednostka Temperatury: stopień Celsjusza
[185] Temperature Unit: Fahrenheit: Jednostka Temperatury: stopień Fahrenheita
[186] Widget background transparency: Przejrzystość tła widgetu
[187] Search City: Szukaj miejscowości
[188] Load most recent AQI data: Pobierz najnowsze dane AQI
[189] View all pollutant AQI graphs: Wyświetl wszystkie wykresy zanieczyszczenia AQI
[190] View all cities AQI on a map: Zobacz na mapie AQI dla wszystkich miast
[191] Choose another city AQI: Wybierz AQI dla innego miasta
[192] About this app and widget: O tej aplikacji i widgetcie
[193] Contact the World Air Quality Index project team: Kontakt do zespołu World Air Quality Index
[194] Share: Udostępnianie
[195] Share this application: Udostępnij tę aplikację
[196] Rate this application: Oceń tę aplikację
[197] Download the World Air Quality Index application: Pobierz aplikację World Air Quality Index
[198] Automatically select the nearest monitoring station: Automatycznie wybierz najbliższą stację pomiarową
[199] With this option, this application will always try to find the nearest air monitoring station from your actual location.: Dzięki tej opcji, aplikacja zawsze będzie starała się znaleźć stację pomiarową najbliższą twojej lokalizacji.
[200] Notify AQI updates in the status bar: Aktualizacje AQI pokazane w pasku stanu
[201] Threshold AQI for the notification:: Próg AQI do zgłoszenia:
[202] Air Quality Index (AQI) Values: Wartości Wskaźnika Jakości Powietrza (AQI)
[203] Levels of Health Concern: Poziomy zagrożenia zdrowia
[204] About the Air Quality and Pollution Measurement:: O pomiarach jakości i zanieczyszczeń powietrza:
[205] About the Air Quality Levels: O Poziomach Jakości Powietrza
[207] To know more about Air Quality and Pollution, check the <a href=‘URLWIKIPEDIA'>wikipedia Air Quality topic</a> or the <a href=‘URLAIRNOW'>airnow guide to Air Quality and Your Health</a>.: Aby dowiedzieć się więcej na temat jakości i zanieczyszczeniu powietrza , sprawdź w wikipedii temat <a href='URLWIKIPEDIA'>'jakość powietrza'</a> lub nasz poradnik o <a href='URLAIRNOW'>jakości powietrza i jego wpływie na Twoje zdrowie</a>.
[208] For very useful health advices of Beijing Doctor Richard Saint Cyr MD, check <a href=‘URLMHBJ'>www.myhealthbeijing.com</a> blog.: Więcej przydatnych informacji zdrowotnych na blogu doktora n. med. z Saint Cyr, Richarda Sainta z Pekinu: <a href='URLMHBJ'> www.myhealthbeijing.com </a>.
[159] Open the minimap to view all stations near __CITYNAME__: Otwórz minimapę aby zobaczyć wszystkie stacje w pobliżu: __CITYNAME__
[160] No thank you.: Nie, dziękuję.
[209] Download the real-time Air Quality Index Widget for:: Pobierz Air Quality Index Widget w czasie rzeczywistym dla:
[210] <i>Support for more platforms (Windows 8, FoxOS, Tizen, …) coming soon.... Stay tuned!</i>: <i>Wsparcie dla innych platform (Windows 8, FoxOS, Tizen) wkrótce... Nie przegap!</i>
[211] Widget: Widget
[212] Site map:: Mapa strony
[213] For a complete list Air Quality sources, please check our website at __URL__: Pełna lista źródeł jakości powietrza znajduje się na naszej stronie pod adresem __URL__
[214] For the latest information about the Asia Air Quality, check our website at __URL__. : W celu uzyskania najnowszych informacji o Asia Air Quality sprawdź naszą stronę __URL__.
[215] How to use this app: Pierwsze kroki
[216] Select your City: Wybierz miasto
[217] Information sources:: Źródła informacji:
[218] Done: Gotowe
[219] Sponsored links: Linki sponsorowane
[220] Copyright: Prawa autorskie
[221] © World Air Quality Index Project: Prawa autorskie: World Air Quality Index Project
[222] Getting started: Rozpoczęcie
[223] How does it work: Jak to działa
[224] About this application: O tej aplikacji
[225] Please note that __CITY__ monitoring station is now shutdown and will soon be removed from the station list.: Zwróć uwagę, że stacja monitorująca __CITY__ jest teraz zamknięta i wkrótce zostanie usunięta z listy stacji.
[226] Nearest Stations: Najbliższe stacje
[227] Options: Opcje
[228] Settings: Ustawienia
[229] Contacting the World Air Quality Index team: Kontakt z zespołem World Air Quality Index
[232] You can contact us using the following form. Please be patient, and allow us to reply to your messages within one week.: Możesz skontaktować się z nami za pomocą poniższego formularza. Prosimy o cierpliwość - odpowiemy na wiadomość w ciągu tygodnia.
[233] Give feedback: Prześlij opinię
[310] All the credits must go to the US Embassies in China for initially providing and publishing their PM2.5 air quality measurement, to the China MEP for the huge effort in providing PM2.5 for so many cities, and all the worldwide Environment Protection Agencies for their excellent work on monitoring and providing Air Quality information .: Serdecznie podziękowania należą się ambasadzie USA w Chinach za początkowe dostarczenie oraz opublikowanie jej danych dot. stężenia pyłu PM2.5, Ministrowi Ochrony Środowiska Chińskiej Republiki Ludowej za ogrom wykonanej pracy przy dostarczeniu odczytów PM2.5 z tak wielu miast, oraz organizacjom na rzecz instytucji ochrony środowiska z całego świata za ich wspaniały wkład w mierzenie oraz dostarczanie informacji o jakości powietrza.
[312] Past 48 hours data: Dane z ostatnich 48 godzin

--

Read or publish comments (they rely on Disqus)

About the Air Quality and Pollution Measurement:

About the Air Quality Levels

AQIAir Pollution LevelHealth ImplicationsCautionary Statement (for PM2.5)
0 - 50 Good Air quality is considered satisfactory, and air pollution poses little or no risk None
51 -100 Moderate Air quality is acceptable; however, for some pollutants there may be a moderate health concern for a very small number of people who are unusually sensitive to air pollution. Active children and adults, and people with respiratory disease, such as asthma, should limit prolonged outdoor exertion.
101-150 Unhealthy for Sensitive Groups Members of sensitive groups may experience health effects. The general public is not likely to be affected. Active children and adults, and people with respiratory disease, such as asthma, should limit prolonged outdoor exertion.
151-200 Unhealthy Everyone may begin to experience health effects; members of sensitive groups may experience more serious health effects Active children and adults, and people with respiratory disease, such as asthma, should avoid prolonged outdoor exertion; everyone else, especially children, should limit prolonged outdoor exertion
201-300 Very Unhealthy Health warnings of emergency conditions. The entire population is more likely to be affected. Active children and adults, and people with respiratory disease, such as asthma, should avoid all outdoor exertion; everyone else, especially children, should limit outdoor exertion.
300+ Hazardous Health alert: everyone may experience more serious health effects Everyone should avoid all outdoor exertion

To know more about Air Quality and Pollution, check the wikipedia Air Quality topic or the airnow guide to Air Quality and Your Health.

For very useful health advices of Beijing Doctor Richard Saint Cyr MD, check www.myhealthbeijing.com blog.


Usage Notice: All the Air Quality data are unvalidated at the time of publication, and due to quality assurance these data may be amended, without notice, at any time. The World Air Quality Index project has exercised all reasonable skill and care in compiling the contents of this information and under no circumstances will the World Air Quality Index project team or its agents be liable in contract, tort or otherwise for any loss, injury or damage arising directly or indirectly from the supply of this data.Settings


Language Settings:


Temperature unit:
Celcius