Chất lượng không khí trên toàn thế giới
AirNet Sensor Network

Sorry, the data associated to your station can not be found right now....

Countries (71)

Albania (2) -
Angola (2) -
Argentina (10) -
Armenia (1) -
Australia (16) -
Austria (3) -
Azerbaijan (4) -
Belarus (17) -
Belgium (2) -
Brazil (6) -
Canada (8) -
Cape Verde (1) -
Chile (6) -
Colombia (2) -
Cyprus (3) -
Czech Republic (5) -
Denmark (8) -
Dominican Republic (1) -
Estonia (3) -
Finland (2) -
France (6) -
Georgia (1) -
Germany (10) -
Ghana (4) -
Greece (24) -
Greenland (1) -
Guatemala (1) -
Iceland (2) -
Indonesia (2) -
Ireland (48) -
Israel (11) -
Italy (5) -
Kazakhstan (38) -
Kenya (1) -
Kosovo (5) -
Kyrgyzstan (20) -
Laos (1) -
Latvia (27) -
Liberia (1) -
Liechtenstein (1) -
Lithuania (1) -
Luxembourg (1) -
Moldova (7) -
Montenegro (1) -
Nepal (1) -
New Zealand (6) -
Norway (3) -
Pakistan (2) -
Philippines (1) -
Poland (4) -
Portugal (3) -
Romania (268) -
Russia (8) -
Senegal (6) -
Serbia (105) -
Slovenia (4) -
South Africa (5) -
South Korea (1) -
Spain (3) -
Sweden (6) -
Switzerland (9) -
Tajikistan (5) -
Thailand (502) -
The Netherlands (10) -
Togo (1) -
Turkey (4) -
Uganda (67) -
Ukraine (406) -
United Kingdom (14) -
United States of America (35) -
Vietnam (9) -
Share: aqicn.org/station/vn/

If you would like to add your own air quality feed onto the map, check the data feed page.

Albania

62
107

Angola

18
-

Argentina

13
3
2
30
3
18
6
7
-
-

Armenia

166

Australia

17
25
13
5
17
21
0
17
9
21
9
9
9
5
13
-

Austria

30
-
-

Azerbaijan

42
74
-
-

Belarus

39
44
56
76
39
96
43
16
58
60
67
42
55
60
-
-
-

Belgium

9
25

Brazil

56
16
13
1
1
-

Canada

17
9
5
13
193
17
9
-

Cape Verde

24

Chile

18
11
14
25
22
10

Colombia

22
25

Cyprus

39
15
30

Czech Republic

0
0
93
0
0

Denmark

3
52
834
13
24
63
-
-

Dominican Republic

11

Estonia

105
15
15

Finland

13
-

France

10
13
42
25
5
-

Georgia

-

Germany

5
34
25
13
21
78
5
17
17
59

Ghana

81
82
-
-

Greece

137
200
50
89
2
62
113
64
167
0
121
4
27
82
17
12
70
-
-
-
-
-
-
-

Greenland

-

Guatemala

9

Iceland

1
12

Indonesia

91
-

Ireland

7
9
14
11
40
24
54
82
8
15
25
11
93
28
23
2
57
31
18
23
37
35
5
19
13
53
15
13
9
2
155
11
193
13
21
9
8
13
93
13
-
-
-
-
-
-
-
-

Israel

28
97
65
17
21
5
55
76
17
55
-

Italy

21
30
50
-
-

Kazakhstan

61
167
173
213
154
376
146
153
152
47
414
331
83
80
235
120
60
177
63
96
287
163
18
65
24
388
96
74
127
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Kenya

73

Kosovo

52
90
12
79
-

Kyrgyzstan

140
122
176
158
178
165
51
176
179
161
158
192
172
345
92
-
-
-
-
-

Laos

-

Latvia

65
22
78
1
56
51
8
3
49
33
43
28
22
45
28
38
57
29
34
45
33
53
-
-
-
-
-

Liberia

11

Liechtenstein

21

Lithuania

50

Luxembourg

0

Moldova

89
76
138
50
53
-
-

Montenegro

-

Nepal

130

New Zealand

147
17
21
0
13
17

Norway

13
17
17

Pakistan

226
181

Philippines

20

Poland

13
0
13
-

Portugal

17
0
-

Romania

95
93
93
95
13
76
95
158
72
153
154
91
55
80
154
68
189
173
179
114
34
156
102
55
164
158
129
85
122
85
9
87
162
80
154
61
61
30
151
5
153
68
63
55
61
76
87
91
72
85
30
147
161
178
167
124
124
158
91
25
78
59
95
154
834
65
119
89
91
78
17
112
158
97
97
70
55
13
153
38
180
70
57
132
63
137
109
162
109
82
17
162
65
59
164
165
46
119
124
70
127
109
112
78
46
147
158
99
155
78
72
85
46
87
160
139
76
159
134
137
82
70
166
276
93
109
122
93
59
153
55
87
82
59
89
61
139
85
109
87
202
74
87
91
25
157
149
34
172
104
9
42
68
89
76
91
65
21
0
102
80
82
53
70
104
102
0
104
87
104
102
76
93
5
107
162
78
55
89
38
74
104
65
50
74
17
137
76
76
153
97
76
162
137
139
63
61
169
99
68
0
89
158
80
149
87
102
59
139
85
102
74
74
91
147
61
34
158
132
134
149
85
147
59
42
91
159
95
158
42
59
59
164
147
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Russia

25
46
38
30
30
17
-
-

Senegal

79
29
18
-
-
-

Serbia

56
109
175
12
147
114
167
74
77
69
249
248
177
71
74
61
94
118
222
76
140
135
86
89
100
185
68
74
126
144
87
164
100
119
78
77
153
73
17
35
193
54
152
111
54
202
121
87
101
99
142
108
96
109
79
58
148
132
193
89
102
125
67
323
65
70
163
95
170
102
132
182
70
18
155
52
131
161
151
86
81
36
452
26
89
194
75
169
164
103
98
92
57
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Slovenia

167
107
59
-

South Africa

26
11
17
10
24

South Korea

-

Spain

17
13
9

Sweden

0
30
5
0
0
9

Switzerland

13
0
9
25
91
0
9
25
5

Tajikistan

178
135
126
132
124

Thailand

60
60
63
116
62
88
100
100
0
166
48
60
63
85
61
145
90
89
118
81
69
63
89
117
78
74
104
147
17
82
127
163
112
102
129
152
65
82
170
91
99
147
147
68
80
109
127
91
109
124
129
132
59
13
72
114
72
74
89
59
124
91
63
70
34
112
93
59
68
159
112
97
89
70
82
97
151
78
93
102
134
122
80
182
114
82
87
107
109
72
99
91
91
80
74
91
104
104
142
76
76
134
97
95
78
78
119
137
114
53
80
76
158
87
50
147
70
102
124
166
65
127
68
119
82
99
85
119
46
127
82
114
93
76
53
132
63
61
53
134
122
68
163
153
109
109
169
95
144
89
187
189
112
119
89
91
147
104
169
142
112
164
99
70
144
102
65
139
57
70
85
104
93
112
68
87
157
76
63
99
132
169
167
122
97
30
107
114
21
74
80
114
25
124
149
89
144
57
42
55
109
132
104
30
30
57
55
139
102
142
124
17
80
147
171
99
25
104
25
76
117
72
57
85
87
78
112
151
102
74
104
129
127
107
85
132
132
149
112
142
91
117
89
74
151
114
59
114
87
129
155
151
68
72
127
162
122
70
85
78
25
55
68
59
80
78
95
50
78
102
119
155
132
177
107
155
93
72
78
129
80
104
63
178
151
74
25
42
95
87
107
59
55
68
124
147
89
95
72
114
87
65
91
160
85
93
99
122
72
104
119
70
80
91
122
112
95
117
132
63
76
89
74
70
21
74
112
91
139
97
112
68
102
112
89
85
30
78
76
122
122
154
107
97
142
95
76
142
76
55
53
153
129
147
119
151
119
17
117
134
85
114
57
82
104
104
109
109
112
147
129
107
107
102
158
129
68
139
109
154
80
109
127
91
91
183
124
95
117
97
72
112
109
46
42
74
42
155
119
114
164
137
74
95
87
112
112
38
25
70
102
95
89
139
162
117
99
137
102
57
153
80
34
153
117
119
74
97
93
167
171
95
102
70
149
95
164
82
122
63
72
70
112
117
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

The Netherlands

5
13
21
5
17
34
17
17
13
-

Togo

-

Turkey

51
41
19
-

Uganda

165
168
67
139
157
263
82
151
165
65
157
158
182
165
134
170
81
143
102
75
120
81
152
94
139
76
157
170
171
153
170
93
113
91
158
154
166
155
169
41
63
156
158
161
154
164
159
81
161
106
159
57
162
157
152
64
108
84
75
-
-
-
-
-
-
-
-

Ukraine

5
64
173
85
165
76
44
62
82
47
95
93
34
94
65
93
45
159
51
355
78
168
101
116
89
51
109
81
107
105
78
112
76
55
117
66
67
125
155
47
81
9
84
152
88
104
0
71
159
56
108
111
71
59
161
60
151
58
125
160
81
122
72
93
21
64
30
25
54
154
14
1
19
0
2
59
3
24
2
1
33
1
1
1
1
2
1
23
9
3
10
8
1
2
3
11
4
1
59
25
53
3
46
102
31
65
52
72
61
41
83
103
100
84
46
9
44
0
26
13
1
88
73
17
28
58
81
72
38
110
50
125
170
46
95
30
30
49
38
46
152
23
38
61
68
66
115
70
49
169
160
90
91
38
102
84
76
76
56
63
34
29
54
80
29
83
56
58
49
77
118
70
81
128
11
205
61
151
138
55
30
107
140
110
137
94
49
154
94
125
131
77
31
63
48
93
17
145
100
62
65
119
32
77
66
157
42
68
111
63
36
84
70
82
94
91
190
217
48
100
44
58
37
77
91
33
74
148
50
142
34
98
140
85
153
4
142
77
82
45
38
69
71
65
36
79
50
70
75
156
51
78
131
54
129
54
174
87
130
107
160
68
137
120
120
8
47
83
106
78
157
50
64
154
77
65
122
90
27
48
67
60
1
54
101
120
157
94
12
70
62
52
155
0
117
77
99
76
51
24
86
28
68
53
90
80
93
72
44
144
89
58
63
39
67
74
77
149
87
172
78
91
117
76
78
38
69
84
118
91
59
38
74
70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

United Kingdom

17
30
5
9
5
0
9
13
5
5
17
25
5
-

United States of America

25
17
25
21
34
26
38
13
13
9
13
17
13
9
13
9
38
63
42
21
13
93
5
42
102
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Vietnam

165
43
155
85
142
168
172
44
157

Bạn muốn trạm giám sát chất lượng không khí của riêng bạn?

Các trạm giám sát chất lượng không khí GAIA đang sử dụng các cảm biến hạt laser công nghệ cao để đo ô nhiễm PM2.5 thời gian thực, đây là một trong những chất gây ô nhiễm không khí có hại nhất.

Rất dễ cài đặt, chúng chỉ cần một điểm truy cập WIFI và nguồn điện USB. Sau khi kết nối, mức độ ô nhiễm không khí được báo cáo ngay lập tức và theo thời gian thực trên bản đồ của chúng tôi

AirNet World Wide Map

Some of the available networks: Clarity - Open Sense - uRad Monitor - AirQo - Purple Air - LuftDaten - Citizen Science Project - Ambente - AQI India by Purelogic Labs India Pvt Ltd - AirKaz.org - Aire Paraguay - Nebo - ยักษ์ขาว Yakkaw (White Giant) - Climate Change Data Center, Chiang Mai University - Eco City - Save Dnipro

Về phương pháp đo chất lượng không khí và mức độ ô nhiễm:

Về các thang đo chất lượng không khí

- Giá trị chỉ số chất lượng không khí (AQI)Mức độ ảnh hưởng sức khỏe
0 - 50 Tốt Chất lượng không khí được xem là đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
51 -100 Trung bình Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được; tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm.
101-150 Không tốt cho người nhạy cảm Nhóm người nhạy cảm có thể chịu ảnh hưởng sức khỏe. Số đông không có nguy cơ bị tác động.
151-200 Có hại cho sức khỏe Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe; nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.
201-300 Rất có hại cho sức khỏe Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
300+ Nguy hiểm Cảnh báo sức khỏe: tất cả mọi người có thể chịu tác động nghiêm trọng đến sức khỏe

Để biết thêm về ô nhiễm và chất lượng không khí , xem wikipedia chất lượng không khí đang đề hoặc hướng dẫn về chất lượng không khí và sức khỏe của bạn .

Để biết những lời khuyên về sức khỏe rất hữu ích của bác sĩ y khoa Richard Saint Cyr ở Bắc Kinh, xem www.myhealthbeijing.com blog.


Thông báo sử dụng: Tất cả dữ liệu chất lượng không khí không được xác thực tại thời điểm công bố. Nhằm đảm bảo chất lượng, những dữ liệu này có thể được cập nhập mà không cần thông báo trước. Nhóm dự án Chỉ số chất lượng không khí toàn cầu đã thực hiện tất cả yêu cầu cần thiết trong việc biên soạn các thông tin này. Nhóm dự án hoặc các bên liên quan sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc cung cấp những dữ liệu này trong bất kỳ trường hợp nào.Cài đặt


Cài đặt ngôn ngữ:


Temperature unit:
Celcius