Chất lượng không khí trên toàn thế giới
AirNet Sensor Network

Sorry, the data associated to your station can not be found right now....

Countries (72)

Albania (2) -
Angola (2) -
Argentina (13) -
Armenia (1) -
Australia (16) -
Austria (3) -
Azerbaijan (4) -
Belarus (17) -
Belgium (2) -
Brazil (6) -
Canada (8) -
Cape Verde (1) -
Chile (6) -
Colombia (2) -
Croatia (1) -
Cyprus (3) -
Czech Republic (5) -
Denmark (10) -
Dominican Republic (1) -
Estonia (3) -
Finland (3) -
France (7) -
Georgia (1) -
Germany (12) -
Ghana (5) -
Greece (25) -
Guatemala (1) -
Iceland (2) -
Indonesia (2) -
Ireland (50) -
Israel (11) -
Italy (5) -
Kazakhstan (47) -
Kenya (1) -
Kosovo (5) -
Kyrgyzstan (24) -
Laos (1) -
Latvia (27) -
Liberia (1) -
Liechtenstein (1) -
Lithuania (1) -
Luxembourg (1) -
Moldova (7) -
Montenegro (1) -
Nepal (1) -
New Zealand (6) -
Norway (3) -
Pakistan (2) -
Philippines (1) -
Poland (4) -
Portugal (3) -
Romania (292) -
Russia (8) -
Senegal (7) -
Serbia (114) -
Slovenia (4) -
South Africa (8) -
South Korea (1) -
Spain (3) -
Sweden (6) -
Switzerland (9) -
Tajikistan (5) -
Thailand (601) -
The Netherlands (10) -
Togo (1) -
Turkey (4) -
Uganda (69) -
Ukraine (425) -
United Kingdom (14) -
United States of America (43) -
Unknown (2) -
Vietnam (10) -
Share: aqicn.org/station/vn/

If you would like to add your own air quality feed onto the map, check the data feed page.

Albania

25
14

Angola

62
40

Argentina

7
21
4
12
9
7
38
9
13
14
2
-
-

Armenia

145

Australia

25
9
17
21
17
17
5
17
0
17
9
13
0
17
5
-

Austria

154
-
-

Azerbaijan

87
67
-
-

Belarus

35
15
111
49
67
45
40
82
19
70
74
98
49
30
19
-
-

Belgium

34
57

Brazil

14
86
0
34
-
-

Canada

5
9
9
17
17
301
9
-

Cape Verde

-

Chile

10
13
7
3
5
-

Colombia

834
14

Croatia

5

Cyprus

6
8
1

Czech Republic

0
0
0
0
65

Denmark

5
9
1
15
25
13
-
-
-
-

Dominican Republic

25

Estonia

8
38
-

Finland

5
13
-

France

25
76
72
34
93
21
30

Georgia

-

Germany

13
68
158
78
17
21
21
13
59
13
50
-

Ghana

170
245
177
-
-

Greece

34
10
42
18
31
13
74
60
39
35
13
10
36
111
8
55
0
51
-
-
-
-
-
-
-

Guatemala

5

Iceland

25
-

Indonesia

56
5

Ireland

50
2
31
30
63
13
26
26
25
8
27
44
25
37
24
35
64
38
38
15
35
38
17
25
38
19
29
27
37
26
13
37
68
36
56
48
66
45
0
26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Israel

17
2
1
5
9
17
17
17
9
-
-

Italy

17
80
70
-
-

Kazakhstan

53
81
110
107
159
156
68
98
162
99
157
158
165
170
71
68
45
77
47
110
151
84
152
150
383
58
94
56
340
80
160
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Kenya

160

Kosovo

33
11
41
45
14

Kyrgyzstan

100
102
167
124
165
166
151
59
84
112
147
170
171
159
193
91
-
-
-
-
-
-
-
-

Laos

-

Latvia

12
22
41
20
16
23
28
22
16
28
21
14
31
31
59
18
25
0
56
-
-
-
-
-
-
-
-

Liberia

28

Liechtenstein

97

Lithuania

38

Luxembourg

21

Moldova

30
17
49
61
0
13
-

Montenegro

7

Nepal

-

New Zealand

142
0
13
17
21
21

Norway

9
21
13

Pakistan

164
171

Philippines

61

Poland

13
0
13
-

Portugal

13
177
-

Romania

93
0
61
50
63
107
72
65
46
102
93
55
57
50
68
50
149
89
57
74
93
93
53
65
21
55
59
93
85
42
74
91
57
102
78
0
91
99
46
55
68
25
57
25
70
63
61
63
57
82
38
53
107
50
85
55
72
13
68
25
89
74
17
70
17
30
65
61
85
53
93
57
65
80
57
50
53
63
0
0
82
57
65
59
269
55
65
61
153
63
53
46
72
63
30
59
65
34
50
152
89
0
46
46
76
107
57
93
59
17
97
59
25
68
134
46
122
76
72
59
76
119
57
63
46
95
38
53
13
70
91
91
95
91
30
46
157
80
63
65
50
30
5
91
50
53
9
305
17
59
82
72
95
74
65
142
57
42
91
80
55
701
74
74
74
53
53
50
89
147
78
65
78
74
76
70
76
68
107
119
55
85
57
99
99
104
68
93
0
42
46
124
102
63
72
57
78
211
46
68
95
72
70
55
70
122
25
63
99
13
65
68
63
78
119
68
78
55
65
95
53
25
53
21
53
57
95
46
132
82
68
59
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Russia

149
117
25
107
-
-
-
-

Senegal

31
90
-
-
-
-
-

Serbia

54
16
33
48
55
76
12
29
34
51
57
44
87
66
63
39
30
48
7
63
32
35
78
42
58
34
26
76
34
30
31
85
49
97
23
5
95
43
64
70
100
63
38
128
150
31
49
24
78
106
69
58
47
69
65
62
28
36
73
2
92
39
54
113
80
46
49
55
67
42
43
72
46
43
13
53
54
20
53
11
39
170
28
70
68
57
32
42
35
40
33
10
23
33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Slovenia

85
97
-
-

South Africa

8
8
20
18
17
14
12
-

South Korea

-

Spain

21
57
85

Sweden

0
0
0
30
5
-

Switzerland

9
91
25
9
34
5
34
13
0

Tajikistan

179
173
186
169
179

Thailand

80
72
67
58
63
57
66
79
64
66
46
72
81
35
56
15
13
87
93
63
85
93
9
95
127
82
89
74
70
165
59
72
139
91
65
93
122
57
107
61
68
97
91
5
46
114
104
85
65
50
72
63
25
70
142
9
74
65
25
70
173
65
61
85
76
104
188
13
99
82
99
80
57
65
85
42
91
104
70
74
127
95
93
55
82
117
178
104
93
85
50
38
34
61
70
89
129
61
57
93
97
91
70
61
107
57
61
59
93
46
107
72
59
132
85
70
65
17
95
85
50
89
93
53
70
78
53
93
85
114
63
82
68
80
74
102
76
85
85
53
82
30
87
127
74
82
117
102
89
74
107
57
87
127
89
122
74
89
95
104
70
30
80
93
13
38
57
5
17
65
55
50
91
93
139
17
144
53
85
72
59
132
114
117
5
61
114
46
152
74
25
104
9
155
38
34
87
134
63
102
25
74
80
107
76
95
104
93
82
65
112
68
102
104
107
119
117
97
124
112
34
87
78
63
109
144
119
17
65
95
142
142
85
74
80
30
21
25
42
70
95
59
70
91
114
42
102
129
107
61
74
61
117
91
156
93
114
85
139
65
59
34
9
70
70
91
42
5
59
38
68
55
70
99
21
89
74
13
68
160
80
9
63
30
30
76
93
65
74
80
178
61
95
76
80
99
102
87
42
61
59
82
21
55
93
57
38
78
68
13
50
57
70
80
104
102
82
25
80
76
80
152
93
76
65
55
119
127
72
50
85
91
104
107
25
114
104
87
99
91
65
76
42
76
112
107
46
99
59
89
117
124
78
65
74
119
61
87
132
72
80
127
155
53
72
87
104
38
114
30
57
65
34
155
72
74
139
109
76
82
107
89
9
38
34
76
72
82
102
124
82
78
97
46
85
160
57
91
97
25
87
87
17
85
72
70
55
109
91
53
65
76
97
112
55
72
93
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

The Netherlands

13
0
46
87
13
119
70
46
-
-

Togo

-

Turkey

67
177
40
-

Uganda

112
153
90
186
65
82
156
179
128
183
163
155
128
159
137
124
108
115
57
155
212
209
155
148
182
195
162
167
159
208
160
112
157
180
160
185
175
121
157
179
80
140
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ukraine

30
61
42
28
44
53
54
49
50
40
48
47
55
56
60
12
9
32
51
75
3
50
77
98
67
79
73
35
21
3
58
45
36
51
52
17
95
76
44
17
35
71
62
26
23
23
17
14
99
50
32
16
20
32
37
42
5
2
45
15
35
1
2
1
2
2
2
3
7
5
4
14
1
2
3
7
13
13
2
34
55
30
2
50
68
45
41
40
32
999
21
48
36
48
35
30
9
33
44
39
99
52
250
37
38
29
21
34
40
33
46
58
999
35
29
68
53
102
79
57
70
59
61
144
38
58
30
60
85
57
62
29
31
49
59
13
33
37
45
38
17
39
51
47
54
33
50
8
41
32
48
52
35
61
17
69
12
56
13
13
36
32
50
27
31
40
42
36
80
55
40
67
52
55
46
30
27
29
34
46
40
37
78
38
37
33
43
39
26
36
159
59
52
36
55
54
113
30
66
56
13
30
24
32
20
56
43
40
42
5
36
51
69
34
30
43
33
38
37
47
60
57
45
60
57
25
51
50
119
24
87
47
59
12
36
54
59
20
40
40
34
72
47
33
36
46
51
48
34
21
48
42
51
34
38
46
34
68
65
12
18
67
57
65
11
33
53
67
42
61
9
37
83
43
28
25
40
5
22
9
37
47
30
49
25
26
31
44
57
28
38
37
56
70
44
51
72
36
41
30
31
50
61
42
13
50
34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

United Kingdom

95
87
17
74
70
74
30
59
5
34
54
-
-
-

United States of America

30
30
13
17
9
0
72
13
9
50
21
5
0
50
78
38
30
21
0
13
55
21
13
17
34
17
25
21
13
78
55
46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Unknown


Vietnam

105
187
15
144
170
42
176
168
-
-

Bạn muốn trạm giám sát chất lượng không khí của riêng bạn?

Các trạm giám sát chất lượng không khí GAIA đang sử dụng các cảm biến hạt laser công nghệ cao để đo ô nhiễm PM2.5 thời gian thực, đây là một trong những chất gây ô nhiễm không khí có hại nhất.

Rất dễ cài đặt, chúng chỉ cần một điểm truy cập WIFI và nguồn điện USB. Sau khi kết nối, mức độ ô nhiễm không khí được báo cáo ngay lập tức và theo thời gian thực trên bản đồ của chúng tôi

AirNet World Wide Map

Some of the available networks: Clarity - Open Sense - uRad Monitor - AirQo - Purple Air - LuftDaten - Citizen Science Project - Ambente - AQI India by Purelogic Labs India Pvt Ltd - AirKaz.org - Nebo - ยักษ์ขาว Yakkaw (White Giant) - Climate Change Data Center, Chiang Mai University - Eco City - Save Dnipro

Về phương pháp đo chất lượng không khí và mức độ ô nhiễm:

Về các thang đo chất lượng không khí

- Giá trị chỉ số chất lượng không khí (AQI)Mức độ ảnh hưởng sức khỏe
0 - 50 Tốt Chất lượng không khí được xem là đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
51 -100 Trung bình Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được; tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm.
101-150 Không tốt cho người nhạy cảm Nhóm người nhạy cảm có thể chịu ảnh hưởng sức khỏe. Số đông không có nguy cơ bị tác động.
151-200 Có hại cho sức khỏe Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe; nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.
201-300 Rất có hại cho sức khỏe Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
300+ Nguy hiểm Cảnh báo sức khỏe: tất cả mọi người có thể chịu tác động nghiêm trọng đến sức khỏe

Để biết thêm về ô nhiễm và chất lượng không khí , xem wikipedia chất lượng không khí đang đề hoặc hướng dẫn về chất lượng không khí và sức khỏe của bạn .

Để biết những lời khuyên về sức khỏe rất hữu ích của bác sĩ y khoa Richard Saint Cyr ở Bắc Kinh, xem www.myhealthbeijing.com blog.


Thông báo sử dụng: Tất cả dữ liệu chất lượng không khí không được xác thực tại thời điểm công bố. Nhằm đảm bảo chất lượng, những dữ liệu này có thể được cập nhập mà không cần thông báo trước. Nhóm dự án Chỉ số chất lượng không khí toàn cầu đã thực hiện tất cả yêu cầu cần thiết trong việc biên soạn các thông tin này. Nhóm dự án hoặc các bên liên quan sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc cung cấp những dữ liệu này trong bất kỳ trường hợp nào.Cài đặt


Cài đặt ngôn ngữ:


Temperature unit:
Celcius