Chất lượng không khí trên toàn thế giới
AirNet Sensor Network

Sorry, the data associated to your station can not be found right now....

Countries (72)

Albania (2) -
Angola (2) -
Argentina (10) -
Armenia (1) -
Australia (16) -
Austria (3) -
Azerbaijan (4) -
Belarus (17) -
Belgium (2) -
Brazil (6) -
Canada (8) -
Cape Verde (1) -
Chile (6) -
Colombia (2) -
Cyprus (3) -
Czech Republic (5) -
Denmark (8) -
Dominican Republic (1) -
Estonia (3) -
Finland (2) -
France (7) -
Georgia (1) -
Germany (10) -
Ghana (4) -
Greece (24) -
Greenland (1) -
Guatemala (1) -
Iceland (2) -
Indonesia (2) -
Ireland (48) -
Israel (11) -
Italy (5) -
Kazakhstan (38) -
Kenya (1) -
Kosovo (5) -
Kyrgyzstan (20) -
Laos (1) -
Latvia (27) -
Liberia (1) -
Liechtenstein (1) -
Lithuania (1) -
Luxembourg (1) -
Moldova (7) -
Montenegro (1) -
Nepal (1) -
New Zealand (6) -
Norway (3) -
Pakistan (2) -
Philippines (1) -
Poland (4) -
Portugal (3) -
Romania (268) -
Russia (8) -
Senegal (6) -
Serbia (105) -
Slovenia (4) -
South Africa (5) -
South Korea (1) -
Spain (3) -
Sweden (6) -
Switzerland (9) -
Tajikistan (5) -
Thailand (502) -
The Netherlands (10) -
Togo (1) -
Turkey (4) -
Uganda (67) -
Ukraine (406) -
United Kingdom (14) -
United States of America (36) -
Unknown (1) -
Vietnam (9) -
Share: aqicn.org/station/vn/

If you would like to add your own air quality feed onto the map, check the data feed page.

Albania

157
72

Angola

77
-

Argentina

17
33
2
4
13
10
3
2
-
-

Armenia

159

Australia

0
17
21
9
13
17
5
9
0
9
9
17
17
21
25
-

Austria

46
-
-

Azerbaijan

44
63
-
-

Belarus

80
56
63
21
54
46
55
88
36
78
56
60
46
48
-
-
-

Belgium

17
17

Brazil

28
12
11
0
6
-

Canada

5
5
17
17
13
13
209
-

Cape Verde

18

Chile

6
18
10
11
11
14

Colombia

25
26

Cyprus

21
29
19

Czech Republic

0
0
0
95
0

Denmark

40
9
834
51
8
8
-
-

Dominican Republic

15

Estonia

27
59
30

Finland

13
-

France

13
21
9
13
5
25
-

Georgia

-

Germany

13
17
25
9
78
53
21
5
17
70

Ghana

111
72
-
-

Greece

61
134
5
0
80
8
0
13
67
55
80
159
56
82
127
138
249
-
-
-
-
-
-
-

Greenland

-

Guatemala

9

Iceland

12
1

Indonesia

154
-

Ireland

6
155
18
30
13
49
8
45
13
70
2
3
14
22
59
14
37
20
20
25
13
10
10
30
38
93
16
68
132
9
22
9
95
9
10
20
22
9
6
22
-
-
-
-
-
-
-
-

Israel

6
107
21
85
93
68
82
5
8
17
-

Italy

42
17
53
-
-

Kazakhstan

54
154
149
151
89
429
80
102
86
30
442
179
88
95
155
152
60
156
120
112
199
159
23
78
31
232
83
72
77
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Kenya

63

Kosovo

12
65
65
71
-

Kyrgyzstan

166
80
175
162
132
155
153
32
187
197
178
159
174
359
104
-
-
-
-
-

Laos

-

Latvia

2
82
5
57
35
45
47
70
52
31
82
49
44
59
48
50
34
54
37
15
0
18
-
-
-
-
-

Liberia

20

Liechtenstein

17

Lithuania

46

Luxembourg

5

Moldova

80
70
124
53
68
-
-

Montenegro

-

Nepal

77

New Zealand

17
21
152
13
21
0

Norway

17
13
13

Pakistan

196
230

Philippines

26

Poland

13
0
13
-

Portugal

0
17
-

Romania

156
82
95
17
34
129
93
89
0
169
42
91
99
30
13
17
74
91
132
124
102
95
112
157
85
85
127
158
168
151
0
122
68
97
91
59
109
109
158
91
147
61
117
155
80
107
85
78
158
72
134
95
68
13
25
97
9
163
97
95
95
46
112
151
78
153
55
95
95
91
107
76
107
59
97
80
89
97
119
82
107
76
169
117
68
157
97
38
82
161
152
157
99
149
76
38
132
231
191
80
70
89
167
179
70
17
25
263
85
53
114
99
122
163
74
114
82
59
117
107
30
117
85
63
91
173
160
59
91
68
89
61
165
78
117
163
30
55
107
119
152
89
25
82
167
97
151
93
72
57
95
147
85
59
151
149
89
147
151
46
104
21
142
78
70
158
9
834
57
82
42
119
13
59
95
109
122
99
168
93
87
152
85
91
63
124
70
172
112
38
119
132
85
95
74
95
147
119
82
70
97
166
112
109
161
114
61
68
152
109
17
0
97
102
65
93
68
134
0
192
97
161
21
97
17
102
142
124
109
99
89
158
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Russia

21
30
30
25
21
21
-
-

Senegal

74
21
18
-
-
-

Serbia

81
126
155
80
76
56
44
65
250
100
154
227
118
134
78
166
83
69
65
73
154
31
175
75
111
85
146
293
183
120
62
171
81
59
98
161
119
212
59
139
79
152
180
82
76
151
142
13
158
204
96
236
123
244
95
160
118
81
176
74
109
110
101
64
63
145
17
96
79
171
51
60
99
120
154
148
158
4
71
119
79
56
121
106
40
432
233
91
102
68
172
89
54
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Slovenia

155
59
107
-

South Africa

7
18
24
14
8

South Korea

-

Spain

0
13
17

Sweden

0
30
5
5
0
0

Switzerland

25
0
0
91
5
13
0
21
9

Tajikistan

130
75
88
89
93

Thailand

82
61
67
105
64
75
68
86
165
83
63
55
110
132
111
90
106
84
83
145
61
65
97
104
72
78
89
112
21
78
91
132
89
104
129
152
57
78
157
87
155
149
147
78
97
137
139
80
107
119
127
129
59
13
68
119
76
55
97
53
127
87
59
93
30
122
99
53
76
127
122
95
93
65
82
119
158
65
78
117
124
117
87
85
114
85
95
99
99
102
102
82
82
87
76
93
102
104
78
85
87
127
91
87
74
82
109
129
107
57
68
80
158
80
142
72
109
129
161
63
80
68
114
82
87
80
127
42
127
89
95
93
55
53
102
68
61
53
134
132
72
158
159
97
129
154
93
112
95
230
190
87
97
80
74
122
87
176
147
109
153
80
70
89
102
68
159
59
68
109
93
78
74
93
119
154
89
63
91
132
168
165
124
104
46
112
112
34
82
85
117
46
127
124
93
119
57
21
59
89
132
93
34
25
70
68
97
104
144
109
13
91
132
153
112
34
93
34
68
119
72
61
76
80
82
89
91
99
78
80
95
139
109
87
117
99
78
112
152
78
129
114
72
97
119
53
119
68
137
65
151
57
76
134
142
129
87
91
82
21
46
68
57
80
59
93
65
122
122
165
132
157
102
153
95
72
91
129
68
93
57
174
147
59
38
38
119
80
107
63
53
55
147
72
70
87
74
82
93
63
95
160
89
112
99
117
70
112
114
89
93
97
122
112
104
109
129
72
80
76
76
89
25
89
112
91
152
82
76
74
82
119
78
87
30
82
89
109
102
129
104
85
160
85
91
127
63
59
50
151
104
134
119
124
124
21
124
97
91
97
89
72
119
119
114
102
117
153
134
107
95
104
99
122
68
129
109
153
74
119
114
87
87
161
129
93
91
97
82
114
109
42
46
70
25
158
102
124
168
142
70
93
89
95
91
13
25
72
95
89
80
117
162
109
99
91
89
59
159
93
34
153
91
124
74
95
76
152
152
72
117
82
137
104
165
78
95
61
72
76
109
102
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

The Netherlands

5
13
13
13
9
21
17
34
9
-

Togo

-

Turkey

10
5
101
-

Uganda

165
177
88
157
157
188
82
154
166
65
164
198
202
163
128
122
81
149
102
65
154
76
185
151
81
157
151
162
157
161
93
133
91
158
161
164
158
173
40
70
143
156
160
162
167
155
81
163
80
159
162
57
159
147
64
119
84
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ukraine

3
34
152
112
177
58
70
78
103
78
106
107
85
38
0
103
66
161
78
13
96
119
117
141
76
18
124
74
53
69
118
42
101
49
57
62
61
86
110
166
60
57
36
63
41
117
80
80
89
93
160
1
1
23
0
2
57
7
26
10
1
38
27
1
1
1
2
1
2
2
3
21
2
1
1
1
14
2
1
63
25
47
61
3
49
102
40
68
57
64
57
41
75
106
102
92
38
71
9
43
0
3
52
12
80
82
62
30
26
54
73
71
63
106
61
118
125
57
157
32
62
47
38
46
151
30
46
78
67
58
143
78
53
158
152
90
86
63
99
80
82
76
79
94
40
40
71
115
42
125
87
61
56
77
39
115
101
98
114
12
225
41
87
122
55
37
153
109
101
126
90
52
144
101
113
147
74
63
31
79
91
17
85
83
58
62
104
41
136
77
50
188
56
84
76
58
104
32
90
76
72
94
91
130
181
214
48
67
93
97
58
57
90
76
35
71
139
108
115
23
94
67
126
80
155
95
4
153
75
76
59
56
64
114
126
59
98
53
74
78
147
45
79
105
54
127
55
159
170
93
118
120
158
68
138
104
122
11
62
64
72
83
74
79
58
87
151
130
68
111
76
38
61
71
33
1
57
86
123
128
90
7
68
59
59
97
34
158
145
70
81
69
51
27
76
132
23
65
59
84
31
92
87
73
42
98
103
92
82
85
43
60
49
80
79
81
129
60
154
80
92
83
119
85
68
34
82
53
118
122
61
34
82
93
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

United Kingdom

5
0
17
9
17
9
0
0
30
9
21
5
87
-

United States of America

46
25
38
46
5
5
13
21
13
13
17
21
5
9
5
21
17
13
53
25
80
21
6
59
13
82
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Unknown


Vietnam

240
158
45
183
228
58
154
182
194

Bạn muốn trạm giám sát chất lượng không khí của riêng bạn?

Các trạm giám sát chất lượng không khí GAIA đang sử dụng các cảm biến hạt laser công nghệ cao để đo ô nhiễm PM2.5 thời gian thực, đây là một trong những chất gây ô nhiễm không khí có hại nhất.

Rất dễ cài đặt, chúng chỉ cần một điểm truy cập WIFI và nguồn điện USB. Sau khi kết nối, mức độ ô nhiễm không khí được báo cáo ngay lập tức và theo thời gian thực trên bản đồ của chúng tôi

AirNet World Wide Map

Some of the available networks: Clarity - Open Sense - uRad Monitor - AirQo - Purple Air - LuftDaten - Citizen Science Project - Ambente - AQI India by Purelogic Labs India Pvt Ltd - AirKaz.org - Aire Paraguay - Nebo - ยักษ์ขาว Yakkaw (White Giant) - Climate Change Data Center, Chiang Mai University - Eco City - Save Dnipro

Về phương pháp đo chất lượng không khí và mức độ ô nhiễm:

Về các thang đo chất lượng không khí

- Giá trị chỉ số chất lượng không khí (AQI)Mức độ ảnh hưởng sức khỏe
0 - 50 Tốt Chất lượng không khí được xem là đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
51 -100 Trung bình Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được; tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm.
101-150 Không tốt cho người nhạy cảm Nhóm người nhạy cảm có thể chịu ảnh hưởng sức khỏe. Số đông không có nguy cơ bị tác động.
151-200 Có hại cho sức khỏe Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe; nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.
201-300 Rất có hại cho sức khỏe Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
300+ Nguy hiểm Cảnh báo sức khỏe: tất cả mọi người có thể chịu tác động nghiêm trọng đến sức khỏe

Để biết thêm về ô nhiễm và chất lượng không khí , xem wikipedia chất lượng không khí đang đề hoặc hướng dẫn về chất lượng không khí và sức khỏe của bạn .

Để biết những lời khuyên về sức khỏe rất hữu ích của bác sĩ y khoa Richard Saint Cyr ở Bắc Kinh, xem www.myhealthbeijing.com blog.


Thông báo sử dụng: Tất cả dữ liệu chất lượng không khí không được xác thực tại thời điểm công bố. Nhằm đảm bảo chất lượng, những dữ liệu này có thể được cập nhập mà không cần thông báo trước. Nhóm dự án Chỉ số chất lượng không khí toàn cầu đã thực hiện tất cả yêu cầu cần thiết trong việc biên soạn các thông tin này. Nhóm dự án hoặc các bên liên quan sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc cung cấp những dữ liệu này trong bất kỳ trường hợp nào.Cài đặt


Cài đặt ngôn ngữ:


Temperature unit:
Celcius