Chất lượng không khí trên toàn thế giới
AirNet Sensor Network

Sorry, the data associated to your station can not be found right now....

Countries (71)

Albania (2) -
Angola (2) -
Argentina (13) -
Armenia (1) -
Australia (17) -
Austria (3) -
Azerbaijan (4) -
Belarus (17) -
Belgium (2) -
Brazil (6) -
Canada (8) -
Cape Verde (1) -
Chile (6) -
Colombia (2) -
Croatia (1) -
Cyprus (3) -
Czech Republic (5) -
Denmark (10) -
Dominican Republic (1) -
Estonia (3) -
Finland (3) -
France (5) -
Georgia (1) -
Germany (11) -
Ghana (5) -
Greece (25) -
Guatemala (1) -
Iceland (2) -
Indonesia (2) -
Ireland (50) -
Israel (11) -
Italy (5) -
Kazakhstan (47) -
Kenya (2) -
Kosovo (5) -
Kyrgyzstan (24) -
Laos (1) -
Latvia (27) -
Liberia (1) -
Lithuania (1) -
Luxembourg (1) -
Moldova (7) -
Montenegro (1) -
Nepal (1) -
New Zealand (6) -
Norway (3) -
Pakistan (2) -
Philippines (1) -
Poland (4) -
Portugal (3) -
Romania (285) -
Russia (8) -
Senegal (7) -
Serbia (114) -
Slovenia (5) -
South Africa (8) -
South Korea (1) -
Spain (3) -
Sweden (6) -
Switzerland (9) -
Tajikistan (5) -
Thailand (600) -
The Netherlands (10) -
Togo (1) -
Turkey (4) -
Uganda (69) -
Ukraine (425) -
United Kingdom (14) -
United States of America (41) -
Unknown (5) -
Vietnam (10) -
Share: aqicn.org/station/vn/

If you would like to add your own air quality feed onto the map, check the data feed page.

Albania

55
9

Angola

52
28

Argentina

61
4
3
12
4
12
17
2
54
18
-
-
-

Armenia

80

Australia

17
17
5
9
17
0
9
5
13
0
9
21
25
17
21
-
-

Austria

151
-
-

Azerbaijan

65
13
-
-

Belarus

3
5
10
0
6
18
3
0
5
0
10
0
7
20
0
-
-

Belgium

13
17

Brazil

25
11
3
23
-
-

Canada

9
17
390
13
17
5
5
-

Cape Verde

-

Chile

8
10
10
12
-
-

Colombia

23
-

Croatia

53

Cyprus

1
6
51

Czech Republic

0
50
0
0
0

Denmark

13
6
9
70
10
20
-
-
-
-

Dominican Republic

19

Estonia

9
27
-

Finland

5
13
-

France

5
36
25
21
0

Georgia

-

Germany

13
17
78
0
17
53
21
0
21
21
-

Ghana

156
152
136
-
-

Greece

41
52
21
35
187
100
68
11
34
34
0
74
9
34
17
36
17
15
22
-
-
-
-
-
-

Guatemala

17

Iceland

23
-

Indonesia

34
130

Ireland

27
10
86
27
34
177
7
10
50
43
32
57
2
22
80
17
29
134
46
0
36
42
6
40
5
63
40
45
18
9
53
47
44
36
158
57
59
49
18
32
25
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Israel

59
6
13
57
8
91
17
57
55
-
-

Italy

30
46
17
-
-

Kazakhstan

110
141
152
160
151
80
103
152
44
133
166
186
54
70
17
64
20
137
88
152
81
157
333
60
68
40
348
115
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Kenya

19
28

Kosovo

13
121
145
111
33

Kyrgyzstan

152
152
116
252
147
156
156
138
120
102
264
116
253
149
178
99
-
-
-
-
-
-
-
-

Laos

-

Latvia

3
0
0
4
28
51
11
3
3
5
7
12
12
12
13
5
3
6
1
-
-
-
-
-
-
-
-

Liberia

78

Lithuania

9

Luxembourg

5

Moldova

57
25
0
25
51
30
-

Montenegro

4

Nepal

-

New Zealand

13
21
21
17
152
0

Norway

17
13
13

Pakistan

130
120

Philippines

69

Poland

13
0
13
-

Portugal

17
5
25

Romania

38
38
38
21
42
57
25
97
42
87
38
5
112
9
34
72
50
63
74
68
65
46
46
91
30
63
46
17
85
38
42
50
13
34
55
30
97
34
0
55
53
25
53
34
38
59
34
46
17
149
9
42
9
50
50
59
30
42
42
42
34
76
38
70
55
61
78
34
46
25
61
25
38
38
53
30
53
65
30
63
61
59
25
42
0
34
21
50
30
53
46
25
57
160
46
17
61
25
13
13
42
59
82
46
57
87
30
46
426
34
30
59
38
46
25
57
38
17
74
53
30
34
46
59
59
38
21
55
53
30
42
0
17
17
34
72
38
91
0
30
72
87
65
34
25
30
42
46
30
87
65
42
13
34
57
61
93
170
85
55
30
53
68
102
13
42
91
157
70
68
53
70
142
38
46
80
13
17
17
42
13
0
53
76
25
38
358
50
50
30
76
46
70
30
42
42
119
55
21
55
25
25
30
55
21
129
50
42
13
139
50
53
38
99
57
55
30
169
65
72
38
25
25
85
38
42
46
93
95
30
63
112
70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Russia

182
158
209
172
195
-
-
-

Senegal

64
24
97
-
-
-
-

Serbia

49
26
7
38
58
41
61
56
17
31
93
19
63
37
123
57
126
14
16
13
59
34
81
132
102
45
14
43
111
15
25
53
34
5
81
51
49
12
49
53
63
74
25
45
59
13
38
33
41
33
20
51
68
59
33
55
70
46
54
181
60
73
23
25
53
55
7
10
95
76
70
30
59
47
61
34
135
5
38
94
40
76
23
33
125
82
21
38
72
51
66
40
67
95
22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Slovenia

85
46
95
-
-

South Africa

25
30
9
4
11
29
-
-

South Korea

-

Spain

55
17
59

Sweden

34
5
0
17
13
-

Switzerland

21
5
5
97
9
13
5
13
0

Tajikistan

229
189
216
211
-

Thailand

20
54
105
15
123
90
91
50
88
87
87
87
118
101
28
90
105
9
57
85
55
42
57
5
80
102
53
61
55
53
25
50
127
46
38
161
119
55
156
42
57
55
34
42
95
78
25
34
109
76
34
25
158
5
72
85
9
63
68
78
57
65
46
50
198
74
129
53
82
50
17
25
42
154
50
61
61
46
70
61
34
50
65
80
158
95
57
102
59
46
61
25
50
57
63
74
63
65
30
122
50
61
68
61
80
117
38
38
114
89
89
99
59
53
157
53
74
144
76
59
97
38
50
112
34
93
30
142
65
151
76
151
99
109
76
152
119
68
91
74
59
157
25
114
50
65
99
93
63
99
91
78
87
74
93
61
127
97
68
124
76
76
50
17
9
34
50
13
5
13
5
5
82
68
91
34
65
139
21
46
50
72
72
74
153
153
153
9
102
72
72
159
102
42
132
5
80
21
70
80
55
89
9
55
53
89
68
55
91
134
132
85
55
152
119
129
9
107
50
99
74
132
17
72
70
50
154
158
156
68
78
112
153
147
34
59
74
57
9
74
25
74
61
76
78
102
167
30
154
122
124
97
114
61
152
152
163
87
53
61
152
55
5
50
21
9
76
21
42
55
34
30
13
104
63
95
109
9
63
112
9
46
99
68
30
97
38
68
42
42
30
38
68
174
42
68
63
38
53
57
80
34
89
70
132
17
63
70
93
57
65
50
34
9
55
50
55
21
114
53
61
13
13
30
59
129
151
72
53
65
137
95
59
25
57
63
139
55
17
72
142
59
61
42
102
102
59
102
61
99
137
25
137
76
95
147
102
132
107
124
50
102
151
78
104
139
161
134
114
65
68
142
17
55
82
13
122
82
97
132
153
61
91
142
53
9
30
38
63
70
78
129
91
74
61
97
21
109
85
112
144
9
95
57
57
147
65
42
25
55
34
42
153
63
70
80
34
53
78
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

The Netherlands

13
17
34
57
5
13
5
21
-
-

Togo

-

Turkey

68
37
17
-

Uganda

83
77
76
89
78
82
100
96
77
87
106
101
94
64
86
85
84
62
75
70
58
87
83
98
102
101
72
74
162
90
79
82
137
71
78
127
82
85
128
128
95
85
86
75
81
58
154
98
102
74
89
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ukraine

29
2
33
17
36
9
23
71
15
19
30
29
19
19
23
28
36
49
16
20
501
212
18
21
55
127
20
10
57
20
28
45
20
14
15
19
17
37
28
12
16
61
22
18
16
26
8
18
21
34
35
7
59
18
7
40
19
17
26
13
60
20
12
2
26
18
19
21
54
20
6
44
2
39
1
9
1
7
9
4
8
5
4
8
3
5
8
23
18
32
3
25
53
9
2
25
34
17
21
13
999
20
22
17
33
14
25
9
20
249
20
3
1
25
19
9
16
21
19
11
34
33
999
16
17
21
50
50
38
18
68
53
46
29
30
26
21
54
46
22
22
19
19
22
46
23
16
20
30
21
32
38
15
19
15
21
28
7
22
23
22
15
21
34
4
68
72
21
11
10
28
14
24
20
16
25
46
26
29
42
30
29
68
22
9
21
26
1
17
16
11
32
22
30
18
23
14
13
16
14
40
34
25
22
28
66
121
21
13
22
13
13
30
18
44
36
14
18
17
25
21
27
55
79
14
23
12
32
18
48
34
1
29
23
36
9
32
31
70
15
25
29
13
14
26
20
42
188
33
3
22
17
32
21
14
20
35
31
92
17
20
36
21
17
17
27
16
41
87
0
27
42
42
47
68
48
18
15
40
32
13
18
19
25
10
24
35
7
23
5
14
23
33
25
18
22
17
23
29
53
25
39
27
47
17
20
51
24
25
27
24
27
17
16
21
38
9
34
34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

United Kingdom

34
42
5
95
13
21
13
21
50
42
11
-
-
-

United States of America

25
21
13
0
50
9
0
59
17
0
21
5
13
5
5
13
17
21
17
38
0
42
46
0
17
13
17
129
9
55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Unknown


Vietnam

167
39
92
146
13
19
100
118
57
155

Bạn muốn trạm giám sát chất lượng không khí của riêng bạn?

Các trạm giám sát chất lượng không khí GAIA đang sử dụng các cảm biến hạt laser công nghệ cao để đo ô nhiễm PM2.5 thời gian thực, đây là một trong những chất gây ô nhiễm không khí có hại nhất.

Rất dễ cài đặt, chúng chỉ cần một điểm truy cập WIFI và nguồn điện USB. Sau khi kết nối, mức độ ô nhiễm không khí được báo cáo ngay lập tức và theo thời gian thực trên bản đồ của chúng tôi

AirNet World Wide Map

Some of the available networks: Clarity - Open Sense - uRad Monitor - AirQo - Purple Air - LuftDaten - Citizen Science Project - Ambente - AQI India by Purelogic Labs India Pvt Ltd - AirKaz.org - Nebo - ยักษ์ขาว Yakkaw (White Giant) - Climate Change Data Center, Chiang Mai University - Eco City - Save Dnipro

Về phương pháp đo chất lượng không khí và mức độ ô nhiễm:

Về các thang đo chất lượng không khí

- Giá trị chỉ số chất lượng không khí (AQI)Mức độ ảnh hưởng sức khỏe
0 - 50 Tốt Chất lượng không khí được xem là đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
51 -100 Trung bình Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được; tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm.
101-150 Không tốt cho người nhạy cảm Nhóm người nhạy cảm có thể chịu ảnh hưởng sức khỏe. Số đông không có nguy cơ bị tác động.
151-200 Có hại cho sức khỏe Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe; nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.
201-300 Rất có hại cho sức khỏe Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
300+ Nguy hiểm Cảnh báo sức khỏe: tất cả mọi người có thể chịu tác động nghiêm trọng đến sức khỏe

Để biết thêm về ô nhiễm và chất lượng không khí , xem wikipedia chất lượng không khí đang đề hoặc hướng dẫn về chất lượng không khí và sức khỏe của bạn .

Để biết những lời khuyên về sức khỏe rất hữu ích của bác sĩ y khoa Richard Saint Cyr ở Bắc Kinh, xem www.myhealthbeijing.com blog.


Thông báo sử dụng: Tất cả dữ liệu chất lượng không khí không được xác thực tại thời điểm công bố. Nhằm đảm bảo chất lượng, những dữ liệu này có thể được cập nhập mà không cần thông báo trước. Nhóm dự án Chỉ số chất lượng không khí toàn cầu đã thực hiện tất cả yêu cầu cần thiết trong việc biên soạn các thông tin này. Nhóm dự án hoặc các bên liên quan sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc cung cấp những dữ liệu này trong bất kỳ trường hợp nào.Cài đặt


Cài đặt ngôn ngữ:


Temperature unit:
Celcius