Chất lượng không khí trên toàn thế giới
AirNet Sensor Network

Sorry, the data associated to your station can not be found right now....

Countries (71)

Albania (2) -
Angola (2) -
Argentina (10) -
Armenia (1) -
Australia (16) -
Austria (3) -
Azerbaijan (4) -
Belarus (17) -
Belgium (2) -
Brazil (6) -
Canada (8) -
Cape Verde (1) -
Chile (6) -
Colombia (2) -
Cyprus (3) -
Czech Republic (5) -
Denmark (8) -
Dominican Republic (1) -
Estonia (3) -
Finland (1) -
France (6) -
Georgia (1) -
Germany (9) -
Ghana (4) -
Greece (24) -
Greenland (1) -
Guatemala (1) -
Iceland (2) -
Indonesia (2) -
Ireland (48) -
Israel (11) -
Italy (4) -
Kazakhstan (38) -
Kenya (1) -
Kosovo (5) -
Kyrgyzstan (19) -
Laos (1) -
Latvia (26) -
Liberia (1) -
Lithuania (1) -
Luxembourg (1) -
Moldova (7) -
Montenegro (1) -
Nepal (1) -
New Zealand (6) -
Norway (3) -
Pakistan (2) -
Philippines (1) -
Poland (4) -
Portugal (3) -
Romania (264) -
Russia (8) -
Senegal (6) -
Serbia (105) -
Slovenia (4) -
South Africa (5) -
South Korea (1) -
Spain (2) -
Sweden (6) -
Switzerland (9) -
Tajikistan (5) -
Thailand (497) -
The Netherlands (10) -
Togo (1) -
Turkey (4) -
Uganda (67) -
Ukraine (405) -
United Kingdom (13) -
United States of America (36) -
Unknown (5) -
Vietnam (9) -
Share: aqicn.org/station/vn/

If you would like to add your own air quality feed onto the map, check the data feed page.

Albania

37
45

Angola

41
68

Argentina

2
3
3
4
13
151
3
5
3
6

Armenia

195

Australia

9
21
21
25
13
17
13
21
17
5
9
0
17
17
0
-

Austria

17
21
-

Azerbaijan

114
109
-
-

Belarus

0
34
10
5
2
82
15
25
19
18
15
17
59
24
64
9
4

Belgium

17
5

Brazil

7
10
1
0
-
-

Canada

209
9
0
13
13
17
17
-

Cape Verde

10

Chile

13
11
9
15
8
10

Colombia

36
36

Cyprus

57
52
42

Czech Republic

0
0
0
53
0

Denmark

40
7
834
19
13
16
-
-

Dominican Republic

30

Estonia

85
11
12

Finland

13

France

38
50
17
5
30
5

Georgia

-

Germany

30
21
13
0
17
78
5
17
61

Ghana

87
86
-
-

Greece

14
45
56
5
46
53
11
9
43
25
0
6
9
9
17
31
45
155
112
91
-
-
-
-

Greenland

160

Guatemala

21

Iceland

2
-

Indonesia

682
-

Ireland

33
156
52
12
41
57
1
17
57
51
12
56
23
9
23
10
9
23
22
34
20
53
7
25
57
7
8
27
14
15
5
2
27
41
47
37
17
27
24
7
53
-
-
-
-
-
-
-

Israel

17
12
15
99
70
61
99
91
17
127
-

Italy

25
21
21
-

Kazakhstan

9
78
17
69
32
181
384
119
4
6
250
4
489
150
129
166
314
75
295
95
66
152
451
100
293
70
103
90
60
394
160
157
11
-
-
-
-
-

Kenya

27

Kosovo

17
38
7
-
-

Kyrgyzstan

132
73
168
78
55
90
151
12
28
188
85
68
139
222
118
155
36
-
-

Laos

-

Latvia

22
327
84
11
10
6
59
15
30
17
25
22
48
23
13
10
8
11
19
8
6
15
23
-
-
-

Liberia

70

Lithuania

13

Luxembourg

17

Moldova

38
53
0
59
30
50
-

Montenegro

8

Nepal

137

New Zealand

21
0
154
21
13
21

Norway

25
30
21

Pakistan

246
206

Philippines

33

Poland

13
0
13
-

Portugal

17
0
-

Romania

85
25
50
17
95
55
17
34
57
25
50
30
34
13
38
42
57
34
76
78
68
25
55
38
53
13
25
50
17
91
68
61
30
34
109
65
55
42
65
13
70
42
78
38
38
0
5
65
50
25
68
17
34
53
70
50
21
46
13
57
21
50
30
13
63
34
68
129
53
21
59
74
42
53
34
9
57
34
13
63
55
59
80
59
85
107
63
57
17
76
68
30
34
63
21
42
38
53
42
46
80
17
72
17
17
30
38
42
50
53
25
34
46
34
61
30
53
42
13
34
13
30
30
63
97
55
34
50
46
46
0
25
76
142
0
17
34
30
68
5
59
25
9
9
46
38
34
59
5
38
74
9
30
134
42
34
38
13
34
42
80
46
42
17
13
46
25
53
30
46
38
5
13
50
30
38
30
21
30
50
61
46
57
9
38
72
38
55
46
38
17
50
9
30
93
80
30
13
78
76
21
112
42
21
50
76
38
34
50
34
72
95
46
34
5
0
65
57
25
55
70
13
80
80
0
0
97
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Russia

30
17
30
17
25
21
17
-

Senegal

60
34
34
53
-
-

Serbia

79
163
68
127
55
156
58
161
148
70
54
77
157
49
68
53
12
96
85
55
24
104
58
65
74
8
6
75
104
67
38
43
62
187
55
114
54
65
72
60
62
63
95
157
59
30
46
58
56
77
60
52
14
129
96
67
67
85
72
38
114
71
68
68
146
89
84
40
72
80
63
74
53
60
56
63
62
104
72
76
59
127
152
61
166
89
92
64
27
74
23
61
53
101
41
83
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Slovenia

89
129
55
-

South Africa

34
14
8
11
8

South Korea

-

Spain

21
17

Sweden

5
0
61
153
-
-

Switzerland

13
30
21
5
13
17
97
0
9

Tajikistan

209
225
405
198
253

Thailand

100
68
97
44
47
96
102
75
75
97
61
48
63
0
90
95
78
68
116
69
30
89
85
57
76
114
17
65
99
82
78
72
93
112
21
46
107
70
38
91
97
34
63
97
68
57
65
87
89
87
55
9
57
99
9
9
68
72
55
42
109
76
46
46
21
70
80
38
55
68
65
63
70
59
42
85
127
74
65
53
102
91
59
46
85
63
85
74
89
61
61
50
80
68
72
59
65
61
80
82
68
38
68
107
13
55
42
57
63
85
80
68
38
53
68
46
114
55
129
122
76
80
59
119
87
93
76
85
74
89
13
114
95
80
80
74
50
72
46
13
21
30
124
122
57
85
114
34
82
134
95
95
68
112
119
208
57
53
59
89
78
99
122
91
129
34
151
72
65
74
61
124
127
61
53
72
46
59
65
57
80
95
80
95
74
57
72
93
109
158
85
65
13
78
78
13
50
53
85
13
82
93
61
122
72
42
61
78
91
30
21
72
50
59
87
93
99
95
13
95
124
89
93
21
91
25
76
59
89
21
55
57
53
55
63
107
89
74
89
95
95
124
164
97
70
107
154
95
80
76
142
82
85
122
107
25
93
53
104
30
112
55
59
114
97
132
55
55
30
72
34
25
42
93
61
50
109
63
93
129
95
122
124
114
153
76
109
53
78
91
61
89
17
127
112
5
57
30
13
80
72
85
59
5
34
89
112
76
80
78
76
132
57
55
59
102
59
38
87
89
38
78
87
53
87
61
70
89
78
72
80
95
25
50
57
46
59
25
68
63
93
80
68
93
38
149
129
53
34
13
89
61
76
80
78
91
97
70
34
72
158
78
55
38
89
109
107
82
109
107
25
119
89
50
99
70
78
61
80
151
117
70
82
109
117
102
109
119
68
109
93
117
91
129
70
65
129
91
91
95
149
68
91
122
61
124
30
42
68
21
119
119
89
147
122
87
119
97
87
149
13
13
42
42
80
61
102
89
97
30
17
87
102
70
97
109
57
50
78
53
119
72
82
59
104
76
153
59
85
21
21
50
78
97
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

The Netherlands

17
5
25
68
0
13
21
17
9
-

Togo

-

Turkey

48
12
59
26

Uganda

89
164
164
76
79
179
151
103
122
58
171
59
164
188
122
91
58
73
161
70
77
81
159
184
106
157
64
97
172
109
152
165
91
106
120
135
145
169
75
120
99
61
86
151
145
141
60
125
87
95
81
154
110
165
61
142
83
160
68
60
64
-
-
-
-
-
-

Ukraine

42
24
62
42
90
45
20
26
83
61
22
41
31
15
51
5
49
30
56
23
34
12
27
53
24
17
18
35
67
56
66
28
3
51
23
79
17
72
63
24
0
20
39
33
27
17
93
19
38
21
55
6
55
55
21
34
72
28
21
26
17
98
30
13
95
103
17
49
22
30
3
4
12
0
15
74
8
38
12
5
7
7
39
4
3
5
5
15
1
3
1
9
6
11
10
9
18
0
6
11
11
8
18
21
2
50
52
9
1
49
61
45
14
51
17
61
29
16
14
22
22
21
24
13
50
49
68
21
1
9
11
34
36
12
16
10
55
32
53
26
26
38
59
27
62
44
53
46
96
58
38
55
52
46
47
51
76
54
20
21
15
14
30
39
19
7
65
38
54
53
31
42
29
44
6
18
9
31
43
15
112
33
45
17
55
75
9
48
25
16
67
25
48
29
19
15
96
96
62
62
52
55
18
35
18
6
17
8
13
20
16
42
18
45
24
18
28
36
45
26
17
31
14
13
44
156
0
35
13
8
25
10
38
60
7
41
37
5
23
29
15
34
15
60
20
38
50
47
26
1
44
78
36
20
21
18
98
7
15
21
54
31
53
31
36
20
28
74
6
65
14
33
28
22
24
27
34
4
155
22
55
24
17
30
13
54
2
20
14
115
94
23
51
25
46
65
42
47
9
19
13
10
39
53
47
41
37
5
26
28
15
68
22
17
18
16
33
20
17
79
55
9
38
16
12
30
53
63
12
18
38
66
11
5
15
52
33
25
57
55
57
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

United Kingdom

72
30
5
30
0
50
21
13
13
17
46
59
11

United States of America

65
13
5
21
0
13
13
59
102
17
17
5
93
89
25
13
13
21
34
57
5
0
25
0
21
5
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Unknown


Vietnam

239
181
214
62
132
132
200
7
167

Bạn muốn trạm giám sát chất lượng không khí của riêng bạn?

Các trạm giám sát chất lượng không khí GAIA đang sử dụng các cảm biến hạt laser công nghệ cao để đo ô nhiễm PM2.5 thời gian thực, đây là một trong những chất gây ô nhiễm không khí có hại nhất.

Rất dễ cài đặt, chúng chỉ cần một điểm truy cập WIFI và nguồn điện USB. Sau khi kết nối, mức độ ô nhiễm không khí được báo cáo ngay lập tức và theo thời gian thực trên bản đồ của chúng tôi

AirNet World Wide Map

Some of the available networks: Clarity - Open Sense - uRad Monitor - AirQo - Purple Air - LuftDaten - Citizen Science Project - Ambente - AQI India by Purelogic Labs India Pvt Ltd - AirKaz.org - Aire Paraguay - Nebo - ยักษ์ขาว Yakkaw (White Giant) - Climate Change Data Center, Chiang Mai University - Eco City - Save Dnipro

Về phương pháp đo chất lượng không khí và mức độ ô nhiễm:

Về các thang đo chất lượng không khí

- Giá trị chỉ số chất lượng không khí (AQI)Mức độ ảnh hưởng sức khỏe
0 - 50 Tốt Chất lượng không khí được xem là đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
51 -100 Trung bình Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được; tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm.
101-150 Không tốt cho người nhạy cảm Nhóm người nhạy cảm có thể chịu ảnh hưởng sức khỏe. Số đông không có nguy cơ bị tác động.
151-200 Có hại cho sức khỏe Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe; nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.
201-300 Rất có hại cho sức khỏe Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
300+ Nguy hiểm Cảnh báo sức khỏe: tất cả mọi người có thể chịu tác động nghiêm trọng đến sức khỏe

Để biết thêm về ô nhiễm và chất lượng không khí , xem wikipedia chất lượng không khí đang đề hoặc hướng dẫn về chất lượng không khí và sức khỏe của bạn .

Để biết những lời khuyên về sức khỏe rất hữu ích của bác sĩ y khoa Richard Saint Cyr ở Bắc Kinh, xem www.myhealthbeijing.com blog.


Thông báo sử dụng: Tất cả dữ liệu chất lượng không khí không được xác thực tại thời điểm công bố. Nhằm đảm bảo chất lượng, những dữ liệu này có thể được cập nhập mà không cần thông báo trước. Nhóm dự án Chỉ số chất lượng không khí toàn cầu đã thực hiện tất cả yêu cầu cần thiết trong việc biên soạn các thông tin này. Nhóm dự án hoặc các bên liên quan sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc cung cấp những dữ liệu này trong bất kỳ trường hợp nào.Cài đặt


Cài đặt ngôn ngữ:


Temperature unit:
Celcius