Chất lượng không khí trên toàn thế giới
AirNet Sensor Network

Sorry, the data associated to your station can not be found right now....

Countries (71)

Albania (2) -
Angola (2) -
Argentina (13) -
Armenia (1) -
Australia (16) -
Austria (3) -
Azerbaijan (4) -
Belarus (17) -
Belgium (2) -
Brazil (6) -
Canada (8) -
Cape Verde (1) -
Chile (6) -
Colombia (2) -
Croatia (1) -
Cyprus (3) -
Czech Republic (5) -
Denmark (10) -
Dominican Republic (1) -
Estonia (3) -
Finland (3) -
France (7) -
Georgia (1) -
Germany (12) -
Ghana (5) -
Greece (25) -
Guatemala (1) -
Iceland (2) -
Indonesia (2) -
Ireland (50) -
Israel (11) -
Italy (5) -
Kazakhstan (47) -
Kenya (1) -
Kosovo (5) -
Kyrgyzstan (25) -
Laos (1) -
Latvia (27) -
Liberia (1) -
Lithuania (1) -
Luxembourg (1) -
Moldova (7) -
Montenegro (1) -
Nepal (1) -
New Zealand (6) -
Norway (3) -
Pakistan (2) -
Philippines (1) -
Poland (5) -
Portugal (3) -
Romania (291) -
Russia (8) -
Senegal (7) -
Serbia (114) -
Slovenia (5) -
South Africa (8) -
South Korea (1) -
Spain (3) -
Sweden (6) -
Switzerland (9) -
Tajikistan (5) -
Thailand (603) -
The Netherlands (10) -
Togo (1) -
Turkey (4) -
Uganda (69) -
Ukraine (427) -
United Kingdom (14) -
United States of America (43) -
Unknown (1) -
Vietnam (10) -
Share: aqicn.org/station/vn/

If you would like to add your own air quality feed onto the map, check the data feed page.

Albania

64
13

Angola

76
51

Argentina

6
7
7
6
12
8
8
7
18
7
-
-
-

Armenia

153

Australia

17
17
30
9
25
21
5
0
17
5
21
25
9
21
17
-

Austria

200
-
-

Azerbaijan

69
61
-
-

Belarus

23
19
20
30
17
33
7
56
6
36
39
95
50
53
17
-
-

Belgium

68
34

Brazil

57
10
15
0
23
-

Canada

17
303
5
17
9
5
9
-

Cape Verde

-

Chile

14
6
10
2
4
-

Colombia

46
-

Croatia

85

Cyprus

11
0
14

Czech Republic

0
0
0
72
0

Denmark

13
13
2
24
54
53
-
-
-
-

Dominican Republic

18

Estonia

13
16
-

Finland

13
5
-

France

17
53
142
25
30
82
25

Georgia

-

Germany

17
13
65
158
21
122
70
78
57
30
78
-

Ghana

173
166
-
-
-

Greece

14
61
28
34
13
10
57
19
46
39
67
9
0
30
31
35
11
-
-
-
-
-
-
-
-

Guatemala

21

Iceland

4
-

Indonesia

154
11

Ireland

30
4
2
13
5
15
11
3
17
1
0
3
21
8
2
6
6
22
17
10
0
42
7
42
4
14
10
4
2
9
9
7
32
13
5
17
5
5
74
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Israel

17
21
9
4
2
13
21
21
25
-
-

Italy

59
153
17
-
-

Kazakhstan

15
105
36
80
192
154
19
176
6
167
236
113
137
112
104
44
100
53
173
108
81
151
160
130
120
125
67
136
15
140
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Kenya

55

Kosovo

19
33
155
128
111

Kyrgyzstan

61
162
132
19
51
53
32
141
164
35
130
158
21
179
313
145
122
54
-
-
-
-
-
-
-

Laos

-

Latvia

47
57
15
26
18
28
28
39
0
23
94
24
6
24
52
36
54
35
11
-
-
-
-
-
-
-
-

Liberia

155

Lithuania

13

Luxembourg

34

Moldova

0
38
55
77
57
-
-

Montenegro

-

Nepal

-

New Zealand

21
0
21
17
129
17

Norway

17
13
13

Pakistan

184
302

Philippines

94

Poland

0
13
13
-
-

Portugal

13
180
-

Romania

174
72
80
104
142
137
82
95
53
70
95
102
68
102
163
0
97
63
87
55
87
127
139
151
61
89
78
91
89
154
127
104
61
70
127
78
63
198
152
122
117
99
153
57
68
89
109
63
97
85
91
162
152
107
99
178
55
147
139
124
38
0
151
78
68
95
172
85
91
5
93
99
95
97
91
85
119
149
112
159
80
70
70
157
21
57
5
80
17
107
170
85
109
119
153
99
76
70
91
97
99
112
109
147
76
59
13
147
107
166
61
9
89
65
65
25
112
97
61
137
82
129
167
72
82
163
97
85
112
159
173
161
80
91
164
152
174
167
72
25
34
38
0
89
95
85
97
154
50
102
93
53
153
57
104
30
25
99
119
119
132
97
117
114
68
122
122
97
82
70
132
173
68
70
59
59
175
70
72
72
183
119
154
175
132
119
78
124
57
82
144
76
93
124
107
107
157
104
76
97
89
89
42
109
78
85
95
76
152
85
109
117
68
78
61
30
122
102
72
89
97
109
152
173
59
55
109
157
171
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Russia

152
175
74
63
82
188
-
-

Senegal

69
79
17
-
-
-
-

Serbia

78
189
158
70
79
119
103
103
139
75
13
97
105
102
134
123
93
126
116
126
109
267
59
109
152
103
81
199
104
121
91
58
387
85
74
152
96
99
79
93
79
4
87
93
84
83
156
110
75
85
101
67
80
181
76
52
30
99
74
63
78
4
105
80
164
68
53
96
90
48
113
25
233
100
153
66
85
78
33
112
161
107
60
68
49
168
176
96
65
75
137
97
136
111
90
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Slovenia

151
151
122
-
-

South Africa

38
12
16
18
10
13
-
-

South Korea

-

Spain

38
85
74

Sweden

5
30
5
0
0
-

Switzerland

5
9
5
0
42
17
93
21
34

Tajikistan

169
165
252
188
212

Thailand

92
88
73
113
85
103
75
31
131
86
94
110
122
124
62
21
147
102
93
119
82
57
65
74
89
9
102
97
70
59
78
72
99
72
70
65
158
42
87
153
114
50
162
158
68
170
99
119
132
134
173
25
76
139
152
142
85
70
134
114
53
72
177
13
151
72
46
89
151
74
87
59
70
153
251
78
89
57
70
134
147
74
63
119
142
95
82
85
63
68
76
78
95
93
122
87
159
99
288
102
87
149
82
139
97
82
107
72
104
97
59
144
102
99
104
95
102
134
155
99
97
178
129
132
87
147
95
80
109
124
124
65
102
137
162
155
166
171
112
134
149
174
99
109
164
95
107
61
165
167
162
85
117
167
151
147
85
61
89
153
168
154
124
80
134
99
132
65
17
119
152
38
82
38
5
25
114
91
70
30
76
157
42
91
74
97
72
74
144
114
134
13
152
82
117
137
159
70
42
152
9
153
59
124
139
63
124
34
70
82
112
93
89
80
139
76
109
161
154
154
99
97
95
85
186
144
155
137
97
169
124
104
117
161
102
34
82
114
63
109
61
104
169
129
74
117
134
153
173
87
142
112
61
21
107
80
72
68
85
112
114
163
85
109
139
152
117
89
170
153
76
78
74
168
132
78
95
70
25
112
61
117
80
5
80
76
76
53
153
139
53
137
117
99
21
99
168
104
65
142
95
78
132
129
63
104
127
187
107
162
119
91
124
132
127
97
93
93
80
112
50
82
151
147
95
91
78
55
21
55
74
117
82
160
142
65
50
109
63
34
179
174
63
61
65
157
154
80
59
137
104
72
42
107
180
76
74
134
163
119
139
117
144
162
124
127
53
109
132
91
132
175
63
157
82
155
149
137
89
95
132
161
104
144
109
155
59
164
38
159
91
61
42
167
109
107
181
163
82
117
132
17
46
102
68
59
124
102
171
102
139
155
119
59
107
158
155
112
59
70
74
167
152
65
65
99
91
179
107
57
93
95
122
124
127
85
57
59
119
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

The Netherlands

42
13
72
17
13
80
5
25
-
-

Togo

-

Turkey

33
174
58
-

Uganda

184
161
156
107
164
66
80
96
169
128
170
129
176
149
195
110
66
105
144
41
158
98
195
177
100
160
199
154
156
113
134
156
157
156
153
98
163
156
162
144
168
116
157
171
167
97
92
162
160
180
103
152
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ukraine

162
14
60
151
15
41
58
128
67
62
51
91
65
63
47
72
37
67
83
109
60
74
125
139
84
79
72
43
38
104
74
31
32
33
86
50
84
32
99
153
80
30
62
91
2
91
86
60
72
65
38
56
77
27
79
69
39
78
157
72
70
58
78
23
59
68
75
52
24
45
8
36
6
6
1
11
9
4
13
16
14
4
10
14
15
17
29
37
39
19
68
98
70
11
80
68
61
42
78
73
566
37
70
60
18
68
9
63
120
96
208
57
131
75
46
46
61
69
79
73
87
61
999
28
38
82
87
107
151
90
70
129
99
107
109
101
120
102
50
94
118
113
67
72
61
82
52
66
55
65
33
48
78
74
92
97
68
102
32
101
68
102
87
65
25
74
69
105
27
89
62
79
93
81
83
58
35
45
153
65
125
100
63
73
80
93
26
91
82
55
69
52
31
69
52
103
43
46
85
86
59
67
41
61
55
72
154
96
41
61
34
71
100
41
39
59
28
69
5
43
78
51
41
59
122
119
35
39
92
87
30
58
63
43
116
67
74
85
58
157
68
78
35
63
67
73
34
119
103
56
114
83
31
85
17
62
75
53
58
74
61
31
117
69
71
76
28
108
59
6
22
106
90
109
66
47
37
28
82
23
85
37
82
39
63
46
23
79
30
54
66
174
25
58
71
66
82
50
58
25
107
74
58
74
83
98
75
69
77
72
71
76
50
101
73
34
91
59
95
57
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

United Kingdom

21
13
55
70
0
34
50
59
95
35
-
-
-
-

United States of America

61
82
21
5
76
21
46
13
46
13
25
25
17
0
0
17
102
17
9
17
9
21
13
13
24
5
21
17
57
0
38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Unknown


Vietnam

149
49
110
149
78
172
63
135
-
-

Bạn muốn trạm giám sát chất lượng không khí của riêng bạn?

Các trạm giám sát chất lượng không khí GAIA đang sử dụng các cảm biến hạt laser công nghệ cao để đo ô nhiễm PM2.5 thời gian thực, đây là một trong những chất gây ô nhiễm không khí có hại nhất.

Rất dễ cài đặt, chúng chỉ cần một điểm truy cập WIFI và nguồn điện USB. Sau khi kết nối, mức độ ô nhiễm không khí được báo cáo ngay lập tức và theo thời gian thực trên bản đồ của chúng tôi

AirNet World Wide Map

Some of the available networks: Clarity - Open Sense - uRad Monitor - AirQo - Purple Air - LuftDaten - Citizen Science Project - Ambente - AQI India by Purelogic Labs India Pvt Ltd - AirKaz.org - Nebo - ยักษ์ขาว Yakkaw (White Giant) - Climate Change Data Center, Chiang Mai University - Eco City - Save Dnipro

Về phương pháp đo chất lượng không khí và mức độ ô nhiễm:

Về các thang đo chất lượng không khí

- Giá trị chỉ số chất lượng không khí (AQI)Mức độ ảnh hưởng sức khỏe
0 - 50 Tốt Chất lượng không khí được xem là đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
51 -100 Trung bình Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được; tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm.
101-150 Không tốt cho người nhạy cảm Nhóm người nhạy cảm có thể chịu ảnh hưởng sức khỏe. Số đông không có nguy cơ bị tác động.
151-200 Có hại cho sức khỏe Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe; nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.
201-300 Rất có hại cho sức khỏe Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
300+ Nguy hiểm Cảnh báo sức khỏe: tất cả mọi người có thể chịu tác động nghiêm trọng đến sức khỏe

Để biết thêm về ô nhiễm và chất lượng không khí , xem wikipedia chất lượng không khí đang đề hoặc hướng dẫn về chất lượng không khí và sức khỏe của bạn .

Để biết những lời khuyên về sức khỏe rất hữu ích của bác sĩ y khoa Richard Saint Cyr ở Bắc Kinh, xem www.myhealthbeijing.com blog.


Thông báo sử dụng: Tất cả dữ liệu chất lượng không khí không được xác thực tại thời điểm công bố. Nhằm đảm bảo chất lượng, những dữ liệu này có thể được cập nhập mà không cần thông báo trước. Nhóm dự án Chỉ số chất lượng không khí toàn cầu đã thực hiện tất cả yêu cầu cần thiết trong việc biên soạn các thông tin này. Nhóm dự án hoặc các bên liên quan sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc cung cấp những dữ liệu này trong bất kỳ trường hợp nào.Cài đặt


Cài đặt ngôn ngữ:


Temperature unit:
Celcius