Chất lượng không khí trên toàn thế giới
AirNet Sensor Network

Sorry, the data associated to your station can not be found right now....

Countries (72)

Albania (2) -
Angola (2) -
Argentina (10) -
Armenia (1) -
Australia (16) -
Austria (3) -
Azerbaijan (4) -
Belarus (17) -
Belgium (2) -
Brazil (6) -
Canada (8) -
Cape Verde (1) -
Chile (6) -
Colombia (2) -
Cyprus (3) -
Czech Republic (5) -
Denmark (8) -
Dominican Republic (1) -
Estonia (3) -
Finland (2) -
France (8) -
Georgia (1) -
Germany (10) -
Ghana (4) -
Greece (24) -
Greenland (1) -
Guatemala (1) -
Iceland (2) -
Indonesia (2) -
Ireland (48) -
Israel (11) -
Italy (5) -
Kazakhstan (38) -
Kenya (1) -
Kosovo (5) -
Kyrgyzstan (20) -
Laos (1) -
Latvia (27) -
Liberia (1) -
Liechtenstein (1) -
Lithuania (1) -
Luxembourg (1) -
Moldova (7) -
Montenegro (1) -
Nepal (1) -
New Zealand (6) -
Norway (3) -
Pakistan (2) -
Philippines (1) -
Poland (4) -
Portugal (3) -
Romania (266) -
Russia (8) -
Senegal (6) -
Serbia (105) -
Slovenia (4) -
South Africa (5) -
South Korea (1) -
Spain (3) -
Sweden (6) -
Switzerland (9) -
Tajikistan (5) -
Thailand (503) -
The Netherlands (10) -
Togo (1) -
Turkey (4) -
Uganda (67) -
Ukraine (406) -
United Kingdom (14) -
United States of America (36) -
Unknown (5) -
Vietnam (9) -
Share: aqicn.org/station/vn/

If you would like to add your own air quality feed onto the map, check the data feed page.

Albania

12
22

Angola

51
33

Argentina

17
3
4
4
50
3
9
4
-
-

Armenia

181

Australia

21
13
25
0
9
5
9
17
17
13
17
17
9
17
9
-

Austria

59
-
-

Azerbaijan

70
57
-
-

Belarus

61
79
41
40
60
87
132
85
66
34
90
70
27
52
-
-
-

Belgium

61
17

Brazil

52
51
43
1
13
-

Canada

13
227
5
17
9
9
17
-

Cape Verde

7

Chile

15
22
24
11
18
25

Colombia

20
22

Cyprus

8
8
61

Czech Republic

0
0
95
0
0

Denmark

95
834
8
4
6
38
9
-

Dominican Republic

25

Estonia

29
31
65

Finland

13
-

France

21
0
42
13
25
26
-
-

Georgia

-

Germany

17
78
17
57
21
30
38
21
21
70

Ghana

105
73
-
-

Greece

92
79
106
21
9
140
16
48
52
7
76
162
17
30
0
89
177
-
-
-
-
-
-
-

Greenland

-

Guatemala

5

Iceland

1
0

Indonesia

117
-

Ireland

19
52
30
28
14
91
66
50
62
50
52
9
84
5
73
56
60
93
36
42
5
187
68
184
55
52
17
68
140
55
106
72
26
50
8
20
46
2
51
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Israel

17
38
4
34
34
13
42
34
42
5
-

Italy

65
59
17
-
-

Kazakhstan

62
115
195
148
128
166
128
93
149
95
209
142
174
177
128
220
55
151
71
190
125
394
58
51
54
14
293
154
129
113
-
-
-
-
-
-
-
-

Kenya

44

Kosovo

40
103
26
60
-

Kyrgyzstan

136
41
157
154
169
170
196
55
159
160
107
145
206
77
-
-
-
-
-
-

Laos

-

Latvia

21
175
71
20
26
49
5
9
24
11
32
31
36
8
31
18
4
18
0
2
14
26
-
-
-
-
-

Liberia

6

Liechtenstein

38

Lithuania

53

Luxembourg

5

Moldova

38
46
110
65
-
-
-

Montenegro

-

Nepal

88

New Zealand

13
17
21
144
17
0

Norway

17
13
21

Pakistan

193
178

Philippines

61

Poland

0
13
13
-

Portugal

17
5
-

Romania

149
95
129
91
61
173
117
187
112
122
127
61
17
87
55
172
109
55
42
61
169
834
72
93
30
87
161
117
112
80
65
72
76
61
104
102
72
72
85
117
78
80
9
0
25
154
104
68
63
17
21
61
63
0
57
55
117
132
55
65
85
57
93
91
167
61
63
59
30
61
82
152
99
85
139
17
53
76
55
89
153
155
17
50
9
87
82
70
78
153
89
102
0
85
5
107
59
87
182
154
21
82
95
53
78
0
97
97
80
74
76
89
87
74
68
13
91
127
89
80
25
65
109
99
85
127
53
70
107
144
102
34
55
68
127
153
107
93
78
76
68
82
38
82
55
30
114
114
104
107
78
102
157
93
72
114
91
89
177
0
72
82
72
165
134
89
97
97
102
78
91
95
99
122
82
76
82
82
97
109
122
93
76
85
61
87
46
34
65
46
78
119
82
55
46
82
74
93
163
80
85
147
65
59
91
85
87
70
154
61
63
76
57
42
38
93
9
91
76
89
72
85
104
68
85
61
112
155
168
85
25
78
154
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Russia

17
25
30
21
17
21
-
-

Senegal

66
24
81
-
-
-

Serbia

196
73
93
44
93
93
103
39
16
76
45
304
118
60
262
89
102
54
61
99
109
131
129
155
276
38
58
151
65
82
147
162
260
77
74
98
67
255
160
176
88
58
193
87
65
33
53
111
165
98
75
240
152
61
100
58
201
10
270
64
86
63
67
51
66
96
216
33
50
152
132
276
84
152
155
36
40
92
67
11
98
25
98
72
156
65
63
60
68
270
140
74
177
70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Slovenia

153
65
63
-

South Africa

11
15
5
30
3

South Korea

-

Spain

17
0
5

Sweden

0
0
5
30
0
0

Switzerland

13
5
21
5
9
0
91
0
13

Tajikistan

163
282
175
248
297

Thailand

123
181
108
22
90
104
78
83
58
71
143
75
118
51
76
71
166
71
71
79
74
95
104
72
80
99
122
34
82
122
194
151
132
134
151
46
65
160
107
65
156
159
89
91
97
93
76
97
144
151
82
21
68
114
89
65
99
53
127
114
65
78
30
119
122
55
91
157
107
89
82
85
89
102
165
74
87
89
149
134
104
78
129
132
122
132
129
82
80
107
104
55
78
72
109
55
87
34
173
63
63
70
87
109
114
76
82
68
91
89
97
139
80
112
132
168
91
164
168
127
152
149
160
119
57
124
137
124
91
170
65
132
57
57
53
139
104
74
168
178
151
99
157
119
147
78
257
174
137
124
70
91
144
93
180
151
132
171
59
85
59
114
107
104
157
93
87
87
89
99
99
109
68
114
154
107
112
151
173
194
142
112
38
114
127
30
87
91
129
34
149
153
87
162
119
50
50
119
156
109
34
38
114
78
59
109
107
127
119
30
70
134
159
107
50
122
46
91
129
85
85
95
99
93
119
109
119
78
91
134
147
97
80
142
142
117
149
127
109
152
93
74
159
114
42
149
70
109
76
127
55
78
102
152
156
85
99
117
46
55
82
57
87
91
124
72
137
102
156
139
188
91
153
137
68
102
112
114
134
74
175
151
117
42
42
102
95
122
93
34
85
139
144
93
102
82
97
78
72
107
155
107
122
107
117
85
127
127
93
93
114
134
124
107
129
139
57
104
114
91
80
34
99
109
117
112
107
122
87
93
142
85
59
21
85
78
87
127
109
129
80
161
85
127
175
76
68
42
157
139
134
132
153
124
25
97
109
87
70
63
117
97
102
112
109
102
127
151
127
65
127
102
161
124
85
152
112
119
91
95
134
109
122
193
139
137
153
87
93
102
80
38
65
74
57
180
151
147
186
124
70
82
102
104
159
42
38
80
102
109
76
154
159
119
112
151
102
50
188
89
117
95
132
91
93
87
160
159
99
147
107
153
124
163
102
82
78
89
76
139
107
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

The Netherlands

17
93
50
21
13
38
5
9
34
-

Togo

-

Turkey

151
156
84
-

Uganda

61
76
54
45
55
74
60
75
72
43
81
72
128
64
57
58
71
92
87
34
74
79
74
87
54
56
67
71
75
77
45
75
66
41
43
66
57
87
36
63
51
75
74
44
71
52
50
58
54
176
52
54
60
80
58
42
161
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ukraine

139
54
69
13
82
40
84
51
84
80
40
116
49
66
89
69
151
60
92
3
137
64
97
102
113
92
124
72
82
90
96
30
66
109
33
82
114
61
75
69
88
70
118
89
100
89
0
59
74
96
75
76
54
89
80
85
90
95
72
112
74
67
96
190
108
74
55
65
73
2
17
0
18
91
5
27
7
2
37
19
3
1
1
7
1
4
6
25
37
16
3
11
24
30
1
68
58
50
5
60
87
57
69
76
72
97
37
64
64
72
88
57
9
65
24
44
53
1
72
69
30
45
54
61
57
63
126
76
75
38
50
107
48
74
63
53
97
127
54
46
129
83
77
58
97
74
66
71
89
76
30
119
85
69
88
54
87
56
87
90
34
98
55
36
99
62
103
30
95
69
47
70
21
60
76
66
46
85
98
65
51
72
51
137
103
85
65
24
66
80
14
67
71
76
55
86
54
81
70
86
78
76
48
59
56
92
65
63
70
57
75
223
61
101
84
40
53
69
64
92
79
82
96
9
64
80
60
79
53
73
82
67
80
52
90
87
1
114
146
46
71
70
122
39
62
72
59
102
58
101
71
103
115
59
62
66
87
69
63
62
102
84
82
85
10
60
134
60
87
86
76
49
55
75
54
1
85
82
127
118
80
36
97
163
50
91
68
119
57
50
44
74
25
100
21
57
8
77
93
59
65
54
95
69
91
64
75
61
14
66
57
89
88
156
67
70
94
79
48
42
62
57
85
102
74
59
129
61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

United Kingdom

0
30
25
9
25
9
5
5
5
21
0
17
9
8

United States of America

17
61
17
61
13
21
17
13
21
25
25
42
17
13
50
53
5
13
9
5
13
0
21
5
30
82
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Unknown


Vietnam

167
173
148
209
235
79
215
21
39

Bạn muốn trạm giám sát chất lượng không khí của riêng bạn?

Các trạm giám sát chất lượng không khí GAIA đang sử dụng các cảm biến hạt laser công nghệ cao để đo ô nhiễm PM2.5 thời gian thực, đây là một trong những chất gây ô nhiễm không khí có hại nhất.

Rất dễ cài đặt, chúng chỉ cần một điểm truy cập WIFI và nguồn điện USB. Sau khi kết nối, mức độ ô nhiễm không khí được báo cáo ngay lập tức và theo thời gian thực trên bản đồ của chúng tôi

AirNet World Wide Map

Some of the available networks: Clarity - Open Sense - uRad Monitor - AirQo - Purple Air - LuftDaten - Citizen Science Project - Ambente - AQI India by Purelogic Labs India Pvt Ltd - AirKaz.org - Aire Paraguay - Nebo - ยักษ์ขาว Yakkaw (White Giant) - Climate Change Data Center, Chiang Mai University - Eco City - Save Dnipro

Về phương pháp đo chất lượng không khí và mức độ ô nhiễm:

Về các thang đo chất lượng không khí

- Giá trị chỉ số chất lượng không khí (AQI)Mức độ ảnh hưởng sức khỏe
0 - 50 Tốt Chất lượng không khí được xem là đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
51 -100 Trung bình Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được; tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm.
101-150 Không tốt cho người nhạy cảm Nhóm người nhạy cảm có thể chịu ảnh hưởng sức khỏe. Số đông không có nguy cơ bị tác động.
151-200 Có hại cho sức khỏe Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe; nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.
201-300 Rất có hại cho sức khỏe Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
300+ Nguy hiểm Cảnh báo sức khỏe: tất cả mọi người có thể chịu tác động nghiêm trọng đến sức khỏe

Để biết thêm về ô nhiễm và chất lượng không khí , xem wikipedia chất lượng không khí đang đề hoặc hướng dẫn về chất lượng không khí và sức khỏe của bạn .

Để biết những lời khuyên về sức khỏe rất hữu ích của bác sĩ y khoa Richard Saint Cyr ở Bắc Kinh, xem www.myhealthbeijing.com blog.


Thông báo sử dụng: Tất cả dữ liệu chất lượng không khí không được xác thực tại thời điểm công bố. Nhằm đảm bảo chất lượng, những dữ liệu này có thể được cập nhập mà không cần thông báo trước. Nhóm dự án Chỉ số chất lượng không khí toàn cầu đã thực hiện tất cả yêu cầu cần thiết trong việc biên soạn các thông tin này. Nhóm dự án hoặc các bên liên quan sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc cung cấp những dữ liệu này trong bất kỳ trường hợp nào.Cài đặt


Cài đặt ngôn ngữ:


Temperature unit:
Celcius