Chất lượng không khí trên toàn thế giới
AirNet Sensor Network

Sorry, the data associated to your station can not be found right now....

Countries (72)

Albania (2) -
Angola (2) -
Argentina (13) -
Armenia (1) -
Australia (17) -
Austria (3) -
Azerbaijan (4) -
Belarus (17) -
Belgium (2) -
Brazil (6) -
Canada (8) -
Cape Verde (1) -
Chile (6) -
Colombia (2) -
Croatia (1) -
Cyprus (3) -
Czech Republic (5) -
Denmark (10) -
Dominican Republic (1) -
Estonia (3) -
Finland (3) -
France (7) -
Georgia (1) -
Germany (12) -
Ghana (5) -
Greece (25) -
Guatemala (1) -
Iceland (2) -
Indonesia (2) -
Ireland (50) -
Israel (11) -
Italy (5) -
Kazakhstan (47) -
Kenya (1) -
Kosovo (5) -
Kyrgyzstan (24) -
Laos (1) -
Latvia (27) -
Liberia (1) -
Liechtenstein (1) -
Lithuania (1) -
Luxembourg (1) -
Moldova (7) -
Montenegro (1) -
Nepal (1) -
New Zealand (6) -
Norway (3) -
Pakistan (2) -
Philippines (1) -
Poland (4) -
Portugal (3) -
Romania (291) -
Russia (8) -
Senegal (7) -
Serbia (114) -
Slovenia (5) -
South Africa (8) -
South Korea (1) -
Spain (3) -
Sweden (6) -
Switzerland (9) -
Tajikistan (5) -
Thailand (601) -
The Netherlands (10) -
Togo (1) -
Turkey (4) -
Uganda (69) -
Ukraine (426) -
United Kingdom (14) -
United States of America (42) -
Unknown (1) -
Vietnam (10) -
Share: aqicn.org/station/vn/

If you would like to add your own air quality feed onto the map, check the data feed page.

Albania

34
26

Angola

76
63

Argentina

56
6
15
2
18
6
18
8
24
7
17
-
-

Armenia

151

Australia

9
13
5
25
21
0
9
21
17
5
17
0
5
17
5
17
-

Austria

198
-
-

Azerbaijan

39
82
-
-

Belarus

75
154
41
30
125
52
43
21
58
88
83
82
31
13
-
-
-

Belgium

34
57

Brazil

66
19
0
28
-
-

Canada

13
9
354
0
5
17
17
-

Cape Verde

-

Chile

7
7
4
11
9
-

Colombia

834
14

Croatia

68

Cyprus

0
9
9

Czech Republic

0
0
0
76
0

Denmark

21
8
1
54
16
13
-
-
-
-

Dominican Republic

35

Estonia

33
7
-

Finland

5
13
-

France

9
78
25
38
25
34
115

Georgia

-

Germany

70
5
13
42
21
70
78
158
13
17
55
-

Ghana

167
291
182
-
-

Greece

99
14
34
54
35
6
0
7
53
71
19
61
59
13
72
27
139
56
-
-
-
-
-
-
-

Guatemala

5

Iceland

20
-

Indonesia

4
60

Ireland

55
17
34
45
3
77
70
50
16
61
33
19
54
61
41
62
33
47
22
38
13
25
0
47
9
45
33
35
53
50
53
26
12
54
53
53
68
41
11
55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Israel

2
17
42
42
34
25
30
9
4
-
-

Italy

17
70
82
-
-

Kazakhstan

63
76
112
135
138
165
80
148
109
119
101
121
159
170
76
69
42
83
58
121
116
70
124
112
218
56
100
90
56
172
100
160
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Kenya

44

Kosovo

152
24
12
65
57

Kyrgyzstan

158
124
110
101
100
166
77
125
165
96
137
58
181
127
162
86
-
-
-
-
-
-
-
-

Laos

-

Latvia

35
30
21
19
52
21
29
85
47
67
30
44
53
26
43
5
53
9
36
-
-
-
-
-
-
-
-

Liberia

83

Liechtenstein

74

Lithuania

38

Luxembourg

25

Moldova

17
38
0
47
21
65
-

Montenegro

7

Nepal

-

New Zealand

17
5
134
21
17
21

Norway

13
9
21

Pakistan

152
154

Philippines

90

Poland

13
13
0
-

Portugal

25
13
-

Romania

61
25
178
50
59
82
97
21
59
42
63
59
78
46
154
97
55
63
124
46
63
87
95
93
61
107
63
74
61
61
46
17
0
42
85
30
59
78
80
0
99
57
76
59
74
132
46
0
82
17
59
155
107
147
139
89
85
46
82
55
109
107
70
34
55
76
57
72
173
55
102
72
53
87
127
102
117
68
46
269
65
63
68
154
70
25
55
0
59
38
166
61
25
78
166
46
82
46
76
61
78
68
42
85
59
72
63
13
142
70
129
25
97
65
53
76
13
55
97
30
63
46
21
61
74
99
65
63
5
65
63
95
17
91
63
38
117
114
46
85
30
82
72
164
0
9
122
9
78
74
68
74
38
68
42
104
63
72
57
50
65
70
59
85
70
17
55
30
87
80
53
117
162
59
63
95
65
55
50
72
80
76
53
63
89
59
80
61
89
93
50
63
25
68
95
50
167
147
25
76
46
177
50
70
63
97
61
63
55
57
198
50
59
155
57
34
59
53
70
63
192
63
70
59
42
82
152
65
89
65
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Russia

117
139
25
112
-
-
-
-

Senegal

42
37
-
-
-
-
-

Serbia

80
50
55
113
46
33
80
75
107
103
68
115
48
106
30
46
113
13
54
38
36
53
61
112
62
68
63
192
61
33
116
129
154
154
32
171
107
67
119
69
107
95
151
51
54
54
63
38
100
55
65
155
54
153
58
72
87
50
80
128
5
21
35
66
132
73
48
87
146
76
44
95
74
46
46
17
41
52
25
74
9
92
112
57
155
36
43
151
76
51
82
31
28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Slovenia

112
107
112
-
-

South Africa

18
6
17
22
117
35
13
-

South Korea

-

Spain

78
25
50

Sweden

0
30
0
5
0
-

Switzerland

5
13
95
46
9
9
25
13
5

Tajikistan

163
148
161
171
143

Thailand

38
49
54
63
40
73
53
90
80
11
35
72
81
46
52
72
9
70
91
61
74
95
9
76
102
82
85
78
74
165
57
68
112
61
70
95
87
30
74
59
68
61
74
5
42
89
78
72
72
38
65
65
21
50
68
9
63
59
13
65
99
57
61
149
57
102
474
34
68
80
78
65
46
46
57
34
65
93
76
89
97
87
80
53
59
104
57
76
68
72
30
34
30
55
65
89
82
50
53
91
55
65
65
55
63
53
50
57
70
57
57
61
42
107
57
61
50
13
53
61
25
61
89
42
70
68
38
70
50
82
53
82
61
65
46
80
50
61
72
42
59
25
76
127
61
63
78
72
59
74
87
57
91
65
63
89
53
95
91
59
38
13
68
65
17
30
42
5
30
65
42
34
80
61
76
17
153
25
70
55
38
68
63
76
5
42
95
57
112
53
21
74
9
109
34
34
68
65
53
91
17
72
70
78
72
70
78
74
63
50
97
68
109
76
72
80
63
63
99
80
34
65
70
68
70
122
76
13
53
89
124
109
59
59
50
42
17
25
42
68
82
78
50
72
89
50
80
109
80
63
59
55
72
72
95
89
70
78
107
63
50
25
5
63
53
70
53
25
55
34
74
34
164
42
21
65
74
9
61
142
59
9
63
34
34
61
85
53
65
78
166
53
68
78
72
74
80
89
53
70
59
65
25
53
102
50
34
76
65
13
21
57
70
65
91
97
78
21
25
61
99
78
74
53
55
21
78
72
72
9
74
78
97
82
9
76
93
80
76
74
57
65
38
65
129
76
30
76
38
80
78
97
50
80
82
76
70
65
95
68
57
117
99
38
76
78
80
30
76
25
61
59
17
82
53
74
95
82
59
80
65
74
21
34
13
68
63
65
85
65
82
63
87
17
85
95
55
61
72
21
93
76
17
82
72
70
59
97
74
46
53
59
68
74
50
76
89
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

The Netherlands

42
132
102
13
5
13
82
46
-
-

Togo

-

Turkey

233
49
43
-

Uganda

153
158
81
188
68
123
155
168
154
184
175
128
199
157
106
118
146
57
155
178
160
161
198
162
135
183
161
159
197
154
157
162
176
177
166
167
173
121
132
161
151
137
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ukraine

12
61
17
58
90
28
32
33
19
76
66
48
41
49
58
2
27
33
65
13
70
77
123
53
59
22
21
63
68
32
11
39
34
27
31
38
55
36
58
163
23
47
39
52
1
27
75
55
79
53
39
47
42
79
29
26
48
46
33
8
33
41
43
4
2
47
5
32
1
7
1
1
2
3
3
8
3
2
10
1
2
4
3
15
11
3
38
57
17
2
48
57
46
36
42
26
999
21
40
39
30
25
22
9
23
36
249
3
3
1
36
32
25
31
28
23
59
59
999
36
31
38
59
89
74
53
46
50
73
89
46
50
21
56
71
46
59
47
45
36
36
13
42
33
33
34
21
47
53
40
76
58
42
37
10
47
28
29
47
35
63
13
55
25
59
11
18
26
27
48
40
30
60
43
40
67
57
48
60
54
37
13
25
34
31
35
38
45
38
41
34
26
34
38
59
37
38
51
58
114
71
65
32
34
24
24
35
26
59
55
38
36
5
35
30
48
37
34
41
44
31
44
33
60
26
62
90
56
56
21
44
39
121
20
39
66
43
39
62
54
13
40
36
54
43
29
39
51
45
42
27
38
57
39
45
37
39
38
61
18
3
17
65
55
64
20
67
57
120
42
70
17
34
102
32
25
32
48
10
36
17
31
45
32
41
24
32
47
45
55
35
42
52
69
36
45
58
39
34
13
26
42
52
42
9
50
38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

United Kingdom

80
95
78
59
68
13
91
21
9
30
52
-
-
-

United States of America

59
9
59
5
21
17
30
55
0
21
46
25
102
25
34
17
17
0
38
25
13
74
50
13
13
46
76
9
13
13
34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Unknown


Vietnam

170
106
19
122
151
164
55
156
-
-

Bạn muốn trạm giám sát chất lượng không khí của riêng bạn?

Các trạm giám sát chất lượng không khí GAIA đang sử dụng các cảm biến hạt laser công nghệ cao để đo ô nhiễm PM2.5 thời gian thực, đây là một trong những chất gây ô nhiễm không khí có hại nhất.

Rất dễ cài đặt, chúng chỉ cần một điểm truy cập WIFI và nguồn điện USB. Sau khi kết nối, mức độ ô nhiễm không khí được báo cáo ngay lập tức và theo thời gian thực trên bản đồ của chúng tôi

AirNet World Wide Map

Some of the available networks: Clarity - Open Sense - uRad Monitor - AirQo - Purple Air - LuftDaten - Citizen Science Project - Ambente - AQI India by Purelogic Labs India Pvt Ltd - AirKaz.org - Nebo - ยักษ์ขาว Yakkaw (White Giant) - Climate Change Data Center, Chiang Mai University - Eco City - Save Dnipro

Về phương pháp đo chất lượng không khí và mức độ ô nhiễm:

Về các thang đo chất lượng không khí

- Giá trị chỉ số chất lượng không khí (AQI)Mức độ ảnh hưởng sức khỏe
0 - 50 Tốt Chất lượng không khí được xem là đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm
51 -100 Trung bình Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được; tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm.
101-150 Không tốt cho người nhạy cảm Nhóm người nhạy cảm có thể chịu ảnh hưởng sức khỏe. Số đông không có nguy cơ bị tác động.
151-200 Có hại cho sức khỏe Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe; nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.
201-300 Rất có hại cho sức khỏe Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
300+ Nguy hiểm Cảnh báo sức khỏe: tất cả mọi người có thể chịu tác động nghiêm trọng đến sức khỏe

Để biết thêm về ô nhiễm và chất lượng không khí , xem wikipedia chất lượng không khí đang đề hoặc hướng dẫn về chất lượng không khí và sức khỏe của bạn .

Để biết những lời khuyên về sức khỏe rất hữu ích của bác sĩ y khoa Richard Saint Cyr ở Bắc Kinh, xem www.myhealthbeijing.com blog.


Thông báo sử dụng: Tất cả dữ liệu chất lượng không khí không được xác thực tại thời điểm công bố. Nhằm đảm bảo chất lượng, những dữ liệu này có thể được cập nhập mà không cần thông báo trước. Nhóm dự án Chỉ số chất lượng không khí toàn cầu đã thực hiện tất cả yêu cầu cần thiết trong việc biên soạn các thông tin này. Nhóm dự án hoặc các bên liên quan sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc cung cấp những dữ liệu này trong bất kỳ trường hợp nào.Cài đặt


Cài đặt ngôn ngữ:


Temperature unit:
Celcius