Air Pollution in Thailand

Share: aqicn.org/country/thailand/pl/
Current Air Quality in Thailand
123
Niezdrowa
dla osób wrażliwych
updated Wt, 30 maj 2023 15:00
Past 24 hours Air Quality:
Worst Air Quality
#CityAQI
1
201
2
153
3
146
4
129
5
114
Best Air Quality
#CityAQI
1
8
2
8
3
13
4
13
5
17

Zanieczyszczenie powietrza w Thailand: Mapa wizualna jakości powietrza w czasie rzeczywistym.

Dobry
Umiarkowany
Niezdrowy dla wrażliwych grup
Niezdrowy
Bardzo niezdrowe
Niebezpieczny

Air Quality Forecast

Dane historyczne dotyczące jakości powietrza.

รพ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
รพ.หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย
รพ.พรานกระต่าย ต.พรานกราะต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
รพ.สต.หนองสามสี ต.หนองสามสี อ.เสนานิคม จ.อำนาจเจริญ
โรงพยาบาลถลาง จ.ภูเก็ต
ทต.บ้านฉาง ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
รพ.วชิรบารมี ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
รร.วัดบ้านก้อง ต. ปากบ่อง อ. ป่าซาง จ.ลำพูน
สสอ.กันทรวิชัย ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
รพ.สามโก้ ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี จ.ชลบุรี
รพ.สต.ห้วยป่าหวาย จ.สระบุรี
ศาลากลางจ.ฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา (กอ.รมน.ฉะเชิงเทรา)
สสอ.วังหิน ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
รร.บ้านเหล่า รัฐราษฏร์บำรุง
Pyramid Retreat
รพ.สต.โนนดู่ ต.สร้างนกทา อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
รพ.สต.บ้านดงมหาวัน ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
www.rocco-krabi.com
หน้าบิ๊กชีแจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (ทน.ปากเกร็ด)
ทม.มหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
สสอ.บ้านค่าย ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
รพ.วัดโบสถ์ ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
สสอ.เมืองนครนายก ต.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก
สสอ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
รพ.วังทอง จ.พิษณุโลก
อบต.หัวไผ่ ต.หัวไผ่ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง (กอ.รมน.อ่างทอง)
AQSEA_THA_001
ห้าแยกฉลอง ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต
รพ.จังหาร ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
สสอ.พนมทวน ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
รร.บ้านดานคำ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
รพ.อำนาจเจริญ ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
Piman Chon 2
ศูนย์อนามัยที่ 9 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช (Indoor)
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (กอ.รมน. สมุทรสงคราม)
รพ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
ทม.กันตัง ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง
รพ.สต.ป่าแดง ต.ป่าแดง อ.เมือง จ.แพร่
ทสจ.สงขลา ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
สสอ.ปากพลี ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก
ทต.เบิกไพร ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
รพ.วังสะพุง ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
รพ.สต.เวินพระบาท ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
ซอยสุขาประชาสวรรค์3 ซอย26 (รร.อัมพรไพศาล) ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (ทน.ปากเกร็ด)
รพ.สต.ปทุม ต.ปทุม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
รร.บ้านแม่กรณ์ ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
สสอ.ลืออำนาจ ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองแค จ.สระบุรี
รพช.มะขาม จ.จันทบุรี
รพ.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
รพ.สต.เหมืองจี้ ต.เหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลำพูน
สสอ.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
รพ.ป่าโมก ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
รร.บ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
ทต.ไหล่หิน ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
รพช.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
สสจ.พิษณุโลก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
สสจ.หนองบัวลำภู ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
โรงเรียนวัดจันทร์นอก
รพ.สต. ปลักแรด อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก
รพ.สต.บ้านดงมะไฟสามัคคี จ.สกลนคร
โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
สํานักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี (กอ.รมน. เพชรบุรี)
รพ.สต.บ้านดงมะตื๋น ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
วัดท่าหลวง (บริเวณแม่น้ำน่าน) อ.เมืองพิจิตร (กอ.รมน. พิจิตร)
Phaeng Yai, gaia-01
รพ.สต.เมืองเก่า ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย
สสอ.อุทุมพรพิสัย ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
รพ.ดอนเจดีย์ ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
เทศบาลตำบลตองโขบ จ.สกลนคร
หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา (กอ.รมน.นครราชสีมา)
สสจ.ปราจีนบุรี ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ทสจ.จันทบุรี ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี (กอ.รมน.จันทบุรี)
อาคารสามประสบ ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี (กอ.รมน.ภาค 1 สย.2)
สสอ.เมืองชัยภูมิ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
ศาลากลาง ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร (กอ.รมน. กำแพงเพชร)
รพ.กุดจับ จ.อุดรธานี
รพ.สต.หนองหล่ม
รพ.สต.แม่ลา ต.แม่ลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
สสจ.เพชรบูรณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
ด่านตรวจกองกำลังบูรพา ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว (กอ.รมน.ภาค 1 สย.1)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
หมู่ 9 ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบจ. อุบลราชธานี
รพ.ศรีเชียงใหม่ ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
รพ.ตรอน ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
รพ.สต.บางพลีน้อย หมู่ 5 จ.สมุทรปราการ
ค่ายวีระโยธิน กกล.สุรนารี ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ (บก.กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนแยก 2)
รพช.ขลุง ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
รพ.สต.หน้าพระลาน จ.สระบุรี
สถานีตรวจวัด รร.เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ (กอ.รมน. กาฬสินธุ์)
รพ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
prachuap-khiri-khan, gaia-10
รพ.สต.บ้านชุมแสงสงคราม ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
รพ.ไชโย ต.ไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง
รพ.บางกระทุ่ม ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
รพ.สต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี
รพ.เต่างอย ต.นาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร
องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ. สงขลา
รพ.สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่
รร.คุ้งเขาเขียว ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี (กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนแยก 1)
รพ.สต.วัดสลุด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
รพ.สต.โพนเมือง ต.ฟ้าห่วน อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
บ้านกลางเมือง อ่อนนุช-วงแหวน ถนนลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม.
ศาลากลางจ.บุรีรัมย์ ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ (กอ.รมน.บุรีรัมย์)
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
สสอ.ยางตลาด ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
AQSEA_THA_018
โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
ศาลากลางจ.อำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (กอ.รมน.อำนาจเจริญ)
รพ.สต.บ้านหนองบัวสร้าง จ.สกลนคร
สสอ.ฆ้องชัย ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
รพ.มุกดาหาร ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
สถานีตรวจวัด หมู่บ้านห้วยคิง ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
สสจ.ศรีสะเกษ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
รพ.สต.เชิงทะเล จ.ภูเก็ต
รพ.หว้านใหญ่ ต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
สสจ.สุพรรณบุรี ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
รพ.สต.ทุ่งแค้ว ต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
รพ.หนองวัวซอ ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
สสอ.กาญจนดิษฐ์ ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
สสจ.ลพบุรี ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
รพ.สต.บ้านควน ต.บ้านควน อ.เมืองตรัง จ.ตรัง (กอ.รมน.ตรัง)
โรงพยาบาลบ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน3
โรงพยาบาลโพนนาแก้ว ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
รพ.สำโรง ต.สำโรง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
AQSEA_THA_017
สำนักงาน กอ.รมน.จ.ชัยภูมิ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ (กอ.รมน.ชัยภูมิ)
รพ.กมลาไสย ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
3209
รพ.สต.ทับกวาง จ.สระบุรี
เทศบาลตำบลท่าพระ จ. ขอนแก่น
สสอ.แกดำ ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
รพ.ป่าตอง ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
chiangrai, gaia-07
รพ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รพ.สากเหล็ก
รร.บ้านปางขอน
สาธารณสุขอำเภอลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
สสอ.เก้าเลี้ยว ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
รพ.แพร่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม จ.กำแพงเพชร
ตึก ICT รพ.ศรีสังวรสุโขทัย อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
เทศบาลตำบลเมืองชุม
Thai-German RMUTI Khon Kaen & CSB Germany Air Quality Sensor for Sustainability Project (โครงการเครื่องวัดคุณภาพอากาศเพื่อความยั่งยืน ไทย-เยอรมัน) อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น
รพ.สต. บ้านดงเย็น ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ. มุกดาหาร
รพ.สต.บ้านคำป่าหลาย

...

If you want to stay informed about the Air Quality monitoring project for Thailand,
please register with the form below:
Air Quality in thailand - subscription form
Enter your name - eg "John Doe"
Enter your email address - eg "john.doe@mail.com"
Write few words about your request - eg:"", "I would like to help by hosting an monitoring station", "I would like to know the average daily air quality for the past year", ..

Szukasz innego miasta?Chcesz mieć własną stację monitorowania jakości powietrza?

Stacje monitorujące jakość powietrza GAIA wykorzystują nowoczesne laserowe czujniki cząstek do pomiaru zanieczyszczenia PM2,5 w czasie rzeczywistym, które jest jednym z najbardziej szkodliwych zanieczyszczeń powietrza.

Bardzo łatwe w konfiguracji wymagają tylko punktu dostępowego WIFI i zasilacza USB. Po podłączeniu poziom zanieczyszczenia powietrza jest raportowany natychmiastowo i na bieżąco na naszych mapach

Known Countries in the World


A
fghanistan 🇦🇫 Aland Islands 🇦🇽 Albania 🇦🇱 Algeria 🇩🇿 American Samoa 🇦🇸 Andorra 🇦🇩 Angola 🇦🇴 Anguilla 🇦🇮 Antarctica 🇦🇶 Antigua and Barbuda 🇦🇬 Argentina 🇦🇷 Armenia 🇦🇲 Aruba 🇦🇼 Australia 🇦🇺 Austria 🇦🇹 Azerbaijan 🇦🇿
B
ahamas 🇧🇸 Bahrain 🇧🇭 Bangladesh 🇧🇩 Barbados 🇧🇧 Belarus 🇧🇾 Belgium 🇧🇪 Belize 🇧🇿 Benin 🇧🇯 Bermuda 🇧🇲 Bhutan 🇧🇹 Bolivia 🇧🇴 Bonaire, Saint Eustatius and Saba 🇧🇶 Bosnia and Herzegovina 🇧🇦 Botswana 🇧🇼 Bouvet Island 🇧🇻 Brazil 🇧🇷 British Indian Ocean Territory 🇮🇴 British Virgin Islands 🇻🇬 Brunei 🇧🇳 Bulgaria 🇧🇬 Burkina Faso 🇧🇫 Burundi 🇧🇮
C
ambodia 🇰🇭 Cameroon 🇨🇲 Canada 🇨🇦 Cape Verde 🇨🇻 Cayman Islands 🇰🇾 Central African Republic 🇨🇫 Chad 🇹🇩 Chile 🇨🇱 China 🇨🇳 Christmas Island 🇨🇽 Cocos Islands 🇨🇨 Colombia 🇨🇴 Comoros 🇰🇲 Cook Islands 🇨🇰 Costa Rica 🇨🇷 Croatia 🇭🇷 Cuba 🇨🇺 Curacao 🇨🇼 Cyprus 🇨🇾 Czech Republic 🇨🇿
D
emocratic Republic of the Congo 🇨🇩 Denmark 🇩🇰 Djibouti 🇩🇯 Dominica 🇩🇲 Dominican Republic 🇩🇴
E
ast Timor 🇹🇱 Ecuador 🇪🇨 Egypt 🇪🇬 El Salvador 🇸🇻 Equatorial Guinea 🇬🇶 Eritrea 🇪🇷 Estonia 🇪🇪 Ethiopia 🇪🇹
F
alkland Islands 🇫🇰 Faroe Islands 🇫🇴 Fiji 🇫🇯 Finland 🇫🇮 France 🇫🇷 French Guiana 🇬🇫 French Polynesia 🇵🇫 French Southern Territories 🇹🇫
G
abon 🇬🇦 Gambia 🇬🇲 Georgia 🇬🇪 Germany 🇩🇪 Ghana 🇬🇭 Gibraltar 🇬🇮 Greece 🇬🇷 Greenland 🇬🇱 Grenada 🇬🇩 Guadeloupe 🇬🇵 Guam 🇬🇺 Guatemala 🇬🇹 Guernsey 🇬🇬 Guinea 🇬🇳 Guinea-Bissau 🇬🇼 Guyana 🇬🇾
H
aiti 🇭🇹 Heard Island and McDonald Islands 🇭🇲 Honduras 🇭🇳 Hong Kong 🇭🇰 Hungary 🇭🇺
I
celand 🇮🇸 India 🇮🇳 Indonesia 🇮🇩 Iran 🇮🇷 Iraq 🇮🇶 Ireland 🇮🇪 Isle of Man 🇮🇲 Israel 🇮🇱 Italy 🇮🇹 Ivory Coast 🇨🇮
J
amaica 🇯🇲 Japan 🇯🇵 Jersey 🇯🇪 Jordan 🇯🇴
K
azakhstan 🇰🇿 Kenya 🇰🇪 Kiribati 🇰🇮 Kosovo 🇽🇰 Kuwait 🇰🇼 Kyrgyzstan 🇰🇬
L
aos 🇱🇦 Latvia 🇱🇻 Lebanon 🇱🇧 Lesotho 🇱🇸 Liberia 🇱🇷 Libya 🇱🇾 Liechtenstein 🇱🇮 Lithuania 🇱🇹 Luxembourg 🇱🇺
M
acao 🇲🇴 Macedonia 🇲🇰 Madagascar 🇲🇬 Malawi 🇲🇼 Malaysia 🇲🇾 Maldives 🇲🇻 Mali 🇲🇱 Malta 🇲🇹 Marshall Islands 🇲🇭 Martinique 🇲🇶 Mauritania 🇲🇷 Mauritius 🇲🇺 Mayotte 🇾🇹 Mexico 🇲🇽 Micronesia 🇫🇲 Moldova 🇲🇩 Monaco 🇲🇨 Mongolia 🇲🇳 Montenegro 🇲🇪 Montserrat 🇲🇸 Morocco 🇲🇦 Mozambique 🇲🇿 Myanmar 🇲🇲
N
amibia 🇳🇦 Nauru 🇳🇷 Nepal 🇳🇵 Netherlands 🇳🇱 New Caledonia 🇳🇨 New Zealand 🇳🇿 Nicaragua 🇳🇮 Niger 🇳🇪 Nigeria 🇳🇬 Niue 🇳🇺 Norfolk Island 🇳🇫 North Korea 🇰🇵 Northern Mariana Islands 🇲🇵 Norway 🇳🇴
O
man 🇴🇲
P
akistan 🇵🇰 Palau 🇵🇼 Palestinian Territory 🇵🇸 Panama 🇵🇦 Papua New Guinea 🇵🇬 Paraguay 🇵🇾 Peru 🇵🇪 Philippines 🇵🇭 Pitcairn 🇵🇳 Poland 🇵🇱 Portugal 🇵🇹 Puerto Rico 🇵🇷
Q
atar 🇶🇦
R
epublic of the Congo 🇨🇬 Reunion 🇷🇪 Romania 🇷🇴 Russia 🇷🇺 Rwanda 🇷🇼
S
aint Barthelemy 🇧🇱 Saint Helena 🇸🇭 Saint Kitts and Nevis 🇰🇳 Saint Lucia 🇱🇨 Saint Martin 🇲🇫 Saint Pierre and Miquelon 🇵🇲 Saint Vincent and the Grenadines 🇻🇨 Samoa 🇼🇸 San Marino 🇸🇲 Sao Tome and Principe 🇸🇹 Saudi Arabia 🇸🇦 Senegal 🇸🇳 Serbia 🇷🇸 Seychelles 🇸🇨 Sierra Leone 🇸🇱 Singapore 🇸🇬 Sint Maarten 🇸🇽 Slovakia 🇸🇰 Slovenia 🇸🇮 Solomon Islands 🇸🇧 Somalia 🇸🇴 South Africa 🇿🇦 South Georgia and the South Sandwich Islands 🇬🇸 South Korea 🇰🇷 South Sudan 🇸🇸 Spain 🇪🇸 Sri Lanka 🇱🇰 Sudan 🇸🇩 Suriname 🇸🇷 Svalbard and Jan Mayen 🇸🇯 Swaziland 🇸🇿 Sweden 🇸🇪 Switzerland 🇨🇭 Syria 🇸🇾
T
aiwan 🇹🇼 Tajikistan 🇹🇯 Tanzania 🇹🇿 Thailand 🇹🇭 Togo 🇹🇬 Tokelau 🇹🇰 Tonga 🇹🇴 Trinidad and Tobago 🇹🇹 Tunisia 🇹🇳 Turkey 🇹🇷 Turkmenistan 🇹🇲 Turks and Caicos Islands 🇹🇨 Tuvalu 🇹🇻
U
.S. Virgin Islands 🇻🇮 Uganda 🇺🇬 Ukraine 🇺🇦 United Arab Emirates 🇦🇪 United Kingdom 🇬🇧 United States 🇺🇸 United States Minor Outlying Islands 🇺🇲 Uruguay 🇺🇾 Uzbekistan 🇺🇿
V
anuatu 🇻🇺 Vatican 🇻🇦 Venezuela 🇻🇪 Vietnam 🇻🇳
W
allis and Futuna 🇼🇫 Western Sahara 🇪🇭
Y
emen 🇾🇪
Z
ambia 🇿🇲 Zimbabwe 🇿🇼

O pomiarach jakości powietrza i zanieczyszczeń:

O Poziomach Jakości Powietrza

- Wartości Indeksu Jakości Powietrza (AQI)Poziomy zagrożenia zdrowia
0 - 50 Dobra 0-50: Dobra - Jakość powietrza jest uznawana za zadowalającą, a zanieczyszczenie powietrza stanowi niewielkie ryzyko lub jego brak.
51 -100 Średnia 50-100: Średnia - Jakość powietrza jest dopuszczalna; jednak niektóre zanieczyszczenia mogą być umiarkowanie szkodliwe dla bardzo małej liczby osób, które są niezwykle wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza.
101-150 Niezdrowa dla osób wrażliwych 100-150: Niezdrowe dla wrażliwych osób - u osób wrażliwych mogą wystąpić negatywne skutki dla zdrowia. Większość populacji może nie odczuwać negatywnych objawów.
151-200 Niezdrowa 150-200: Niezdrowe - Każdy może zacząć doświadczać negatywnych skutków zdrowotnych; U osób wrażliwych mogą wystąpić poważniejsze skutki zdrowotne.
201-300 Bardzo niezdrowa 200-300: Bardzo niezdrowe - Ostrzeżenie zdrowotne, poziom alarmowy. Bardzo prawdopodobny negatywny wpływ na całą populację.
300+ Zagrożenie dla życia 300 : Niebezpieczny - Alarm Zdrowotny: każdy może doświadczyć poważniejszych skutków zdrowotnych.

Aby dowiedzieć się więcej na temat jakości powietrza i zanieczyszczenia, sprawdź w wikipedii temat "jakość powietrza" lub nasz poradnik o jakości powietrza i jego wpływie na Twoje zdrowie.

Więcej przydatnych informacji zdrowotnych na blogu doktora Richarda Sainta z Pekinu: www.myhealthbeijing.com .


Uwaga dotycząca użytkowania: Wszystkie dane dotyczące jakości powietrza mogą być nieważne w chwili publikacji, a w celu zapewnienia jakości dane te mogą być w dowolnym momencie zmieniane bez powiadomienia. Projekt World Air Quality Index wykorzystuje wszystkie przydatne umiejętności, dba o rzetelność przy kompilowaniu treści tych informacji, ale w żadnym wypadku zespół projektowy World Air Quality Index lub jego agenci nie są odpowiedzialni za umowę, delikt lub w inny sposób za jakiekolwiek straty, obrażenia lub szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z dostarczania tych danych.Ustawienia


Ustawienia Języka:


Temperature unit:
Celcius