Air Pollution in Thailand
Indeks Jakości Powietrza (AQI) generowany w czasie rzeczywistym

Share: aqicn.org/country/thailand/pl/
Current Air Quality in Thailand
109
Niezdrowa
dla osób wrażliwych
updated Śr, 31 maj 2023 11:00
Past 24 hours Air Quality:
Worst Air Quality
#CityAQI
1
134
2
127
3
121
4
116
5
114
Best Air Quality
#CityAQI
1
8
2
8
3
13
4
13
5
16

Zanieczyszczenie powietrza w Thailand: Mapa wizualna jakości powietrza w czasie rzeczywistym.

Dobry
Umiarkowany
Niezdrowy dla wrażliwych grup
Niezdrowy
Bardzo niezdrowe
Niebezpieczny

Air Quality Forecast

Dane historyczne dotyczące jakości powietrza.

ศาลากลาง ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร (กอ.รมน. กำแพงเพชร)
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
รพ.กมลาไสย ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
สสอ.บ้านค่าย ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
รพ.สต.โนนดู่ ต.สร้างนกทา อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
รพ.สต.บ้านหนองบัวสร้าง จ.สกลนคร
รร.บ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
อาคารอเนกประสงค์ใหม่ฉลองราช หมู่บ้านใหม่ฉลองราช ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
ทม.กันตัง ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง
โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
รพ.สต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
ทสจ.สงขลา ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
โรงพยาบาลถลาง จ.ภูเก็ต
AQSEA_THA_017
chiangrai, gaia-07
รพ.สต.ป่าแดง ต.ป่าแดง อ.เมือง จ.แพร่
รพ.สากเหล็ก
สสจ.ศรีสะเกษ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
รพ.สต.ทับกวาง จ.สระบุรี
รพ.สต.บางโฉลง ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
รพ.สต.หนองหล่ม
บ้านกลางเมือง อ่อนนุช-วงแหวน ถนนลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม.
ห้องเรียนสุดขอบฟ้า
สสอ.พนมทวน ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
สสอ.กาญจนดิษฐ์ ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
สสจ.ปราจีนบุรี ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
เทศบาลตำบลท่าพระ จ. ขอนแก่น
รพ.หางดง ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
รพ.สต.เนินปอ ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม จ.กำแพงเพชร
สสอ.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
สำนักงาน กอ.รมน.จ.ชัยภูมิ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ (กอ.รมน.ชัยภูมิ)
โรงพยาบาลโพนนาแก้ว ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
โรงพยาบาลบ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
รร.บ้านดานคำ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
โรงพยาบาลประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
สสอ.ฆ้องชัย ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
สาธารณสุขอำเภอลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
รพ.สต.บ้านดงมะไฟสามัคคี จ.สกลนคร
รพ.ป่าโมก ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร
หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา (กอ.รมน.นครราชสีมา)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
Phaeng Yai, gaia-01
รพ.สต.ห้วยป่าหวาย จ.สระบุรี
รพช.มะขาม จ.จันทบุรี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สสอ.ลืออำนาจ ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
ด่านตรวจกองกำลังบูรพา ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว (กอ.รมน.ภาค 1 สย.1)
ทต.บ้านฉาง ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
รพ.สต.เมืองเก่า ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย
รพ.มุกดาหาร ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
สสอ.อุทุมพรพิสัย ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ (กอ.รมน. กาฬสินธุ์)
รพ.ท่าวุ้ง ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
อาคารสามประสบ ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี (กอ.รมน.ภาค 1 สย.2)
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ. สงขลา
รพ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
อบต.หัวไผ่ ต.หัวไผ่ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง (กอ.รมน.อ่างทอง)
รพ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
รพ.อำนาจเจริญ ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
รพ.แพร่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
รร.คุ้งเขาเขียว ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
รพ.สต. ปลักแรด อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก
รพ.สต.บ้านดงมะตื๋น ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
รพ.สต.ปทุม ต.ปทุม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
รพ.สต.โพนเมือง ต.ฟ้าห่วน อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
รพ.สต.แม่ลา ต.แม่ลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
รพ.จังหาร ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
รร.บ้านแม่กรณ์ ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน3
รพช.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
สสอ.แกดำ ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
ค่ายวีระโยธิน กกล.สุรนารี ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ (บก.กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนแยก 2)
รพ.กุดจับ จ.อุดรธานี
สสจ.ลพบุรี ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
สถานีตรวจวัด หมู่บ้านห้วยคิง ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
รพ.สำโรง ต.สำโรง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
วัดท่าหลวง (บริเวณแม่น้ำน่าน) อ.เมืองพิจิตร (กอ.รมน. พิจิตร)
สสจ.หนองบัวลำภู ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
สสอ.เมืองชัยภูมิ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
รพ.หนองวัวซอ ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
รพ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
Thai-German RMUTI Khon Kaen & CSB Germany Air Quality Sensor for Sustainability Project (โครงการเครื่องวัดคุณภาพอากาศเพื่อความยั่งยืน ไทย-เยอรมัน) อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น
www.rocco-krabi.com
ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี (กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนแยก 1)
รพ.สต.หนองสามสี ต.หนองสามสี อ.เสนานิคม จ.อำนาจเจริญ
รพ.เต่างอย ต.นาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร
รร.บ้านปางขอน
รพช.ขลุง ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
รพ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
รพ.สกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร
รพ.พรานกระต่าย ต.พรานกราะต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
รพ.วัดโบสถ์ ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
รพ.สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่
ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช (Indoor)
สสอ.วังหิน ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
รพ.ศรีเชียงใหม่ ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
ศาลากลางจ.บุรีรัมย์ ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ (กอ.รมน.บุรีรัมย์)
รพ.สามโก้ ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง
รพ.ดอนเจดีย์ ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
รพ.สต.บ้านควน ต.บ้านควน อ.เมืองตรัง จ.ตรัง (กอ.รมน.ตรัง)
รพ.สต.บ้านชุมแสงสงคราม ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
รพ.ตรอน ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
รพ.หว้านใหญ่ ต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
รพ.สต.เหมืองจี้ ต.เหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลำพูน
รพ.วังสะพุง ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
สสอ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
รพ.สต.บ้านคำป่าหลาย
ทต.เบิกไพร ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
วัดจำค่าวนาราม ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง
ห้าแยกฉลอง ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต
สสอ.กันทรวิชัย ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ศาลากลางจ.อำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (กอ.รมน.อำนาจเจริญ)
รร.บ้านเหล่า รัฐราษฏร์บำรุง
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
สสอ.เมืองนครนายก ต.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก
รพ.สต.ทุ่งแค้ว ต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
3209
รพ.สต.บางพลีน้อย หมู่ 5 จ.สมุทรปราการ
เทศบาลตำบลตองโขบ จ.สกลนคร
รพ.สต.เวินพระบาท ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองแค จ.สระบุรี
รพ.บางกระทุ่ม ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
ปากซอยวัดสลักเหนือ ทน.ปากเกร็ด ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
Pyramid Retreat
ทสจ.จันทบุรี ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี (กอ.รมน.จันทบุรี)
ทม.มหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
AQSEA_THA_018
prachuap-khiri-khan, gaia-10
AQSEA_THA_001
รพ.สต.เชิงทะเล จ.ภูเก็ต
รพ.สต. บ้านดงเย็น ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ. มุกดาหาร
สสอ.ปากพลี ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก
โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
ตึก OPD รพ.ศรีสังวรสุโขทัย อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
หมู่ 9 ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบจ. อุบลราชธานี
ศูนย์อนามัยที่ 9 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา
สสอ.เก้าเลี้ยว ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
บ้านสันต้นขาม ม.16
สสจ.พิษณุโลก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
รพ.เหนือคลอง ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
หน้าบิ๊กชีแจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (ทน.ปากเกร็ด)
รพ.สต.แม่ระกา ต.แม่ระกา อ.วังทอง
สํานักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี (กอ.รมน. เพชรบุรี)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
รพ.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
ทต.ไหล่หิน ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
สสจ.เพชรบูรณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
รพ.สต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ศาลากลางจ.ฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา (กอ.รมน.ฉะเชิงเทรา)

...

If you want to stay informed about the Air Quality monitoring project for Thailand,
please register with the form below:
Air Quality in thailand - subscription form
Enter your name - eg "John Doe"
Enter your email address - eg "john.doe@mail.com"
Write few words about your request - eg:"", "I would like to help by hosting an monitoring station", "I would like to know the average daily air quality for the past year", ..

Szukasz innego miasta?Chcesz mieć własną stację monitorowania jakości powietrza?

Stacje monitorujące jakość powietrza GAIA wykorzystują nowoczesne laserowe czujniki cząstek do pomiaru zanieczyszczenia PM2,5 w czasie rzeczywistym, które jest jednym z najbardziej szkodliwych zanieczyszczeń powietrza.

Bardzo łatwe w konfiguracji wymagają tylko punktu dostępowego WIFI i zasilacza USB. Po podłączeniu poziom zanieczyszczenia powietrza jest raportowany natychmiastowo i na bieżąco na naszych mapach

Known Countries in the World


A
fghanistan 🇦🇫 Aland Islands 🇦🇽 Albania 🇦🇱 Algeria 🇩🇿 American Samoa 🇦🇸 Andorra 🇦🇩 Angola 🇦🇴 Anguilla 🇦🇮 Antarctica 🇦🇶 Antigua and Barbuda 🇦🇬 Argentina 🇦🇷 Armenia 🇦🇲 Aruba 🇦🇼 Australia 🇦🇺 Austria 🇦🇹 Azerbaijan 🇦🇿
B
ahamas 🇧🇸 Bahrain 🇧🇭 Bangladesh 🇧🇩 Barbados 🇧🇧 Belarus 🇧🇾 Belgium 🇧🇪 Belize 🇧🇿 Benin 🇧🇯 Bermuda 🇧🇲 Bhutan 🇧🇹 Bolivia 🇧🇴 Bonaire, Saint Eustatius and Saba 🇧🇶 Bosnia and Herzegovina 🇧🇦 Botswana 🇧🇼 Bouvet Island 🇧🇻 Brazil 🇧🇷 British Indian Ocean Territory 🇮🇴 British Virgin Islands 🇻🇬 Brunei 🇧🇳 Bulgaria 🇧🇬 Burkina Faso 🇧🇫 Burundi 🇧🇮
C
ambodia 🇰🇭 Cameroon 🇨🇲 Canada 🇨🇦 Cape Verde 🇨🇻 Cayman Islands 🇰🇾 Central African Republic 🇨🇫 Chad 🇹🇩 Chile 🇨🇱 China 🇨🇳 Christmas Island 🇨🇽 Cocos Islands 🇨🇨 Colombia 🇨🇴 Comoros 🇰🇲 Cook Islands 🇨🇰 Costa Rica 🇨🇷 Croatia 🇭🇷 Cuba 🇨🇺 Curacao 🇨🇼 Cyprus 🇨🇾 Czech Republic 🇨🇿
D
emocratic Republic of the Congo 🇨🇩 Denmark 🇩🇰 Djibouti 🇩🇯 Dominica 🇩🇲 Dominican Republic 🇩🇴
E
ast Timor 🇹🇱 Ecuador 🇪🇨 Egypt 🇪🇬 El Salvador 🇸🇻 Equatorial Guinea 🇬🇶 Eritrea 🇪🇷 Estonia 🇪🇪 Ethiopia 🇪🇹
F
alkland Islands 🇫🇰 Faroe Islands 🇫🇴 Fiji 🇫🇯 Finland 🇫🇮 France 🇫🇷 French Guiana 🇬🇫 French Polynesia 🇵🇫 French Southern Territories 🇹🇫
G
abon 🇬🇦 Gambia 🇬🇲 Georgia 🇬🇪 Germany 🇩🇪 Ghana 🇬🇭 Gibraltar 🇬🇮 Greece 🇬🇷 Greenland 🇬🇱 Grenada 🇬🇩 Guadeloupe 🇬🇵 Guam 🇬🇺 Guatemala 🇬🇹 Guernsey 🇬🇬 Guinea 🇬🇳 Guinea-Bissau 🇬🇼 Guyana 🇬🇾
H
aiti 🇭🇹 Heard Island and McDonald Islands 🇭🇲 Honduras 🇭🇳 Hong Kong 🇭🇰 Hungary 🇭🇺
I
celand 🇮🇸 India 🇮🇳 Indonesia 🇮🇩 Iran 🇮🇷 Iraq 🇮🇶 Ireland 🇮🇪 Isle of Man 🇮🇲 Israel 🇮🇱 Italy 🇮🇹 Ivory Coast 🇨🇮
J
amaica 🇯🇲 Japan 🇯🇵 Jersey 🇯🇪 Jordan 🇯🇴
K
azakhstan 🇰🇿 Kenya 🇰🇪 Kiribati 🇰🇮 Kosovo 🇽🇰 Kuwait 🇰🇼 Kyrgyzstan 🇰🇬
L
aos 🇱🇦 Latvia 🇱🇻 Lebanon 🇱🇧 Lesotho 🇱🇸 Liberia 🇱🇷 Libya 🇱🇾 Liechtenstein 🇱🇮 Lithuania 🇱🇹 Luxembourg 🇱🇺
M
acao 🇲🇴 Macedonia 🇲🇰 Madagascar 🇲🇬 Malawi 🇲🇼 Malaysia 🇲🇾 Maldives 🇲🇻 Mali 🇲🇱 Malta 🇲🇹 Marshall Islands 🇲🇭 Martinique 🇲🇶 Mauritania 🇲🇷 Mauritius 🇲🇺 Mayotte 🇾🇹 Mexico 🇲🇽 Micronesia 🇫🇲 Moldova 🇲🇩 Monaco 🇲🇨 Mongolia 🇲🇳 Montenegro 🇲🇪 Montserrat 🇲🇸 Morocco 🇲🇦 Mozambique 🇲🇿 Myanmar 🇲🇲
N
amibia 🇳🇦 Nauru 🇳🇷 Nepal 🇳🇵 Netherlands 🇳🇱 New Caledonia 🇳🇨 New Zealand 🇳🇿 Nicaragua 🇳🇮 Niger 🇳🇪 Nigeria 🇳🇬 Niue 🇳🇺 Norfolk Island 🇳🇫 North Korea 🇰🇵 Northern Mariana Islands 🇲🇵 Norway 🇳🇴
O
man 🇴🇲
P
akistan 🇵🇰 Palau 🇵🇼 Palestinian Territory 🇵🇸 Panama 🇵🇦 Papua New Guinea 🇵🇬 Paraguay 🇵🇾 Peru 🇵🇪 Philippines 🇵🇭 Pitcairn 🇵🇳 Poland 🇵🇱 Portugal 🇵🇹 Puerto Rico 🇵🇷
Q
atar 🇶🇦
R
epublic of the Congo 🇨🇬 Reunion 🇷🇪 Romania 🇷🇴 Russia 🇷🇺 Rwanda 🇷🇼
S
aint Barthelemy 🇧🇱 Saint Helena 🇸🇭 Saint Kitts and Nevis 🇰🇳 Saint Lucia 🇱🇨 Saint Martin 🇲🇫 Saint Pierre and Miquelon 🇵🇲 Saint Vincent and the Grenadines 🇻🇨 Samoa 🇼🇸 San Marino 🇸🇲 Sao Tome and Principe 🇸🇹 Saudi Arabia 🇸🇦 Senegal 🇸🇳 Serbia 🇷🇸 Seychelles 🇸🇨 Sierra Leone 🇸🇱 Singapore 🇸🇬 Sint Maarten 🇸🇽 Slovakia 🇸🇰 Slovenia 🇸🇮 Solomon Islands 🇸🇧 Somalia 🇸🇴 South Africa 🇿🇦 South Georgia and the South Sandwich Islands 🇬🇸 South Korea 🇰🇷 South Sudan 🇸🇸 Spain 🇪🇸 Sri Lanka 🇱🇰 Sudan 🇸🇩 Suriname 🇸🇷 Svalbard and Jan Mayen 🇸🇯 Swaziland 🇸🇿 Sweden 🇸🇪 Switzerland 🇨🇭 Syria 🇸🇾
T
aiwan 🇹🇼 Tajikistan 🇹🇯 Tanzania 🇹🇿 Thailand 🇹🇭 Togo 🇹🇬 Tokelau 🇹🇰 Tonga 🇹🇴 Trinidad and Tobago 🇹🇹 Tunisia 🇹🇳 Turkey 🇹🇷 Turkmenistan 🇹🇲 Turks and Caicos Islands 🇹🇨 Tuvalu 🇹🇻
U
.S. Virgin Islands 🇻🇮 Uganda 🇺🇬 Ukraine 🇺🇦 United Arab Emirates 🇦🇪 United Kingdom 🇬🇧 United States 🇺🇸 United States Minor Outlying Islands 🇺🇲 Uruguay 🇺🇾 Uzbekistan 🇺🇿
V
anuatu 🇻🇺 Vatican 🇻🇦 Venezuela 🇻🇪 Vietnam 🇻🇳
W
allis and Futuna 🇼🇫 Western Sahara 🇪🇭
Y
emen 🇾🇪
Z
ambia 🇿🇲 Zimbabwe 🇿🇼

O pomiarach jakości powietrza i zanieczyszczeń:

O Poziomach Jakości Powietrza

- Wartości Indeksu Jakości Powietrza (AQI)Poziomy zagrożenia zdrowia
0 - 50 Dobra 0-50: Dobra - Jakość powietrza jest uznawana za zadowalającą, a zanieczyszczenie powietrza stanowi niewielkie ryzyko lub jego brak.
51 -100 Średnia 50-100: Średnia - Jakość powietrza jest dopuszczalna; jednak niektóre zanieczyszczenia mogą być umiarkowanie szkodliwe dla bardzo małej liczby osób, które są niezwykle wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza.
101-150 Niezdrowa dla osób wrażliwych 100-150: Niezdrowe dla wrażliwych osób - u osób wrażliwych mogą wystąpić negatywne skutki dla zdrowia. Większość populacji może nie odczuwać negatywnych objawów.
151-200 Niezdrowa 150-200: Niezdrowe - Każdy może zacząć doświadczać negatywnych skutków zdrowotnych; U osób wrażliwych mogą wystąpić poważniejsze skutki zdrowotne.
201-300 Bardzo niezdrowa 200-300: Bardzo niezdrowe - Ostrzeżenie zdrowotne, poziom alarmowy. Bardzo prawdopodobny negatywny wpływ na całą populację.
300+ Zagrożenie dla życia 300 : Niebezpieczny - Alarm Zdrowotny: każdy może doświadczyć poważniejszych skutków zdrowotnych.

Aby dowiedzieć się więcej na temat jakości powietrza i zanieczyszczenia, sprawdź w wikipedii temat "jakość powietrza" lub nasz poradnik o jakości powietrza i jego wpływie na Twoje zdrowie.

Więcej przydatnych informacji zdrowotnych na blogu doktora Richarda Sainta z Pekinu: www.myhealthbeijing.com .


Uwaga dotycząca użytkowania: Wszystkie dane dotyczące jakości powietrza mogą być nieważne w chwili publikacji, a w celu zapewnienia jakości dane te mogą być w dowolnym momencie zmieniane bez powiadomienia. Projekt World Air Quality Index wykorzystuje wszystkie przydatne umiejętności, dba o rzetelność przy kompilowaniu treści tych informacji, ale w żadnym wypadku zespół projektowy World Air Quality Index lub jego agenci nie są odpowiedzialni za umowę, delikt lub w inny sposób za jakiekolwiek straty, obrażenia lub szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z dostarczania tych danych.Ustawienia


Ustawienia Języka:


Temperature unit:
Celcius