Ô nhiễm không khí tại Ashok Nagar, Udaipur: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Ashok Nagar, Udaipur: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Ashok Nagar, Udaipur
145
Không tốt
cho người nhạy cảm
Cập nhật ngày thứ Tư 1
Nhiệt độ.: 15°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
145Ashok Nagar, Udaipur, India PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by CPCB - India Central Pollution Control Board.
Values are converted to the US EPA AQI standard.82152
PM10 AQI
71Ashok Nagar, Udaipur, India PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by CPCB - India Central Pollution Control Board.
Values are converted to the US EPA AQI standard.4785
O3 AQI
5Ashok Nagar, Udaipur, India O3 (Ô-zôn) measured by CPCB - India Central Pollution Control Board.
Values are converted to the US EPA AQI standard.216
NO2 AQI
15Ashok Nagar, Udaipur, India NO2 (Khí NO2) measured by CPCB - India Central Pollution Control Board.
Values are converted to the US EPA AQI standard.929
SO2 AQI
6Ashok Nagar, Udaipur, India SO2 (Khí SO2) measured by CPCB - India Central Pollution Control Board.
Values are converted to the US EPA AQI standard.39
CO AQI
1Ashok Nagar, Udaipur, India CO (Khí CO) measured by CPCB - India Central Pollution Control Board.
Values are converted to the US EPA AQI standard.117
Nhiệt độ.
15Ashok Nagar, Udaipur, India t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).1423
Áp suất không khí
730Ashok Nagar, Udaipur, India p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).730730
Độ ẩm
99Ashok Nagar, Udaipur, India h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).5499
Gió
1Ashok Nagar, Udaipur, India w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).02

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Ashok Nagar, Udaipur, India Không tốt cho người nhạy cảm - t4, 29 tháng 11 2023 01:00

News (January 8th): Noticed a change in AQI values? The Air Quality Scale in use has been updatedto align with the USEPA Standard.
For more information, please thisrefer to article about the National Air Quality Standard

Air Quality Data provided by CPCB - India Central Pollution Control Board (cpcb.nic.in)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.