Budapest Budatétény, Budapest의 대기 오염 : 실시간 대기질 지수 (AQI)


Budapest Budatétény, Budapest 대기질 지수: Budapest Budatétény, Budapest실시간 대기질 지수 (AQI).
-
데이터가 없습니다
업데이트됨 2022년 10월 24일, 17:00
온도: -°C
현재지난 48 시간최소최대
PM2.5 AQI
-Budapest Budatétény, Budapest, 헝가리 PM25 (미세먼지) measured by Hungarian Air Quality Network (Maďarský systém na meranie znečistenia vzduchu).
Values are converted to the US EPA AQI standard.3489
PM10 AQI
-Budapest Budatétény, Budapest, 헝가리 PM10 (호흡 미립자) measured by Hungarian Air Quality Network (Maďarský systém na meranie znečistenia vzduchu).
Values are converted to the US EPA AQI standard.947
O3 AQI
-Budapest Budatétény, Budapest, 헝가리 O3 (오존) measured by Hungarian Air Quality Network (Maďarský systém na meranie znečistenia vzduchu).
Values are converted to the US EPA AQI standard.217
NO2 AQI
-Budapest Budatétény, Budapest, 헝가리 NO2 (이산화질소) measured by Hungarian Air Quality Network (Maďarský systém na meranie znečistenia vzduchu).
Values are converted to the US EPA AQI standard.516
온도
-Budapest Budatétény, Budapest, 헝가리 t (온도) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).816
기압
-Budapest Budatétény, Budapest, 헝가리 p (기압:) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10151022
습도
-Budapest Budatétény, Budapest, 헝가리 h (습도) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).6394
바람
-Budapest Budatétény, Budapest, 헝가리 w (바람) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).07

공유하기: “오늘의 대기는 얼마나 오염되었을까요? - 세계 100 개 이상의 국가의 실시간 대기 오염 정보 지도를 확인해보세요.
https://aqicn.org/here/kr/
공유하기: “Budapest Budatétény, Budapest, 헝가리 공기질은 데이터가 없습니다 - 2022년 10월 24일, 10:00

Air Quality Data provided by the Hungarian Air Quality Network (Maďarský systém na meranie znečistenia vzduchu) (levegominoseg.hu)

다른 도시를 찾고 계십니까?대기 질 이력 데이터.